Annonse

Skivebom fra forskere om reindrift og Sortlands arealplan

Det foreligger ingen rettigheter til reinbeite langs Sortlandssundet på Hinnøya (Strand). Det er heller ingen flytteleier her. Det eineste som foreligger er et fullstendig villedende reindriftskart.

I en kronikk i Nordlys for 6. mai (Hvor står samiske interesser i kommunal areaplanlegging?) henges kommunestyret i Sortland ut som en versting i forhold til å ivareta samiske interesser i arealplansammenheng. Kronikken er ifølge forfatterne (seniorforskerne Jan Åge Riset og Vigdis Nygaard ved forskningsinstituttet NORCE) basert på forskning. Det må i tilfelle være ei forskning som står til stryk. For det er knapt noe av det som skrives om Sortland, som stemmer med virkeligheten. Den virkeligheten har jeg nemlig en smule kunnskap om.

Kommunestyrets behandling

Riset og Nygaard kan fortelle at ved den endelige behandlinga av arealplanen «snudde» kommunestyret «etter et benkeforslag, der en representant skiftet side fra posisjon til opposisjon».

Kommunestyret behandla og vedtok arealplanen i november 2017. Det var første gangen kommunestyret behandla planen. Noen «snuoperasjon» fant aldri sted.

Forut for kommunestyrets behandling utarbeida jeg – som SVs eneste kommunestyrerepresentant – en rekke endringsforslag til rådmannens planforslag. I kommunestyret ble mine forslag vedtatt.

Dette har ingenting med «å skifte side» å gjøre.  Kommunestyremøtet var første anledning jeg som kommunestyrerepresentant hadde til å behandle arealplanen. Og som folkevalgt har jeg faktisk aldri sett det som min oppgave kun å være sandpåstrøer for rådmannens innstillinger.

Reinbeite langs Sortlandssundet?

De to seniorforskerne legger til grunn som et ubestridt faktum at reindrifta i Sortland er kritisk avhengig av sesongbeiter og flytteleier langs Sortlandssundet, og beitene er trua av foreslåtte utbyggingsområder.

Ingenting av dette medfører riktighet. Det foreligger ingen rettigheter til reinbeite langs Sortlandssundet på Hinnøya (Strand). Det er heller ingen flytteleier her. Det eineste som foreligger er et fullstendig villedende reindriftskart.

Skal man tro dette kartet – som reinbeitedistriktet sjøl har laga uten å konsultere en eineste grunneier langs sundet, er det reinbeite innenfor størstedelen av tre utbygde boligområder på Strand. Det er også reinbeite på innmarka til en rekke landbrukseiendommer. Bolighus, fjøs, stabbur og garasje på min egen eiendom går så vidt klar av det inntegna beiteområdet. Men for min nærmeste nabo går beitegrensa tvers igjennom boligen – en bolig som står på samme tomt hvor min tippoldefar bygde seg hus rundt 1850.

Fram til midten av 1970-tallet gikk det utmarksgjerder fra innmarka og heilt opp til fjellfoten. For hver enkelt landbrukseiendom. Det var dermed ikke rom for noen flyttelei for rein her. Like lite som det ble utøvd noe reinbeite her.

Konsekvensutredninga som kronikkforfatterne viser til, er eine og aleine basert på dette villedende reindriftskartet. Et kart som ikke har noen juridisk bindende status. Men et kart som mange kommuneplanleggere likevel behandler som om det skulle være det.

«Klagerunder og settefylkesmenn»

Riset og Nygaard hevder at den videre behandlinga (etter kommunestyrets vedtak) av arealplanen ble «ganske ekstraordinær med to påfølgende klagerunder hos to settefylkesmenn som begge opprettholdt den opprinnelige posisjonen fra Fylkesmannen i Nordland.»

Dette er også feil. Arealplanen ble ikke påklaga. Det har verken vært en eller to klagerunder. Ingen settefylkesmann har vært involvert, enn si gjort vedtak.

Riset og Nygaard har her klart det kunststykket å blande sammen kommunestyrets behandling av ny arealplan med ei heilt anna sak. Ei sak om dispensasjon fra et krav om reguleringsplan for et masseuttak. Hvor formannskapet med 8 mot 1 stemme innvilga dispensasjon. Og som til slutt endte med at formannskapet konkluderte med at det faktisk ikke var nødvendig med noen dispensasjon. Verken fylkesmann eller Sametinget nådde fram med sitt syn.

Innsigelser og mekling

De innsigelser som ikke ble imøtekommet av kommunestyret ved vedtak av arealplanen, har blitt behandla ved mekling hos fylkesmannen i Nordland. Jeg deltok sjøl under denne meklinga som en av Sortland kommunes representanter. I den grad noe var ekstraordinært ved denne meklinga, var det at Sametingets to representanter både møtte uforberedt og uten reell vilje til å finne løsninger.

Riset og Nygaard påstår at det ved meklinga ble oppnådd enighet «slik at de fleste konfliktene er løst.» Også her er virkeligheten ei anna.

Sametinget hadde tre innsigelser. Kun en av disse ble det funnet ei løsning på – ei god stund etter meklingsmøtet. Og det gjaldt spørsmålet om en liten maskinentreprenør på grensa mellom Sortland og Andøy kunne få utvide sin egen lagringsplass for maskiner og utstyr uten å måtte gå vegen om en kostbar reguleringsplan.

Innsigelse nr 2 gjaldt spørsmålet om det skulle være mulig å bygge inntil 5 nye boliger i bygda Kvalsaukan. Det er i denne bygda Sortlands eneste reindriftsutøver bor. Her var Sametinget ikke til å rikke: Ingen nye boliger her. Men Sametinget var ute av stand til å forklare hvordan et så lite antall boliger i løpet av en heil planperiode kunne være til skade for reindrifta.

Innsigelse nr 3 omhandla et masseuttak som har vært i drift i rundt 45 år. Som ligger i et område hvor det ikke er rett til reinbeite. Som ikke har hatt noen påviselige ulemper for reindrifta. Men hvor reinbeitedistriktet har forsøkt seg på pengeutpressing ved å kreve et himmelhøgt erstatningsbeløp for å si ja til fortsatt drift. Fordi det ikke lyktes, har man så fått Sametinget til å legge inn en innsigelse ved behandlinga av den nye arealplanen. En arealplan som uansett ikke vil ha tilbakevirkende kraft på et masseuttak som var etablert før den nye planen trådte i kraft.  

Er reindrifta i Sortland på kanten av stupet?

Riset og Nygård gir inntrykk av at reindrifta i Sortland er drevet fra skanse til skanse og nå står på kanten av stupet.

Dette harmonerer helle dårlig med hvordan reintallet har utvikla seg. I 1970 hadde reinbeitedistriktet kommunen tilhører 611 rein. I dag er reintallet i overkant av 1500.

Akebakke og skiløype

Like ovenfor boligområdene på Strand er det etablert en akebakke for unger. Denne akebakken var reindrifta imot. Og det på tross av at det ikke er eller har vært rein her.

Reindrifta har også vært imot at det blir anlagt ei enkel skiløype på Strand. Ved behandlinga av den nye arealplanen var et av mine forslag at det skulle åpnes for å anlegge ei slik løype. Forslaget ble vedtatt med en stemmes overvekt.

I løpet av året er det håp om at denne løypa kan komme på plass. Til glede for folk. Og til beste for folkehelsa.

Jeg er faktisk litt stolt over å ha bidratt til et slikt tiltak. Da er det til å leve med å bli urettmessig uthengt av de to seniorforskerne.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse