Annonse
Sametingsråd Silje Karine Muotka svarer på denne lederartikkelen i Nordlys / Nordnorsk debatt. (Foto: Kenneth Hætta)

Samferdselspolitikk, samlet vilje og kryssende veier

Sametinget vil nå be om et møte med Samferdselsdepartementet for å følge opp saker i NTP vi mener er viktige, men også for å løfte samferdsels- og beredskapsutfordringer som er tydeliggjort gjennom Korona-krisen.

Nordlys etterlyser en tydeligere stemme fra Sametinget som støttespiller for de nordnorske fylkene når det gjelder Nasjonal transportplan (NTP). Det er et godt poeng at Sametinget ikke skal være en passiv aktør i slike saker, og vi har ambisjoner om en enda bedre og mer helhetlig samisk samferdselspolitikk. Samferdsel er svært viktig for folk i nord og det påvirker bosetningsmønsteret.

Sametingets arbeid med samferdselssaker skjer som oftest på enkeltsaksbasis og i konkrete prosesser. I dag er samferdselsansvaret tydelig plassert på kommune- og fylkesnivå, og nasjonalt, der aktørene har både et faglig etatsansvar i henhold til lover og forskrifter, og ikke minst et økonomisk handlingsrom. Sametinget finansierer normalt ikke vegprosjekter da kostnadene ved infrastrukturtiltak på samferdsel langt overgår de budsjetter Sametinget har til rådighet per i dag. Statens Vegvesen la i 2014 til grunn at en meter vei koster mellom 50.000 og 230.000 kroner. 5 mil med asfaltert vei kan koste over 30 millioner kroner. Det er mer enn Sametingets næringspolitiske virkemidler for alle næringer et helt år.

Sametinget planlegger altså ikke slike infrastrukturtiltak. Sametingets hovedoppgave er å ivareta samiske interesser i slike sammenhenger. Hva som er de samiske interessene i ulike sammenhenger og hvordan de vurderes, arbeider Sametinget kontinuerlig med. Enkelte plansaker tar opp en stor del av Sametingets kapasitet i dag. Det kan være kontroversielle saker med prosesser som går over lang tid. I de aller fleste tilfellene finner vi likevel akseptable løsninger i samarbeid med planmyndigheter på ulike nivå. Utfordringen er at disse bidragene ikke får den største oppmerksomheten. Sametingets arbeid er likevel vesentlige bidrag til å sikre gjennomføring av langsiktige prosjekter og å forene ulike interesser med svært forskjellige forutsetninger til sameksistens.

Sametinget har samarbeidsavtaler med de tre nordligste fylkene, samt med flere bykommuner som Alta, Oslo, Bodø og Tromsø. Det er inngått samarbeidsavtaler med Innovasjon Arktis, Kommunenes sentralforbund og Forskingsrådet. Konsultasjonsavtalen med regjeringen kommer til anvendelse i saker som angår samiske interesser. Konsultasjonsavtalen kan gi en styrket mulighet for å kunne bli hørt i noen sammenhenger, men noen ganger konkluderes det med at man «må være enige om å være uenige».

Samarbeidet med fylkesnivået, som har større fagetater og virkemidler på samferdselsfeltet, er svært verdifullt. Oftest er båtskyss og fylkesbusstilbud på agendaen, men også saker som Langesundforbindelsen har vært krevende. Sametinget vil selvsagt delta i fellespolitisk arbeid i saker som har stor regional betydning. Det er også viktig å ta inn over seg at de samiske interessene omfatter store deler av landet, og at samarbeidserklæringen med Oslo krever innsats fra Sametinget på lik linje med samarbeidet med Trøndelag på fylkesnivå. Samiske interesser er ikke et nordnorsk fenomen.

Det er god grunn til å trekke fram initiativet fra fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo, som samlet ulike regionale aktører, inkludert Sametinget, til et samarbeidsforum for å sikre kommunikasjon og samordning i oppfølgingen av korona-krisen. Her har fellesuttalelser og fellesprioriteringer rettet mot sentrale myndigheter blitt drøftet. Vi må erkjenne at vi ikke er enige om alle initiativer, men kunsten ligger i å identifisere viktige regionale tiltak vi kan stå sammen om. Dette er en jobb vi må bli flinkere til, for når man snakker med en stemme øker sjansen for gjennomslag. Dette ansvaret ligger på alle de regionale aktørene i nord, selvsagt også Sametinget. Det er for sjelden at vi samler ulike alliansepartnere som fylker, kommuner eller andre til felles innsats ovenfor sentrale myndigheter.

Sametinget kan uten videre gi sin fulle støtte til at det trenges en større opprusting av fiskerihavner og farleder i nord, flyplassutvikling, indre-Finnmark riksvei, utbedring av vei til Veidnes, utbedring av E48 gjennom Silisávži, industrihavnprosjektet i Hamarøy, sterkere beredskapstjenester i nord, godt utbygde posttjenester og ikke minst bredbånd og full nettdekning i hele Nord-Norge. Flyruter til og fra Nord-Norge, og internt i Nord-Norge er et viktig tema nå når vi skal reise oss etter krisen.

Sametinget bidrar der vi kan, og som regel er dette i de konkrete prosessene. Ett eksempel er KVU innfarter til Tromsø. Dette prosjektet har vært omfattende og vi vil fortsatt gi innspill til videre arbeid. Sametinget har gitt innspill til ekspertutvalget som utreder ambulansetjenesten om at utbedring av Kløfta og muligheter til å lande ambulansefly i indre-Finnmark har enorm betydning for liv og helse. Sametinget har deltatt i Jernbanedirektoratets utredning av Nord-Norge banen og har gitt innspill omkring prosessuelle hensyn i den saken, men Sametinget har ikke behandlet verken Arctic Railway, Ofoten-banen eller Nord-Norge banen i plenum. Plenumsbehandling forutsetter at det foreligger anbefalinger om en utbygging og at prosessen for det arbeidet er kjent.

Sametinget vil nå be om et møte med Samferdselsdepartementet for å følge opp saker i NTP vi mener er viktige, men også for å løfte samferdsels- og beredskapsutfordringer som er tydeliggjort gjennom Korona-krisen. Da er høringsuttalelsene til NTP like interessante for oss, som for de sentrale myndighetene. Det vil gi oss god anledning til å løfte enkelttiltak som kan ha særlig betydning for samiske lokalsamfunn.

  • Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er ansvarlig for areal-, miljø- og næringspolitikk i Sametingsrådet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse