Annonse

Senterpartiet er til å stole på i arbeidslivspolitikken

Senterpartiet ønsker en sterk offentlig kommunesektor som kan gi innbyggerne gode tjenester inne pleie, omsorg, skole og oppvekst. Dette bidrar til kompetansebygging i egen organisasjon og forutsigbare rammebetingelser for arbeidstakere i kommunene.  Vi arbeider derfor for flere heltids stillinger, faste tilsettinger og forutsigbare arbeidsvilkår.

Senterpartiets nei til EU og EØS avtalen er også basert på frykt for sosial dumping med fri flyt av arbeidskraft. Vi ser at EØS avtale har gitt grobunn for svekkede rettigheter for arbeidstakere med  bruk av midlertidig tilsetting,  vikarbyråer og sosial dumping . Vi mener at alle som arbeider i Norge skal ha samme lønns og arbeidsvilkår.

Senterpartiet har derfor gått sterkt imot EU/EØS direktiv som vil svekke arbeidstakernes rettigheter. Senterpartiet gikk også imot å endre arbeidsmiljøloven i Stortinget i 2015 og i 2017, en endring  gir økt rom for midlertidig  ansettelser og svakere arbeidstids bestemmelser. Per Olav Lundteigen sa følgende under debatten i Stortinget. Sitat» Endringer av arbeidsmiljøloven er liberalisering i en tid med stadig økt usikkerhet i norsk arbeidsliv, som følge av EØS-avtalen. EU og EØS stimulerer til et stadig mer omfattende løsarbeidersamfunn. Det gir økt utrygghet for stadig flere i Europa. Arbeidstakernes rettigheter i Norge må derfor styrkes- og ikke svekkes- etter Senterpartiets mening.» sitat slutt.

Vi ønsker ikke til tilpasning til EU med økt midlertidig tilsetting og løsere arbeidskontrakter.

Ved sammenslåing av kommuner til større enheter vil en gjøre det mer lukrativt å konkurranseutsette offentlige tjenester inne skole, oppvekst, helsetjenester og renhold mm. Vi er derfor sterk motstander av tvangsammenslåing av kommuner som kan være en strategi for økt konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.

Oppsummert kan en si at Senterpartiet arbeidslivspolitikk er som følger:

  • En sterk offentlig sektor som gir tjenester til innbyggerne.
  • En kultur for fast tilsetting og heltidsstillinger. Å reversere endringer i arbeidsmiljøloven som svekker arbeidstakernes rettigheter.
  • Nei til tilpasninger til EU/EØS som svekker arbeidstakernes rettigheter.
  • At norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILOkonvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten.
  • Norske lønns og arbeidsvilkår for alle som arbeider i Norge.

Ved å stemme på Senterpartiet vet du at vi vil arbeide for trygge arbeidsvilkårene for alle ansatte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse