Annonse
Det er en lykke for vårt land å ha et organ som er hjemlet med lov og som har som oppgave å samordne interessene overfor staten gjennom høringer og konsultasjoner. Tenk bare på hvilke konflikter som finnes ellers i Europa, i Baskerland, «Kurdistan», Catalonia, Nord-Irland og andre steder, som i noen grad har medført voldshandlinger, skriver Tom Mortensen. Foto: Sametinget

Sametingets utfordringer

Det er en lykke for vårt land å ha et organ som er hjemlet med lov og som har som oppgave å samordne interessene overfor staten gjennom høringer og konsultasjoner.

Jarl Hellesvik er en viktig stemme i diskusjoner om samepolitikk, finnmarkslov og Sametinget, fordi han graver frem statistikk og fakta. Jeg vil anbefale hans bok om samme emne (Samer og samepolitikk). Derimot deler jeg ikke helt hans analyser basert på samme fakta. Som kjent kan man innføres i samemanntallet hvis man har minst en oldeforeldre som hadde samisk som hjemmespråk og om man selv oppfatter seg som same. I likhet med Jarl, står jeg ikke i samemanntallet fordi jeg ikke oppfyller det siste kriteriet. Vi må imidlertid respektere at når folk underskriver en erklæring om at de oppfatter seg som same, så gjør de det. Det er derfor ikke bare en avstammingslov, men også en oppfatning av egen identitet som vi må respektere.

Jeg var selv aktiv da finnmarksloven ble vedtatt med opprettelse av finnmarkslov, FEFO og Finnmarkskommisjonen for å kartlegge samiske rettigheter. Frontene sto sterkt mot hverandre. Grunnlaget var ILO-konvensjon 169 som omhandlet folkeslag som bodde i områder før området ble «kolonisert», og hadde beholdt en egen kultur, helt eller delvis.

Jeg er enig med Jarl i at oversettelsen urfolk er høyst tvilsom, men viktigere er innholdet. Samene fyller i noen grad innholdet, selv om fornorskningen er kommet langt. På samme måte kan man godt spørre hvor «norsk» den norske kulturen er. I min ungdom var det noen lærere fra østlandet som startet leikarring i Hammerfest, hvor vi opptrådte med folkedanser ikledt kostymer som skulle illudere bunader. I ettertid oppfattet jeg dette som en form forsørnorsk  kulturimperalisme, men gled glatt inn i ungdomskulturen med rock and roll, olabukser og traktorsko, importert fra USA. I våre dager har vi tatt inn både Halloween, Valentine day og line dance.  Bør vi stille strengere krav til det samiske?

ILO-konvensjon 169 påla myndighetene å bestemme hvilke områder som våre «urfolk» tradisjonelt lever, og sikre effektivt vern om deres eiendomsrett og rett til besittelse. Dette har myndighetene ikke gjort. Kystbefolkningen var redd for ikke å kunne plukke molter eller skyte ryper, dersom bare de samiske kjerneområder fikk slik satus og sametinget hevdet at hele Finnmark måtte defineres som slikt område.  Resultatet ble en «bastardlov» med et utmarksstyre (FEFO) med lik representasjon valgt av fylkestinget og Sametinget. Fra Hammerfest AP fikk vi inn i loven at ved behandling av endret bruk av utmark, kunne det kreves at ett av Sametingets representer måtte fratre ved behandling av saker utenfor det samiske språkforvaltningsområdet og omvendt ved behandling av saker innenfor  det samiske språkforvaltningsområdet. Det tjener til FEFO-styrets ære at de så vidt jeg vet, ennå ikke har benyttet denne paragrafen, men har kommet frem til gode kompromisser.

En annen stor sak var opprettelse av en kommisjon som skulle behandle rettigheter innenfor all utmark i Finnmark. Så vidt jeg husker, spådde EDL (Jarls organisasjon) at det ville føre til et lappeteppe av private eiendommer. Det har ikke skjedd. I de to store sakene, Stjernøya og Nesseby, ble kravene som ble fremmet, avvist av Høyesterett.

Sametinget er kommet for å bli. Det er en lykke for vårt land å ha et organ som er hjemlet med lov og som har som oppgave å samordne interessene overfor staten gjennom høringer og konsultasjoner.  Dette er en sivilisert måte å løse interessekonflikter. Ingen ønsker vel situasjonen under utbygging av Altaelven tilbake. Tenk  bare på hvilke konflikter som finnes ellers i Europa, i Baskerland, «Kurdistan», Catalonia, Nord-Irland og andre steder, som i noen grad har medført voldshandlinger. Konsultasjonsretten har vært omdiskutert, men jeg er enig i en slik kanal. Forutsetningen må likevel være åpenhet, slik at vi blir kjent med krav og ønsker på forhånd og at det føres protokoll fra møtene. Bare slik kan et demokrati fungere.

Jeg ser to store utfordringer:

Finnmarksloven: Ved sammenslåing av Finnmark og Troms må loven forandres. I dag av velges Sametingets representasjon i FEFO av et flertall representanter utenfor fylket. Skal også fylkestingets representanter i FEFO velges av et flertall utenfor Finnmark? Er det mulig å overføre eiendomsretten til all  utmark i Finnmark til den enkelte kommune, slik Kautokeino ønsker for sin kommune? Dette er nok mest i samsvar med ILO-konvensjon 169, men krever at allemannsretten og andre regler for ikke å utestenge folk utenfor kommunen styrkes.

Reindriften: Reindriften har problemer fordi det er et misforhold mellom antall rein og tilgjengelig beitegrunnlag og fra samisk hold mener mange at det skyldes veier, tomteutbygging og annen aktivitet har fortrengt reindrifta. Men også annen primærnæring har opplevd problemer som følge av samfunnsutviklingen. Kjører jeg gjennom Kvalsund, ser jeg mange tomme fjøs og gjengrodde jorder, mens jeg om sommeren gjerne ser rein. På Kvaløya er det sommerstid problemer med  å kjøre bil, og man må ofte stanse for rein i kjørebanen.

Da torskestammen i Barentshavet var nær med å kollapse tidlig på 90-tallet, ble det satt strenge kvotebegrensinger og Findusfabrikken måtte i løpet av få år halvere bemanningen fra 700- til 350 ansatte. Småbruk over hele landet har lagt ned som følge av dårlig lønnsomhet og folk har omstilt seg til annen virksomhet. Er det mulig å skjerme reindriftsnæringen mot dette? Dette er et problem som Sametinget burde engasjere seg i og ikke bare motsette seg vindmøller, gruvedrift og kraftlinjer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse