Annonse
Fagskolen i Troms er eid av Troms Fylkeskommune og har ca 450 studenter fordelt på heltid- og deltidstudier, i Tromsø, Harstad og Skjervøy. Fagskolen tilbyr utdanning innen maritime fag, helse og oppvekst, tekniske fag (bygg, anlegg, IT og EL), verkstedsfag og mat-teknikk.

Stor søkning til Fagskolen i Troms – store oppgaver venter i nord!

Fagskolen er den mest effektive kanalen for rask implementering av ny kunnskap til næringslivet.

Nasjonalt opptak for 2018 viser nok et toppår for høyere yrkesfaglig utdanning. 347 søkere har Fagskolen i Troms som sitt førstevalg - det er svært gledelige tall. Fagskolen er et svært viktig verktøy for kompetanseheving og rask implementering av ny kunnskap.

2018 var yrkesfagenes år og det har gjennom året vært stor oppmerksomhet knyttet til valg av yrkesrettet utdanning. Det arbeides nå aktivt innen flere studieretninger for å øke studentenes mulighet til å videreføre en yrkesutdanning inn mot et videre akademisk utdanningsløp. Flere tilbyr nå påbygging mot Bachelor nivå. For den maritime næring har denne muligheten medført stor interesse og rekordsøkning i 2019.

Yrkesfagenes år kom også med ny fagskolelov og fagskolene har nå fått status som «høyere yrkesfaglig utdanning».  Samtidig vil de som tar to- eller treårig fagskoleutdanning nå kunne få «høyere fagskolegrad» på vitnemålet. Loven er en klar heving av fagskolens status og anerkjennelse.

Studenter ved høyere yrkesfaglig utdanning har nå de samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler, samt nye muligheter til økt innflytelse på egen studiesituasjon.

Tall fra nasjonalt opptak viser på landsbasis rekordsøkning til maritim utdanning, så også for Troms. For 2019 er det 94 kandidater som har dekks- og maskinutdanning ved Fagskolen i Troms som førstevalg, en oppgang på nesten 30% fra 2016. Flere segmenter innen den maritime næring opplever vekst og etterspørselen etter sertifiserte navigatører og maskinister er stor.

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge viser at det frem til 2026 skal investeres for (hele) 430 milliarder i landsdelen. I hovedsak innen bolig, offentlig bygg, infrastruktur og kraft. Halvparten av prosjektene er allerede igangsatt eller ferdig finansiert/ vedtatt. Skal verdiskapningen fra disse prosjektene forbli i regionen må lokale og regionale selskaper bygge kompetanse som gjør det mulig å tilby og levere til så mange av de planlagte prosjekter som mulig. Konkurransekraft finnes i kvalitet, effektivitet, innovasjon, lokal kunnskap, lokale arbeidsplasser og samfunnsbidrag.

Kompetanse må bygges og det er hele 185 søker til studieretninger som bygg, anlegg, IT-drift og elkraft. Det er vi veldig godt fornøyd med.

Morgendagen krever energieffektive og smarte bygg - hele bygg næringen er i endring frem mot redusert energibruk og reduserte klimagassutslipp. Enkeltprosjekter blir mer og mer komplekse og leverandørbedriftene blir større og mer sammensatte. Krevende teknologi og fremtidsrettede løsninger skal realiseres – næringslivet roper etter kompetent arbeidskraft. Størst er etterspørselen innen håndverksfag, samt ingeniør og tekniske fag.

Også innen helsefag er det lokalt gledelige tall og positiv vekst i antall søkere. Det er viktig for en aldrende befolkning som stadig krever mer pleie og omsorg. Ansatte i helse- og omsorgsyrker opplever teknologiens inntog for fullt – det krever økt kunnskap og kompetanse.

Fagskolen er den mest effektive kanalen for rask implementering av ny kunnskap til næringslivet.

I 2018 tok styret for Fagskolen i Troms initiativ til en organisatorisk reorganisering. Ledelse er på plass og organisasjonen fremstår nå som fremtidsrettet og klar for nye muligheter. Moderne teknologisk plattform for nettbasert undervisning er implementert og lærekrefter gjennomgår studier innen nettpedagogikk. Fagskolen er således godt posisjonert for desentralisert undervisning, hvor nettbaserte løsninger utgjør en viktig del av tilbudet. Det skaper muligheter for kompetansebygging også for studenter som tradisjonelt sett ikke ville hatt muligheten til å gjennomføre stedsbasert undervisning.

På denne måten blir Fagskolen et godt redskap for lokal kompetansebygging, noe som er svært viktig for den regionale utviklingen.

Fagskolen er imidlertid underfinansiert og det statlige rammetilskudd dekker ikke lovmessige krav til drift. Skal rammetilskuddet i noen grad dekke kostnadene må studietilbudet begrenses til «volumprodukter» og antall studiesteder må reduseres til et minimum. En modell som verken er mulig eller ønskelig i vår noe grisgrendte landsdel. Til tross for en justering av tildelingsformel i 2018 må eier av fagskolen, Troms Fylkeskommune yte et betydelig bidrag til driften av utdanningen. Slik bør det ikke være.

Videre er det slik at måten rammetilskuddet er bygget opp på, favoriseres studier som i stor grad gjør det samme i år som i fjor. Fagskolen i Troms mener at det er en lite fremtidsrettet finansieringsordning. Vi ønsker en finansiering som oppfordrer til å utvikle nye, tilpassede tilbud, i tråd med offentlig og privat næringsbehov for fremtiden.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse