Annonse
Tromsø Arbeiderparti sin visjon er å utvikle Tromsø med omland til Norges fremste sjømatregion, skriver Gunnar Wilhelmsen, Trygve Myrvang og Tone Ingebrigtsen.

Slik vil vi bygge Norges fremste sjømatregion

14 tiltak for flere arbeidsplasser av havet.

Vi vil at tromsøværingene skal ha sjømat i hjertet. Én gang i året skal vi invitere sjømatnæringa til Norges fremste sjømatregion for å sette agenda gjennom debatt, kultur og kunst med havet i sentrum.

Tromsø er handelssted, kompetansested og møtested for sjømat. By og distrikt er knyttet til hverandre. Her er ringvirkningene store og aktørene viktige for hverandre - mer enn de er konkurrenter.

Tromsø Arbeiderparti sin visjon er å utvikle Tromsø med omland til Norges fremste sjømatregion. Vårt prosjekt forener næring, kunnskap og politikk - by og distrikt. Målet er å skape et sterkere fellesskap som jobber ilag og vokser ilag.

I dette arbeidet skal Tromsø kommune være navet for økt verdiskaping og flere bærekraftige, helårlige arbeidsplasser. Vi skal bidra med vår flerpunktsplan - slik at formålet med havressursloven og akvakulturloven oppfylles for bærekraft, lønnsom forvaltning, verdiskaping og bosetting langs kysten.

1. Tromsø kommune skal invitere sjømataktørene til samarbeid
Ledet av ordfører skal næringsaktører, sjømatklynger, kommuner og kompetanseinstitusjoner inviteres til et samarbeidsmøte. Målet er å belyse problemstillinger og finne en samarbeidsform for å dele og underbygge ambisjonen om å være Norges fremste sjømatregion.

2. Tromsø kommune skal støtte målet om 2000 nye arbeidsplasser
Vi stiller oss bak Næringsforeningen i Tromsøregionen sin ambisjon om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vi vil delta på samhandlingsarenaene med vår sjømatambisjon og søke løsninger sammen med næringslivet for å oppfylle den.

3. Tromsø kommune skal opprette en ny stilling på næringsavdelingen dedikert til sjømat
Vi vil forsterke vår kompetanse og service overfor næringa. I Tromsø skal det være attraktivt å etablere seg som sjømataktør.

4. Tromsø kommune skal øremerke midler fra Havbruksfondet til bærekraftig nyskaping
Vi vil bruke en andel av fondet (33 mill. i 2019) til å stimulere innovative sjømatprosjekter, for. eks. til ny mat eller medisin fra havet.

5. Tromsø kommune skal prioritere infrastruktur for sjømat
Vi vil i arbeid med administrasjon, fylke og regjering prioritere infrastruktur sjømatnæringa trenger, herunder også barnefamiliene i distriktet som jobber i den. Vi sier ja til jernbane i nord.

6. Tromsø kommune skal tilrettelegge for videreforedling av fisk og samhandle med sjømatindustrien under klare bærekraftskrav
Vi vil tilrettelegge for videreforedling og søke muligheter om sjømatindustrien trenger arealer for å satse i tråd med tilgjengelig teknologi i arealplanlegging og kystsoneplanen.

7. Tromsø kommune skal jobbe for å regionalisere makt for sjømatressursene våre
Vi vil jobbe for regjeringens uttalte ambisjon om å flytte ut statlige arbeidsplasser. Nærhetsprinsippet for sjømatforvaltning må regionaliseres. Eks: Cirka 80 prosent torskefisket skjer i nord, mens ressursene forvaltes i sør.

8. Tromsø skal understøtte ambisjonene om næringsutvikling i regionen
Vi skal bidra til at vi alle drar i samme retning. I dag har Tromsøregionen en regionalpolitisk næringsplan (2018-2022) for Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner som også fokuserer på sjømat. I Regional næringsplan (2018-2022) for Midt-Troms heter det at de søker ”Å forene kreftene i regionen for å hente ut det store potensialet innenfor de definerte satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar”. Vi er enig!

9. Tromsø kommune skal tale for en variert lokaleid flåte med tilgang til fisk
Vi trenger råstoff til regionen. En fiskereid og variert flåte som kan utnytte ressursgrunnlaget på kysten og til havs, er en styrke da. Vi vil jobbe for ressurstilgang til mindre fiskerisamfunn, og handheving av fjordlinjene som reserverer fisket innenfor fartøyer under 15 meters lengde.

10. Tromsø kommune skal ha en permanent havressursgruppe som kan sette agenda
Vi trenger best mulig sameksistens mellom ny og bestående aktivitet i havet. God arealplanlegging er sentralt. En permanent gruppe med ressurspersoner fra fiskeri, havbruk og andre marine næringer skal sikre det. De skal også kunne sette agenda og gi innspill til nasjonal politikk slik at vi forsterker vår stemme som sjømatregion.

11. Tromsø kommune skal samarbeide tettere med kompetansemiljøene i byen
Vi vil utvide Tromsø kommune sin samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet til også å omfatte sjømat. I tillegg vil vi også søke å forsterke samarbeidet mot andre kompetansemiljøer i byen.

12. Tromsø kommune skal tydeligere profilere sine røtter som sjømatkommune
Vi skal løfte vår ambisjon inn i arbeidet med Arktisk hovedstad. Tromsø Havn sin nettside skal i tillegg til engelsk også oversettes på de mest vanlige språkene for havna, som bl.a. russisk. Ordfører skal stille seg til rådighet for sjømatnæringen og bruke sjømatprodukter når han profilerer Tromsø.

13. Tromsø kommune skal bidra til rekruttering
Vi skal stille på yrkesmesser, ungdomskoler og arenaer for unge for å kommunisere at sjømat er Tromsø sin fortid, nåtid og fremtid. Innenfor læreplanen vil vi at unge skal lære om muligheter, utfordringer og hvilke sjømatarbeidsplasser Tromsø har.

14. Tromsø kommune skal ta initiativ til sjømatuka i Tromsø
Vi vil at tromsøværingene skal ha sjømat i hjertet. Én gang i året skal vi invitere sjømatnæringa til Norges fremste sjømatregion for å sette agenda gjennom debatt, kultur og kunst med havet i sentrum.

Vår ambisjon er å ta en tydelig nasjonal rolle – våre tiltak og samarbeid er lokale og regionale. Tiltakene vil være under kontinuerlig evaluering, men kursen står fast:

Å utvikle politikk for bærekraftig bruk av havet – Norges kanskje aller flotteste ressurs!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse