Annonse
Artikkelforfatter Vidar Langeland (Frp) på talerstolen i Skjervøy kommunestyre. Foto: Ola Solvang

Paulsen med faktafeil om brøytesaken i Skjervøy

Svar til Trygve Paulsens innlegg om brøytesaken i Nordnorsk debatt 1. juni 2018:

Jeg har ingen problemer med å akseptere og respektere Trygve Paulsens rett til å mene noe om mine uttalelser og annet han måtte ønske å mene noe om - og skal derfor begrense meg til å informere om den såkalte brøytesaken. Paulsen har noen faktafeil i sitt innlegg.

Jeg er ikke sikker på om jeg oppfatter Paulsens konklusjon riktig. Det kan virke som om han mener det er politisk inngripen som er årsaken til at et enkelt brøyteanbud er blitt den beklagelige brøytefarsen/skandalen som nå har pågått i et år - og i verste fall ikke får sin løsning før nysnøen er kommet til høsten. Paulsens innlegg inneholder faktafeil og en omskriving av faktiske forhold. Det jeg leser som hans konklusjon har derfor et bristende grunnlag. Det kan ikke få stå som igjen som sannheten i saken.

Det er feil at vi krevde ekstraordinært kommunestyremøte etter at 2 anbudsrunder var avlyst, vi forlangte kommunestyremøte fordi administrasjonen benektet at kompetansekravene var endret fra runde 1 til 2, og ikke så noen grunn til å ikke fortsette med de endrede kompetansekrav. Det holdt administrasjonen fast på i kommunestyret 14.08, og fikk medhold fra flertallet som stemte for å fortsette med runde 2 og kvalifikasjonskrav som ekskluderte 2 av 3 tilbydere fra å delta i konkurransen om rode 1.

Det er feil at saken ble spilt over til formannskapet, formannskapet ble innkalt for å gjøre et hastevedtak iht. §13 i kommuneloven på vegne av kommunestyret. Vedtaket formannskapet skulle gjøre fredag kveld var å oppheve kommunestyrets vedtak fra 14.08 om å fortsette runde 2, administrasjonens begrunnelse for å kansellere 4 dager etter at de hadde insistert på at det var rett å fortsette runde 2:

Pågående anbudskonkurranse avlyses.

Anbudskonkurransen avlyses grunnet formelle feil av administrasjonen, samt at administrasjonen ser at kravet i punkt 4.4 er noe strengt, i forbindelsen med vintervedlikeholdet.

Punkt 4.4 som fra 14 til 18 august er blitt noe strengt og grunnlag for avlysning av runde 2 stiller krav om dokumentasjon av utførte brøytetjenester på riks-, fylkes eller kommunale veier siste 3 år.

Saken preges av en administrasjon som har gjort feil gjentatte ganger, et politisk flertall bestående av AP-KRF-KP og SV som frem til januar har støttet administrasjonen og sådan bidratt til å komplisere og forlenge saken. Tenker da på vedtakene flertallet gjorde i kommunestyret 14.08 og formannskapet 28.08.17

Skal kort dra opp historikken slik at også folk som ikke har fulgt saken tett kan gjøres seg opp sin egen mening om saken. Vil også henvise til innkalling til kommunestyremøte 25. oktober hvor saksframlegg til behandling av lovlighetsklage fra Frp gir en grundigere gjennomgang av saken frem til slutten av august 2017. Med vedlegg som dokumenterer de opplysninger som gis.

Brøyteanbudene for Skjervøy kommune ble første gang et tema i formannskapet 28 juni 2017 etter spørsmål fra Rolf Egil Larsen SP. Formannskapet ble da orientert om at administrasjonen hadde søkt juridisk bistand og ikke kunne gi mer utfyllende informasjon enn det, men ville orientere nærmere i neste møte.

I ettertid er det kjent at i runde 1 ble Hofsøy Mekaniske AS, (HM) først tildelt anbudet, etter befaring ble HM forkastet og anbudet tildelt Skjervøy Park og Anleggservice AS, (SPA). Etter krav om midlertidig forføyning til tingretten fra HM ble runde 1 forkastet av administrasjonen på grunn av manglende krav om egenerklæringsskjema, (ESPD) i anbudsinnbydelsen.

Etter flere henvendelser fra tilbydere og innbyggere skrev undertegnede flere spørsmål til rådmannen 18/7 om hvordan administrasjonen kunne lage en anbudsrunde 2 som ekskluderte flere av tilbyderne i runde 1 fra å delta. Kompetansekravet er forandret fra erfaring fra tilsvarende oppdrag til erfaring med brøyting av kommunal-, fylkes- eller riksvei. Det endrede kravet ville naturligvis medføre at tilbydere som med godkjent kompetanse i runde 1 var ekskludert fra deltakelse i runde 2. Ordføreren ble bedt om å innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte dersom administrasjonen ikke ryddet opp. 20/7 kom det en redegjørelse fra rådmannen, hvor hun gjentatte ganger skriver at kompetansekravene er de samme i begge rundene.

3/8 krever Senterpartiet og Fremskrittspartiet ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle rotet rundt anbudene på brøyting og vedta hovedrammene rundt anbudet. 7/8 kommer det innkalling til ekstraordinært kommunestyremøte 14 august, det presiseres at innkalling med saksdokumenter er unntatt offentlighet jfr offentlighetsloven §15, og at lukking av møtet vil bli tatt stilling til ved møtestart. 8/8 sender undertegnede klage på kommunens begrunnelse for å unnta innkalling med sakspapirer fra offentlighet siden det ikke er lovhjemmel for å innkalle til hemmelige kommunestyremøter. Administrasjonen gir delvis medhold i klagen og offentliggjør innkalling, saksframlegg og vedlegg 1-5, vedlegg 6 er fortsatt unntatt offentlighet med hjemmel i §15 andre ledd.

14/8 lukkes kommunestyremøtet etter forslag fra Øystein Skallebø (AP) med bakgrunn i vedlegg 6 som er unntatt offentlighet. Flertallet vedtar administrasjonens forslag om å fortsette anbudskonkurransen med kvalifikasjonskravene på tross av at det etter hvert i debatten ble klart at kravene var endret slik at flere av tilbyderne fra runde 1 ville være diskvalifisert fra deltakelse i runde 2.

Fredag 18/8 innkalles formannskapet til hastemøte kl. 20.00 for å avlyse runde 2 av anbudskonkurransen med begrunnelse av formelle feil av administrasjonen samt at administrasjonen så at kravet til kompetanse var noe strengt. En måned tok det å få administrasjon og politisk flertall til å forstå at det var galt å ekskludere tilbydere ved å endre anbudskriteriene.

28/8 behandler og vedtar flertallet i formannskapet, AP-KRF-SV detaljerte rammebetingelser for anbudsrunde 3 mot 2 stemmer. Høyre og Frp foreslo hvert sitt alternativ til administrasjonen forslag til vedtak som flertallet vedtok. Mindretallet så at med den detaljrikdommen som det nye anbudet var satt opp med måtte bli vanskelig å arbeide med i den videre anbudsprosess.

Etter det var det stille til i november, da ble det kjent at HM var forkastet og hadde tatt ut midlertidig forføyning. Kjennelsen fra tingretten kom 22.12.17. Rettens vurderinger plukker i biter alle kommunens argumenter for å forkaste HM og konkluderer:

Sitat fra kjennelsen:

Retten finner på denne bakgrunn at kvalifikasjonskravene knyttet til «diagonalplog, isskjær, klappvingeskuffe og Ca. 5 kbm. snøskuffe» ikke står i forhold til leveransen, og at kravet om at rådighet over dette skulle dokumenteres før tilbudstidspunktet, slik kommunen har forstått og praktisert kravet, ikke står i forhold til anskaffelsens karakter, omfang, betydning og planlagte bruk, jf FOA § 16-6 (4). Det var dermed ikke anledning til å sette disse kravene, og de må ses bort fra ved den videre behandlingen. Det er ikke nødvendig for retten å ta stilling til kravet om disponering av lastebil eller traktor. Etter dette forelå det ingen rett eller plikt for kommunen til å avvise tilbudet til HM, siden kommunens prinsipale og subsidiære anførsler om avvisning knytter seg til oppfyllelse av uforholdsmessige kvalifikasjonskrav.

HMs tilbud hadde laveste pris, og konkurransen hadde pris som eneste tildelingskriterie. Retten finner dermed at HM skulle ha vunnet konkurransen og fått tildelt kontrakten. Sitat slutt

Bakgrunnen for at flertallet stemte mot å anke saken i kommunestyret 17 januar kjenner jeg ikke utover det som ble sagt fra talerstolen, men jeg stiller meg tvilende til at flertallets kommunestyrerepresentanter har latt seg påvirke av hva advokat Abeler utalte i media dagen før og at de på den bakgrunn stemte mot å anke saken.

Jeg kan uten forbehold forsikre Paulsen at Frp i styremøte 15. januar tok sitt standpunkt om at saken ikke burde ankes på basis av prosessen som hadde pågått i over et halvt år og tingrettens entydige vurdering og kjennelse i saken 22.12.18.

Jeg har helt siden det ble kjent at kommunen ville avvente KOFAs behandling sagt at det var et blindspor som gjorde at det tok enda lenger tid før vi fikk avklart saken. I en sak som har vært i rettssystemet kan hverken kommunen eller KOFA bestemme noe annet enn det som tingretten har bestemt, følgelig er det eneste naturlige å la saken gå videre i rettssystemet hvor den uansett måtte havne for å få en avgjørelse.

Hadde administrasjonen sagt nei til å vente på KOFA ville SPA tatt sine rettslige skritt allerede i februar og ikke i april - og vi hadde sannsynligvis allerede hatt en avgjørelse fra tingretten for lenge siden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse