Annonse
Om Kjell Johnsen skulle få det det som han vil, med Tromsbanen til Tornehamn, vanskeliggjøres tilgangen til jernbane for hele Harstad-regionen. Da hindres også muligheten for persontrafikk og daglig togpendling til jobb i området Narvik – Setermoen – Harstad. En stor del av Tromsbanen ville dermed få en langt snevrere betydning enn den ellers ville ha, skriver Hilde Sagland.

Sand i maskineriet

I Nordlys 6. april viser Kjell Johnsen i sin artikkel “Tromsbanen International Railway” til rapporten Jernbanens rolle i nord fra 2011, som inneholder beregninger til nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023. I sin artikkel ønsker han Tromsbanen til Tornehamn i Sverige via indre Troms.

Denne rapporten hadde som mandat å utrede infrastrukturbehovet i nordområdene – inklusiv viktige transportledd gjennom de nordlige delene av Sverige og Finland. Men den skulle verken omfatte planavklaringer, trasèvurderinger eller finansiering. Med slike begrensninger måtte resultatet bli heller overflatisk, siden mandatet likevel var såpass vidt. I våre deler av nordområdene var rapportens konklusjon imidlertid klar: “Når det gjelder Tromsbanealternativene (via Tornehavn og via Narvik) til Tromsø, har vi ikke funnet grunnlag for å anbefale videre arbeid med disse alternativene nå.”

Angående Tromsbanen viser rapporten viser kun til utdrag fra tidligere utredninger fra 1992 og fra 2003. Her framgår at man valgte å se bort fra Tornehamnalternativet: “For det første var konflikten med miljøinteressene og reindriften stor på svensk side, og det var lite sannsynlig at Riksdagen ville fatte de nødvendige vedtak for å frigjøre grunn til korridoren. For det andre hadde Forsvaret sterke reservasjoner mot at en del av Nord-Norge-banen (NNB) ble liggende utenfor norsk kontroll. Det var i tillegg store miljøkonflikter på norsk side i Sørdalen.”

(Forsvarets reservasjon ble også sterkt poengtert under innspillkonferansen i Tromsø 8. juni ifjor av Øyvind Ravndal ved Forsvarets operative hovedkvarter.)

I rapporten pekes det videre på at avstanden mellom Tromsø og Narvik via Tornehamn blir ca. 250 km, men med tilknytning til Ofotbanen på norsk side vil avstanden bli ca. 190 km.

Det er lett å slutte seg til Kjell Johnsens ønske om gods vekk fra vei og over på bane av trafikksikkerhets- og klimahensyn. Men det er umulig å se at jernbanetilknytning av Tromsbanen på norsk side på noen måte skulle kunne hindre tilgang til det europeiske markedet, som han påstår. Den hindrer heller ikke samarbeid med vårt broderfolk i øst. Sveriges jernbanepolitikk er til stor inspirasjon for oss her nord. 24. august ifjor kunne Norrlandska Socialdemokraten dekke statminister Stefan Løfvens første spadetak med gravemaskin på Norrbotniabanans nye kysttrasè mellom Umeå og Haparanda. Og han repliserte til det kritiske Trafiklandstingsrådet: “Nei, Norrbotniabanan er ingen krigserklæring mot Stockholm. Den er et prosjekt som er bra for hele landet.” Her har en norsk statsminister mye å lære.

Om Kjell Johnsen skulle få det det som han vil, med Tromsbanen til Tornehamn, vanskeliggjøres tilgangen til jernbane for hele Harstad-regionen. Da hindres også muligheten for persontrafikk og daglig togpendling til jobb i området Narvik – Setermoen – Harstad. En stor del av Tromsbanen ville dermed få en langt snevrere betydning enn den ellers ville ha.

Det å bli tilknyttet det nasjonale jernbanenettet med NNB, er ingen begrensning, som Kjell Johnsen hevder, men vil tvert imot åpne opp for samme utviklingsmuligheter i nord som i landet for øvrig.

Dette innser Nordland og Troms fylkesting, regionrådene i Troms og nordre Nordland, Aksjonsgruppa for NNB og Tromskomiteen for jernbane, Tromsø kommunes jernbaneutvalg, Arbeiderpartiet i Troms og Finmark og SV sitt landsmøte, samt flere lokalparti og en voksende opinion.

25 år etter siste Stortings-nei, er Nord-Norge-banen endelig på gli igjen. Jernbanedirektoratets pågående utredning av ny jernbane fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad ferdigstilles før sommerferien, og sendes på høring utover høsten.

Det Nord-Norge trenger minst av alt nå, er sand i dette maskineriet!

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse