Annonse
EDL-nestleder Karl-Wilhelm Sirkka kommenterer dette innlegget fra NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Stråmannsargumentasjon og hersketekniske triks

NSR-lederen er nok smertelig klar over at det er samelandsbevegelsens urfolksbløff og dens misbruk av Sametinget som politisk verktøy i makterobring, som nu endelig er blitt et politisk stridsspørsmål og ikke «fakta om samer» som Myrnes Balto fremstiller det som.

Jeg slutter meg helt til NSR-leder Runar Myrnes Baltos oppfordring i sitt leserinnlegg på Nord Norsk debatt 17. juni om at «Regjeringen bør imøtegå «fake news om samene». Det er nok å gripe fatt i, - regjeringen kan begynne med å kikke nærmere på hans motstridende påstander i eget leserinnlegg om samene.

Innledningsvis skriver Myrnes Balto at samenes rettigheter som urfolk er vernet gjennom bestemmelser i Grunnloven samtidig som han litt lengere nede i innlegget skriver at «man bør gjennomføre den foreslåtte grunnlovsendringen om å omtale det samiske folk, som urfolk i Grunnloven».

NSR-lederen argumenterer for at «urfolk i Grunnloven» vil kunne virke «faktafremmende».

Faktum er at samelandsbevegelsen og også norske myndigheter, har misforstått hva som må til for å kunne bli beskyttet av ILO-konvensjon nr. 169 om innfødte stammefolk (som forøvrig ikke finnes i Norge). De hevder at ILO-169 er ment å gjelde for befolkningsgrupper som er etterkommere av de som bebodde landet før grensedragningene i 1751 og 1826. Med en slik definisjon er jo både kvener/finskættede og nordmenn for «urfolk» å regne, fordi også disse bodde i landet før grensedragningene. Bjørnar Seppola i ledelsen for kvenfinnene i Norge, Sverige og Finland sier det slik: «Vi er like mye og like lite urfolk som samene».

Myrnes Baltos argumentasjon om samene som urfolk, er derfor like svak som konklusjonene er sterke. Han hevder også at samene som urfolk, skrevet inn i Grunnloven «ikke vil endre samenes rettslige status».  Hva er så hensikten med å bytte ut «den samiske folkegruppe» med formuleringen «samene som urfolk» i Grunnloven? Det kan alle som vil, orientere seg om, ved å lese Troante deklarationen 2017, Samerådets bærende ide, mål og strategi for samelandsbevegelsen (NSR er toneangivende norsk medlem av det nordiske Samerådet).

I leserinnlegget benevner Myrnes Balto grunneiermøtet i Selbu 6. juni, som arena for «fake news».  På møtet holdt jeg et foredrag om regjeringens forslag til plikt også for kommuner og fylker å konsultere Sametinget. I et radiointervju med NRK Sápmi 7. juni uttalte NSR-lederen at «Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka forteller løgner og konspirasjon om samer, dem bryr seg overhodet ikke om forskning og selve fakta om samer. Myrnes Balto omtalte hele hendelsen i Selbu grunneiermøte for rasistisk» (journalist Tom Stian Tretnes Hansen i NRK Sápmi i en e-post til meg).

I leserinnlegget i Nord Norsk Debatt tar Myrnes Balto helt av med stråmannsargumentasjon ikledd utstrakt hersketekniske triks.  Påstanden om konspirasjon løftes til «ondsinnet konspirasjon». NSR-lederen er nok smertelig klar over at det er samelandsbevegelsens urfolksbløff og dens misbruk av Sametinget som politisk verktøy i makterobring, som nu endelig er blitt et politisk stridsspørsmål og ikke «fakta om samer» som Myrnes Balto fremstiller det som.

Ápropos fakta om samer og beskyldninger fra NSR-lederen om rasisme: I boken «Samer og samiske forhold i navn og tall» skriver forfatteren Odd Mathis Hætta om hva Sametingets valgmanntall er blitt, etter at en lovendring åpner for at også oldeforeldre kan telle med ved innmelding i Sametingets valgmanntall: «Da er det ikke lenger kulturen og språket som er bærebjelken i samemanntallet, men rase og blod. Å basere et manntall på rase og blod i vår samtid, er en farlig vei å gå. Det er ikke på den måten man i andre sammenhenger baserer sin kulturelle og etniske tilhørighet på». (Odd Mathis Hætta var en av stifterne av NSR og også leder i en periode. Hætta forlot NSR da partiet endret strategi fra språk og kultur til makterobring som satsingsområde).

Avslutningsvis ber Myrnes Balto at «statsminister, regjering og Storting om å «ta ansvar og bidra til å stoppe denne spredningen av falske påstander om samene». Pinlig. I ikke ukjent stil krever altså NSR at landets myndigheter skal gjøre som Sametinget gjorde under plenumssamlingen 7. juni, nemlig vedta strategier for scenenekt; «no platforming!». De som har andre verdier og ser annerledes på livet enn Norske Samers Riksforbund, skal bringes til taushet slik at samelandsbevegelsen får arbeide i fred med sin urfolksbløff.

I enhver sak hvor samiske interesser kommer på banen, enten det dreier seg om en eller flere samer, og Sametinget involverer seg, blir sakene etnifisert og gjort til saker som ifølge Sametinget, dreier seg om forholdet mellom to folk og dermed en mellomfolkelig relasjon. Så lenge det holdes liv i det internasjonale koblingsordet urfolk, vil representanter for staten Norge måtte møte til forhandlinger med representanter for nasjonen Sápmi, når Sametinget ber om det.

Blir konsultasjonsplikten utvidet til også å gjelde kommuner og fylker – som Selbu-møtet dreide seg om, men som Myrnes Balto ikke nevner - velger myndighetene langt på vei bort demokratiet for å komme til en forståelse med Sametingsrådet/NSR. Det blir det ugreie og konflikt av. Derfor må lovproposisjonen trekkes.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse