Annonse

Sametingets omkamp

Trist holdning fra Sametinget i stridssaken i Tromsø.

Konflikt med samiske kulturminner og reindrift. Det er ifølge sametingsråd Hans Ole Eiras innlegg på Nordnorsk Debatt 25. april grunnlaget for at Sametinget har kommet med innsigelser og sier nei til Arctic Center.

Eira hevder i innlegget at en samisk sommerboplass og reindrifta trues av Arctic Center. Virkeligheta er en smule annerledes.

Ikke grunnlag for omkamp 32 år etterpå

For det første er det nødvendig å påpeike at avveiningene mellom Arctic Centers prosjekt og hensynet til reindrift og samiske kulturminner ble gjort allerede for 32 år siden. Da stadfesta Miljøverndepartementet plan 906, en områdereguleringsplan hvor området ble regulert til alpinanlegg/skidestinasjon.

19 år seinere – i 2007 – ble reguleringsplan (plan 1515) for området vedtatt av Miljøverndepartementet. I denne planen ble skianlegget detaljregulert.

Det er ingen adgang for reindrifta og Sametinget til å ta en omkamp på det som ble avklart i disse to planene. Advokatfirmaet Østgård DA ved advokat Hallvar Østgård beskriver dette presist i et notat av 1. oktober 2019:

«Jeg tillater meg å bemerke at realiteten i Sametingets innsigelse er at man ønsker en omkamp på det helt grunnleggende – plan 906 som fastslår at området kan utbygges.»

Og i notatet fra samme advokatfirma av 29. november 2019 uttales det følgende i relasjon til innsigelsen som går på reindrifta:

«Det sentrale poenget er at vurderingene av om etableringen av en skidestinasjon, herunder hotelltomta, som sådan vil legge begrensninger på reindrift og reindriftas kulturarv, allerede har vært oppe til høring, nemlig i plan 906.»

Begge notatene inngår i dokumentene til kommunestyret.

Det kommunestyret nå skal ta stilling til, er ei detaljregulering av de nedre deler av skianlegget (plan 1875). Dernest ei reguleringsendring av planområdet for plan 906 fra friluftsformål til hyttefelt (plan 1879). Det er disse planene Sametinget har kommet med innsigelser mot. Men innholdet i disse innsigelsene er reelt sett de samme forhold som Miljøverndepartementet for lengst har tatt stilling til gjennom vedtaka fra 1988 og 2007.

Kulturminner

Planene som kommunestyret skal behandle på onsdag, innebærer ikke at kulturminner som ligger innenfor området til den samiske boplassen vil bli direkte berørt, enn si skada eller ødelagt. Boplassen ligger heilt utenfor planområdets avgrensning. Fra de registrerte kulturminnene til grensa for planområdet, er avstanden på mellom ca. 170-260 meter.

Det Sametinget anfører, er såkalt «visuell forurensing» og at det vil bli auka «slitasje» i området som følge av auka trafikk.

Den påståtte visuelle forurensinga er et forhold som Miljøverndepartement allerede har behandla. I 1988 ble det endatil godkjent at det kunne bygges hotell betydelig nærmere kulturminnene enn det som nå ligger i forslag til plan 1879.

Også den påståtte auka slitasjen er omfatta av de forhold som Miljøverndepartementet allerede har avgjort. I tillegg har Arctic Center vært åpen for å kunne bidra til å etablere en samisk senter hvor kulturminnene kan ivaretas på en bedre måte enn i dag. Dette har blitt positivt mottatt i noen samiske miljøer, men jeg registrerer at sametingsråden vil ha seg frabedt et slikt bidrag.

Det er trist at Sametinget inntar ei slik holdning. Kanskje Sametinget burde lytte til Lene Hansen, jfr. hennes innlegg på Nordnorsk Debatt 25. april, i stedet for å sette seg på sin høge hest.

Reindrift

I innsigelsen relatert til reindrift er hovedanførselen at planene vil være et brudd på artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile- og politiske rettigheter.

Også forholdet til reindrifta er i praksis allerede avklart gjennom de tidligere vedtatte planene. Noen omkamp er det derfor ikke rom for.

Uansett er det heilt på det reine at ei begrensa omlegging av den eksisterende flyttleia, ikke er i nærheten av å representere noe brudd på nevnte FN-konvensjon. Det artikkel 27 setter forbud mot, er at blir nekta å utøve sin kultur. Omlegging av flyttleia vil i praksis innebære ei forbedring i forhold til dagens flyttlei.

Forholdet til artikkel 27 er utførlig behandla i advokatfirmaet Østgårds notat av 29. november 2019. Her konkluderes det slik:

«Videre er det klart at de nærmere konsekvensene av plan 1879, dvs. omlegging av flyttleia, ikke vil medføre noe brudd på SP artikkel 27, heller ikke sett i sammenheng og i sum med andre inngrep på Kvaløya.»

Konklusjon

Det er mulig å finne grunner til stemme imot godkjenning av de planer som kommunestyret i Tromsø skal ta stilling til. Men hensynet til samiske kulturminner og reindrifta på Kvaløya er definitivt ikke slike grunner.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse