Annonse

Storm i vannglass

Nordlys 17. april, 2019 s. 2 har en artikkel om en veranda til besvær. Etter sigende er det jussen som skaper besvær. Etter mitt skjønn er dette adskillig enklere enn det en får inntryk av i artikkelen.

Utganspunktet for vurderingen er lov av 27 juni nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Loven har i Kapittel 20 regler om søknadsplikt og unntak fra denne.  Den aktuelle del av bestemmelsen lyder som følger:

§ 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

For følgende tiltak som nevnt i § 20-1, er søknad og tillatelse ikke nødvendig dersom disse er i samsvar med plan:

e) «mindre tiltak utendørs».

f) «fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres»

I forarbeidene til plan og bygningsloven (pbl) heter det:

«Bestemmelsen tilsvarer gjeldende saksbehandlingsforskrift (SAK) § 5 nr. 3. Unntaket for mindre tiltak utendørs må forstås med en viktig begrensning; der mange mindre tiltak til sammen utgjør en større enhet, må disse ses samlet. Dette gjelder både når de oppføres samtidig og suksessivt. Man kan med andre ord ikke omgå søknadsplikten i § 20-1 ved å påberope seg at hvert enkelt tiltak omfattes av § 20-3 første ledd bokstav d. Dette kan for eksempel gjelde for plassering av levegger, gjerder, baldakiner og/eller markiser rundt en uteservering. Hvor mye som skal til for at søknadsplikt skal inntre må vurderes konkret» (Ot.prp.nr.45 (2007–2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen). Til § 20-3 (vedtatte lovs § 20-5) Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse: s. 315).

Platået utenfor døren (også omtalt i Nordlys som veranda og terrasse) er bygget under ett og skal derfor ikke vurderes som et suksessivt oppsatt tilbygg.

Tilfellet fra Lars Hagerups vei må vurderes iht forskrift av 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) som gir nærmere utfyllende regler i kapittel 4. (Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling), se § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse:

«Tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m². Tilbygget må være understøttet».

Etter mitt skjønn er en slik utvendig  platå med rekkverk i samsvar med Pbl §20-5 f) «fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres» og vil da altså være unntatt søknadsplikt.  Dette kan utledes av at er gitt unntak for tilbygg under 15 m2 som ikke skal brukes til beboelse/opphold f.eks vindfang og sykkel/vedbod, og i noen tilfeller også underbygget med kjeller. Dersom «det mer» – bygging av gulv, vegger, tak trapp etc. utendørs er unntatt for søknadsplikt må «det mindre» også være fritatt for søknadsplikt. Det «mindre» er da en terrasse/veranda utenfor utgangsdør, dvs. et tilbygg uten vegger og med en baldakin over døren.

Svaret som kommunen skal gi den stakkars eier som trues med døgnmulkt på kr. 20.000 er at platå, rekkverk og baldakin er en mindre omfattende fasadeendring enn et 15 m2 tilbygg som altså ikke er søknadspliktig.

Dersom Tromsø kommune likevel skulle mene at søknadsplikt foreligger, ja så får kommunen bistå eier med å utforme en søknad om etterfølgende godkjenning av den foretatte fasadeendring.  Godkjennelsen burde da kun være en formalitet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse