Annonse

Svein Jentoft fremmer en rekke uholdbare, uriktige påstander og opplysninger

Svein Jentoft har et debattinnlegg i «Nordnorsk debatt» den 9.9.20 under tittelen «EDL mot verden» Der fremmet han en rekke uholdbare, uriktige opplysninger og påstander.

Svein Jentoft mener tydeligvis at samene i Norge er berettiget til å bli beskyttet av innholdet i ILO-konvensjon nr.169, uavhengig av hva som enn måtte være deres samfunnsmessige situasjon og uavhengig av enhver samfunnsmessig utvikling. (Er et «urfolk».) Ifølge ham har det ingen betydning at samene i Norge ikke er marginaliserte, at de er velintegrerte og at de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall er ressursrike. De skal ifølge han uansett tildeles særrettigheter og politisk privilegier.

Vi velger å kommentere Jentoft sitt innlegg punktvis. 

  1. «EDL mot verden» er Svein Jentofts oppsummering av sin forskning.  Vi vil anbefale Jentoft å orientere seg om hva Verdensbanken mener om hvem på kloden som trenger verdenssamfunnets oppmerksomhet og hjelp fra sine storsamfunn: «Det er til sammen ca. 370 millioner indigenous peoples (politisk konstruert og feil oversatt til «urfolk» i Norge), i over 90 land. Selv om de utgjør 5% av den globale befolkning, utgjør de de ca. 15% av de ekstreme fattige.  Urfolks levealder er opptil 20 år lavere enn forventet levealder for ikke-urfolk verden over». ( https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples )  Jentoft insiterer på at norske statsborgere som i varierende grad er av samisk avstamning               (fra 1/8-del), er en del av en slik gruppering.
  2. I sin argumentasjon appellerer han blant annet til underdanighetsinstinktet hos leserne når han som «bevis» på at han har rett, viser til at tidligere kommunalminister Monica Mæland har hevdet at samene er et urfolk.  Vi lurer på om Jentoft tar like lett på og viser tilsvarende underdanighet overfor uttalelser fra departementshold, for eksempel innen oppdretts- og fiskeripolitikken?
  3. Jentoft påstår også at Høyesterett har slått fast at samene er et urfolk. Dersom Jentoft har belegg for sin påstand ber vi han framlegge dokumentasjon på at så er tilfelle. Gjør han ikke det, er det berettiget å hevde at han har prøvd seg med en bløff.
  4. Jentoft viser til at Kongen i 1997 uttalte at «den norske staten er grunnlagt på territoriet til to folk, det norske og det samiske.».   I sin nyttårstale den 1.1.17 viste Statsminister Erna Solberg til en tale Kongen holdt høsten 2016. Hun fortalte at Kongen der sa at «vi skal erkjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.». Kongen sa altså denne gangen at «Vi er ett folk.»   Innholdet i den talen som Kongen holdt i 2016 har verken mer eller mindre konstitusjonell kraft, enn den talen Kongen holdt på Sametinget i 1997.  I Norge har ikke Kongens uttalelser konstitusjonell kraft, og kan heller ikke benyttes som argument verken for det ene eller det andre.
  5. EDL har aldri hevdet at det ikke er samsvar mellom §§ 92 og 98 og § 108 i Grunnloven vår.  Da §108 («sameparagrafen) i sin tid ble vedtatt, ble det understreket av formuleringen i denne paragrafen er så generell at det er Stortinget som til enhver tid må gi denne paragrafen et konkret innhold.
  6. EDL har en rekke ganger påpekt at det aldri i noen offentlig utredning (NOU,er eller Stortingsmeldinger) er blitt gjennomført noen vurdering eller drøfting av om en eller flere samepolitisk, motiverte lover og ordninger kan stride mot innholdet i §§ 92 og 98 i vår Grunnlov, eller mot de menneskerettighetskonvensjonene som Norge har ratifisert, og som forbyr permanent forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming. Her har Regjering og Storting forsømt seg grovt.  Det burde være en selvfølge at hver gang en vurderer å fremme et forslag som innebærer en forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming, så blir dette vurdert grundig.
  7.  § 98 i Grunnloven forbyr forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet. Dette innebærer at Regjering og Storting er forpliktet til å dokumentere at det er behov for en slik forskjells-behandling for å oppnå likhet, dersom forskjellsbehandling skal kunne benyttes.  Det er aldri blitt lagt fram en slik dokumentasjon i forbindelse med innføring av samepolitisk, motiverte lover og ordninger som innebærer en forskjellsbehandling og som dermed undergraver det etniske og demokratiske likeverdet.
  8. ILO- konvensjon nr. 169 er en delvis revisjon av ILO-konvensjon nr. 107. Det står ikke noe sted i ILO-169 at den har fått en annen innretning eller en ment å gjelde andre typer befolkningsgrupper enn ILO-107. Det går fram av begge konvensjonene at de gjelder for avsondrete, ikke-integrerte befolkningsgrupper. Norge valgte i 1958 å la være å ratifisere ILO-107. Begrunnelsen var at samene i Norge var integrert i det norske samfunnet. Her kan det være på sin plass å opplyse at i «NOU 1980: 53 Vern av urbefolkninger». som ble utredet av Einar Høgetveit (Han var senere sekretær i den gruppa som laget   «NOU 1984:18 Om Samenes rettsstilling») fremheves det at «Jo større grad av integrasjon, jo mindre grad av særtiltak er nødvendig.», (s.19). I Norge har en i ettertid gått den motsatte veien. Dess mere integrering av den samiske befolkningen, desto mere særtiltak er blitt innført.
  9. På tross av alt dette ble det ikke noe sted vurdert eller drøftet om samene i Norge faller inn under kriteriene til ILO-169, før konvensjonen ble ratifisert. En slik vurdering er heller ikke blitt gjort senere. Når samepolitiske saker utredes i regjeringsapparatet, blir Regjeringens egen utredningsinstruks ikke hentet frem fra skuffen.
  10. Som en oppsummering: Svein Jentoft mener tydeligvis at samene er berettiget til å bli tildelt de særordninger og særrettigheter som ILO-konvensjon nr. 169 påbyr. Dette i form av begunstigelser og politiske privilegier. Han synes å mene at dette er et reint arvelig spørsmål som skal basers på doktrinen om at dette er de berettiget til fordi at de nedstammer fra samer som bodde i Norge da statsgrensen ble trukket på midten av 1700-tallet. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse