Annonse

Med skrått blikk på E6 (og stamveger) i Nord-Norge

Det siste 10 årene er det gjort mye godt arbeid på E6 gjennom Nord-Norge. Store prosjekter kan nevnes: E6 vest for Alta – ca 45 km, Hålogalandsbrua og E6 Helgeland – ca 125 km. Men i perioden 1995-2010 ble det bygd lite ny veg på E6.

Bygging E6/stamveger i Nord-Norge bør være en prioritert samferdselsoppgave, både på grunn av viktigheten for person- og godstransport, og lengre strekninger med standard som er mye lavere enn krav i dagens vegnormaler.

E6 mellom Tysfjord og Nordkjosbotn er ca 247 km, og på denne strekning er det ikke planlagt større vegarbeider fram til og med år 2029 (ifølge Nasjonal transportplan). E6 Hålogalandsbrua er et godt prosjekt med hensyn på framkommelighet (forkorting E6 med 18 km), men ellers har det skjedd lite på denne vegstrekning de siste 30 årene.

Deler av strekningen har meget lav standard, og strekningen mellom Øyjord/Bjerkvik og Nordkjosbotn har variabel standard, og er både ulykkeutsatt, og har periodevis dårlig framkommelighet om vinteren på grunn av trailere som står fast på glatt føre (ca 20 % andel tunge kjøretøy på denne vegstrekning ifølge grunnlag Nasjonal transportplan).

Strekningen mellom Bjerkvik og Nordkjosbotn er vel den mest sentrale strekning av E6 i Nord-Norge, binder sammen Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Tromsø. Strekningen er den mest ulykkesbelastede på E6 i Nord-Norge, og så vidt jeg kan se av tall fra Statens vegvesen er den også en av landets mest ulykkesbelastede på E6 (ifølge grunnlag Nasjonal transportplan). 

Bygging E6/stamveger i Nord-Norge bør være en prioritert samferdselsoppgave, både på grunn av viktigheten for person- og godstransport, og lengre strekninger med standard som er mye lavere enn krav i dagens vegnormaler. Spesielt strekning Bjerkvik (inkludert fra Øyjord) til Heia/Nordkjosbotn bør prioriteres i langt større grad, ikke minst med forsterket midtoppmerking.

I Norge, brukes det årlig totalt ca 27 millliarder kroner til investeringer på riksveger (ikke inkl. bompenger), og ca 17 milliarder til investeringer på jernbane. Ca 15 % av statlige riksveginvestering går til Nord-Norge, inkluderes det bompenger blir det ca 10 % (få bompengeprosjekter i Nord-Norge).

For veg og jernbane samlet utgjør statlige investeringer til riksveger og jernbane i Nord-Norge ca 11 % (lite investeringer til jernbane i Nord-Norge).  Det er å bemerke at ca 28 % av europa-/riksvegene er i Nord-Norge, men på den annen side er det lavere trafikk enn i Sør-Norge.

I Nasjonal transportplan for 2018-29 er det hvert år i gjennomsnitt satt av ca 1,4 milliarder kr til E6 gjennom Nord-Norge. Antar det blir bygd ca 14 km ny E6 hvert år. Totalt er E6 gjennom Nord-Norge 1 646 km. Hvis vi grovt anslår at 20 % av E6 har meget lav standard, og ytterligere 20 % har lav standard, tilsvarer det totalt 658 km som bør utbedres, det vil si det vil ta ca 47 år.

Og stiller vi krav om dagens vegnormalstandard, skulle jeg tru at ca 80 % av dagens E6 i Nord-Norge ikke er tilfredsstillende, det vil si at det vil ta cirka 94 år med den årlige bevilgning som ligger inne i NTP 2018-2029.

Til slutt litt om forbikjøringsmuligheter. Dagens vegnormal stiller krav om minst to forbikjøringsmuligheter (forbikjøringssikt minst 600 meter) pr 10 km veg, for veger som E6, og forbikjøringsfelt bør anvendes i stigning som er så lang og bratt at det blir stor fartsdifferanse mellom tunge og lette kjøretøy.

I større grad bør det bygges forkjøringsfelt i stigning, også som utbedringsprosjekt. Eksempel kan nevnes strekningen mellom Bjerkvik og Salangsdalen. Og med forbikjøringsfelt i stigning vil ikke trailere på glatt føre medføre stengte veger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse