Annonse
Kari Vik i folkeaksjonen Bevar Andmyran og Gisle Sæterhaug i Forum for Natur og Friluftsliv Nordland, midt i området på Andøya som er planlagt utbygd med vindmøller.

Statsråd Freiberg får Andmyran på sitt bord

Medmindre NVE tar klagene til følge, vil olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg få vindkraftutbygging på Andmyran på sitt bord. Vindkraftplanene for deler av Nord-Europas største sammenhengende myrområde har vakt nasjonal oppsikt.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Nordland har påvist hvordan det store vindkraftanlegget som er planlagt på Andøya vil gjøre ubotelig skade på umistelige naturverdier, og mener myndighetene ikke har tatt hensyn til ny kunnskap og nytt lovverk som er kommet til siden første gangs konsesjonsbehandling etter årtusenskiftet.

NVE vedtok 5. september 2019 å gi Andmyran Vind AS utsatt frist for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk til 31. desember 2021, og myndighetene benyttet dermed ikke denne gylne anledninga til å stoppe prosjektet. FNF har klaget vedtaket inn for Olje- og energidepartementet, og klagen har fått tilslutning fra Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og Vesterålen Turlag.

FNF Nordland ba allerede i vår NVE kreve ny konsekvensutredning av Andmyran med moderne naturforvaltningskrav. NVE har avvist alle våre krav og innspill.
Også i merknadene fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble det pekt på at det er kommet fram nye momenter som ikke var godt belyst da Andmyran vindkraftverk fikk konsesjon. NOF viste blant annet til nærheten til globalt viktige fugleområder (IBA-er).
Stortinget har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr, ettersom intakt myr er så betydningsfull for klima og artsmangfold. Men dette har ikke gjort inntrykk på NVE.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har slått fast at flere vindkraftkonsesjoner ikke skulle vært innvilget. – Det er enkeltprosjekter i sårbare områder som ikke burde hatt konsesjon, sier Elvestuen. FNF Nordland mener Andmyran helt åpenbart er et slikt område. Ja, Andmyran må kanskje være det klareste eksempel på en vindkraftkonsesjon som ikke skulle vært gitt, sett med dagens forståelse av hvilke konsekvenser det vil ha.

Miljødirektoratet anbefaler heller ikke utbygging i dette området på Andøya i det endelige forslaget til rammeplan for vindkraftverk på land. Dette begrunnes i at flere viktige miljøverdier vil bli vesentlig påvirket av vindkraftutbygging. NVE tar dette til følge og anbefaler ikke Andøya som område for vindkraft i sitt forslag til rammeplan. Det er derfor et stort paradoks at NVE ikke benytter anledninga til å nullstille den på alle måter utdaterte Andmyran-konsesjonen.

FNF mener at forutsetningene for konsesjonsvedtaket er endret og at det foreligger mer enn nok dokumentasjon på at skadene på natur og klima blir langt større enn de vurderinger som ble gjort da konsesjonen ble gitt første gang tilbake i 2006.

Vi ber derfor om at vedtaket av 5. september 2019 blir omgjort.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse