Annonse
Innsigelser: I dag er problemet for realiseringen av gjeldende vedtak at miljøvernmyndighetene har innsigelser pga. reintråk, fangstgroper, rødlistearter og kvartæravsetninger fra siste istid, og dermed har stilt kostbare krav til veien bak Nordbotn med bl.a en bro over visstnok både reintråkk og fangstgroper, skriver Gunnar Pedersen. Foto: Arkiv

Sannheten om E8

Å ta hensyn til disse innsigelsene er kostbart og derfor sliter Statens Vegvesen i dag med å realisere veiprosjektet innenfor det beløpet som er avsatt i Nasjonal Transportplan. Ellers vil jeg til slutt erklære meg enig både med ordfører Kristin Røymo og «Nordlys»: «Bare få veien bygd!»

I en leder i «Nordlys» den 7. september får Høyre og Fremskrittspartiet voldsom kritikk for å ha «påført Tromsø et samferdselsmareritt» når det gjelder den nye E-8 i Ramfjorden. Lederen forsetter videre: «Tromsø har som bysamfunn blitt holdt for narr av lokalpolitisk inkompetanse og omkampkultur, kjennetegnet av selvgodhet og en absurd evne til å avvise all faglighet.»

Dessverre avslører lederskribenten en noe manglende kunnskap om forhistorien til denne saken. Jeg vil derfor oppsummere hvordan de enkelte aktørene, befolkningen i Ramfjorden, lokalpolitikerne og Statens Vegvesen (SVV) har opptrådt når det gjelder striden om den nye veien skulle legges på østsiden eller vestsiden av fjorden.
I desember 1988 varslet Statens Vegvesen (SVV) at de hadde begynt å planlegge en ny vei gjennom Ramfjorden – på østsiden av fjorden. I januar 1989 var det så et folkemøte i Ramfjorden i forbindelse med starten på arbeidet med den første kommunedelplanen.  I mars 1991 var så den første planen med tre trasèalternativ på østsiden av fjorden ferdig fra SVV.

I 1992 fikk veien gjennom Ramfjorden betegnelsen E8, og i løpet av de neste årene arbeidet SVV med ulike planer for en ny E8.  Under arbeidet med disse planene ble SVV anmodet av Tromsø kommune i brev av 29.10.99 om å utrede et alternativ med E8 på vestsiden av fjorden.

Men i brev av 24.11.99 til kommunen svarte utbyggingssjef i SVV, Stein Johansen:  «De store investeringskostnadene og det høye samfunnsøkonomiske underskuddet forsvarer ikke en utbygging etter dette alternativet.  SVV vil derfor ikke anbefale en utbygging etter dette alternativet og vil varsle innsigelse mot dette alternativet.»
Den 26.04.00 vedtok så kommunestyret etter forslag fra SVV en kommunedelplan hvor E8 skulle legges på østsiden ovenfor dagens E8 fra Sørbotn til Fagernes.  Dermed var det full enighet mellom ramfjordingene, politikerne og SVV om valget av trasè.

På nyåret i 2002 hadde så SV ferdig en plan for denne trasèen det såkalte «Fagernesalternativet».  Etter dette skulle E8 gå ovenfor bebyggelsen på østsiden av fjorden fra Sørbotn til Fagernes hvor E8 og riksvei 91 ville løpe sammen i et stort veikryss.  Dette alternativet ble vedtatt av kommunestyret i april 2002.  Men fordi denne løsningen ville dele bygda i to, var et stort flertall av ramfjordingene mot dette alternativet.
Disse protestene gjorde at formannskapet den 14.10.02 fattet følgende vedtak, som senere ble vedtatt av kommunestyret: «Vegsjefen bes fremlegge ny reguleringsplan for vei gjennom Ramfjorden etter Laukslettaalternativet.»  Dvs. at nå skule E8 legges ovenfor bebyggelsen på østsiden i en bue ovenfor Fagerneskrysset og bak bebyggelsen i Nordbotn til Lauksletta.

I begynnelsen av mars måned i 2003 var veisjef Torbjørn Naimak guide i Ramfjorden for Stortingets samferdselskomitè.  Ifølge «Tromsø» 08.03.03 uttalte da komiteèleder Petter Løvik:  «Jeg har registrert at noen ønsker at en vei på vestsiden blir utredet.  Men en løsning på vestsiden kan bli kostbar – både i tid og penger.»  Veisjef Naimak fulgte opp med å si at han ikke kunne love at vestsidealternativet ville bli utredet. 

Den 27.03.03 gjorde så kommunestyret et nytt vedtak, på grunn av innsigelser fra miljøvernmyndighetene vedrørende Laukslettaalternativet, der det ba veisjefen om å utarbeide en reguleringsplan for E8 etter østre alternativ over Ramfjordmoen.  

Så gikk det flere år før kommunestyret igjen hadde E8 til behandling.  Først i kommunestyremøte 26.03.08 ble kommunedelplan for E8 Sørbotn-Laukslett, plan 240 lagt frem til behandling.  Nå hadde imidlertid Statens Vegvesen og veisjefen, uvisst av hvilken grunn, skiftet mening når det gjaldt trasèvalget i det de mente at det vestre alternativet var det beste med hensyn til samfunnsøkonomi og kostnader.  Dette ble støttet av AP og ordfører Arild Hausberg.
Rådmannens innstilling var derfor at det vestre alternativet skulle vedtas.  Dette skjedde også med et tverrpolitisk flertall i kommunestyret på 28 stemmer mens et like tverrpolitisk mindretall på 15 stemmer gikk inn for å beholde det tidligere vedtatte østrealternativet.

Da lokalpolitikerne i ettertid er blitt anklaget for «vingling» i denne saken, skulle fremstillingen ovenfor vise at både lokalpolitikerne og Statens Vegvesen,  som faglig organ, har hatt ulike meninger om trasevalget mens et flertall av ramfjordingene, så vidt jeg har brakt i erfaring, hele tiden har ønsket veien på østsiden.
Den videre historien til E8 skulle være kjent.  Fordi partiene H , FrP og V og var overbevist om at et stort flertall av befolkningen i Ramfjorden ønsket veien på østsiden, gikk de til valg i 2011 med løfte om å føre veien tilbake til østsiden.  Dette ble også gjort etter at de tre partiene etter valget hadde fått flertall i kommunestyret.

I dag er problemet for realiseringen av gjeldende vedtak at miljøvernmyndighetene har innsigelser pga reintråk, fangstgroper, rødlistearter og kvartæravsetninger fra siste istid, og dermed har stilt kostbare krav til veien bak Nordbotn med bl.a en bro over visstnok både reintråkk og fangstgroper. At det ifølge beboerne i Nordbotn ikke vært sett rein i området på flere tiår og det er over hundre fangstgroper i området hvorav noen få vil bli berørt av veien, har ikke påvirket miljømyndighetenes innstilling.

Å ta hensyn til disse innsigelsene er kostbart og derfor sliter Statens Vegvesen i dag med å realisere veiprosjektet innenfor det beløpet som er avsatt i Nasjonal Transportplan.
Ellers vil jeg til slutt erklære meg enig både med ordfører Kristin Røymo og «Nordlys»: «Bare få veien bygd!»

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse