Annonse
Idylliske Steinsvika på Sommarøy er åpnet for allmennheten – for deg og meg, for fastboende og turister. Alle har tilgang til dette vakre naturområdet for rekreasjon. I tillegg kan de som har lyst lese litt om stedets eldste historie og undre seg over de svake sporene etter menneskene som en gang bodde her, skriver fylkesråd Sigrid Ina Simonsen. Foto: Ola Solvang

Steinsvika er åpen for folk flest

Dette er altså en offentlig eiendom som er regulert til allmenn bruk for alle som måtte ønske det, enten de er fastboende på Sommarøy eller turister fra fjern og nær.

Nordlys har de siste dagene hatt artikler som har tatt utgangspunkt i de automatisk fredete kulturminnene i Steinsvika.

De automatisk fredete kulturminnene er de sporene etter mennesker i området vårt som er eldre enn reformasjonen, eller samiske kulturminner som er eldre enn hundre år. Kulturminnene er vår felles nasjonale arv. Stortinget har valgt å gi de eldste kulturminnene en særlig status, fordi dette er de eneste kildene vi har etter den lange historien som det ikke finnes skriftlig informasjon om.   Men de aller fleste av disse gamle sporene er små og lite synlige i landskapet. Derfor blir også mange slike spor borte hver eneste dag. Mange ligger skjult i bakken og kommer frem ved pløying eller annet jordarbeid, slik det har skjedd i området Brensholmen – Sommarøy – Hillesøy flere ganger. Det er derfor viktig at slike funn blir meldt inn og registrert for derigjennom å kunne bidra til fortellingen om lokalsamfunnets røtter og fortid.

Idylliske Steinsvika på Sommarøy eies av Tromsø kommune. I kommuneplanens arealdel er Steinsvika lagt ut til landbruk,- natur- og friluftsområde (LNF). Dette er altså en offentlig eiendom som er regulert til allmenn bruk for alle som måtte ønske det, enten de er fastboende på Sommarøy eller turister fra fjern og nær. I kommunedelplanen for Sommarøy, Brensholmen og Hillesøy som nå ligger ute til offentlig ettersyn, er Steinsvika fortsatt lagt ut til friområde. Fylkeskommunen er kjent med at kommunen arbeider med en plan for tilrettelegging av området, med oppstart av arbeidet allerede i sommer. Kulturminnene er derfor nå sikret med et gjerde, og det vil bli satt opp informasjonsskilt som beskriver Steinsvika slik det var der for tusen år siden.

For mer enn tusen år siden, i jernalderen, var Steinsvika en gård med bolighus, fjøs og naust. Ved sjøen nedenfor husene ble to av slektens døde begravet. Graver fra denne tiden ligger ofte nær havet. Gravskikken var mangfoldig. Noen ble begravd i store jordhauger eller røyser, noen ble brent og asken ble lagt som et tynt flak under små røyser, og noen ble lagt i jorden uten synlig steinmarkering eller bare med noen få, flate steiner over. Noen ganger fikk den døde med seg flotte smykker og våpen, mens andre ganger finner arkeologene ingen gjenstander i graven – kanskje er alt smuldret bort i tidens løp.

Gårdsanlegget i Steinsvika ble dessverre planert ut da idrettsbanen ble anlagt. De to gravene og tuften etter naustet ved stranden var fortsatt synlige. Som en følge av at området i mange år har vært brukt som oppstillingsplass for et antall campingvogner, ble både nausttuften og en av gravene skadet. Det ble blant annet gravd ned et strømuttak med kabel i graven. Tromsø kommune som grunneier betalte da for fjerning av strømuttaket og reparasjon av graven og nausttuften. Arbeidet ble gjort av Tromsø museum, som satte begge kulturminnene i stand etterpå. Fylkeskommunen anmodet samtidig kommunen om å sette opp en fysisk sperre for å hindre kjøring inn på området. I 2015 ble det så oppdaget at det igjen var gravd ned et strømuttak i den største graven. Fylkeskommunen tok da kontakt med Tromsø kommune for å få en avklaring om hva kommunen som grunneier og planmyndighet ville gjøre med området. Kommunen ønsket fortsatt at Steinsvika skal være regulert til allmenn bruk.

Idylliske Steinsvika på Sommarøy er åpnet for allmennheten – for deg og meg, for fastboende og turister. Alle har tilgang til dette vakre naturområdet for rekreasjon. I tillegg kan de som har lyst lese litt om stedets eldste historie og undre seg over de svake sporene etter menneskene som en gang bodde her. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse