Annonse
Sametingspresidenten skyver viktige problemer over på regjeringen, til tross for at Sameloven peker på utvikling av samisk samfunnsliv som en sentral oppgave for Sametinget, skriver Kjell B. Mortensen. Foto: Oddgeir Isaksen, iFinnmark

Svikter Sametinget samene?

Medlemmer av det Storting som vedtok Sameloven må spørre seg: Fungerer Sametinget i pakt med de forventninger de hadde da loven ble vedtatt? Eller; - har tinget utviklet seg til en politisk gjøkunge?  

Sametinget foreslår nå, sammen med SAMI-avdelingen i Kommunaldepartementet, at Sameloven skal endres.

I dagens Samelov stå det:

§ 1-1 Lovens formål. «Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» Sametinget skal i tråd med dagens lov være medhjelper i å nå en målsetting knyttet til samisk språk, kultur og samfunnsliv.

§1-1 foreslås nå endret til å gjelde retten til «land og vann» i Norge med utgangspunkt i ILO konvensjonen C169, ratifisert av Stortinget. Formålet skal ikke lenger være å sikre og utvikle språk, kultur og samfunnsliv, men erobring av politisk makt over kommuner og fylker i et landområde tinget kaller «Sapmi», og som strekker seg fra Varanger til Trysil, inklusive deler av Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Sametinget hevder at det representerer «urfolk». ILO C169 inneholder ikke kriterier for begrepet «urfolk». Ratifikasjonen i Stortinget angår urbefolkning. «Urfolk» er ikke nevnt i referatet fra forhandlingen i Stortinget.  

Fra å gjelde samers utvikling i landet slik som beskrevet i dagens lov, foreslås loven endret til å gjelde Sametinget sin politiske innflytelse over et stort antall fylker og kommuner.

Valgordningen for Sametinget baserer seg på «rase og blod». Kravet til registrering i manntallet er at en er minst 1/8-del same. Innretninger der «rase og blod» er kriteriet for virksomhet kjenner vi fra fascistisk og nasjonalsosialistisk politikk. Slik dagens samepolitikk har etablert seg, synes den å likne en slik beskrivelse.

Valgmanntallet utgjør ca. 16 000 personer. Dette lille antall personer skal nå, dersom lovforslaget blir vedtatt av Stortinget, utøve politikk i 7 fylker og 133 kommuner. Det er å håpe at våre stortingspolitikere både erverver kunnskap om saken, og ser konsekvensene dersom forslaget vedtas.

Det synes som forslagsstiller søker en å unngå høring av forslaget til lovendring hos berørte parter (kommuner og fylker). Dette er for øvrig i tråd med at hele prosessen er søkt holdt hemmelig.

Sametinget har et ansvar for å bidra til at samenes samfunnsliv utvikler seg i pakt med normer i det øvrige sosiale liv i landet. Gamle sedvaner som ikke er tilpasset samfunnsutviklingen må avvikles. Dette er en sentral oppgave for Sametinget, gitt av Sameloven. Her ser det ut til at tinget svikter samene.

En viktig oppgave er for eksempel å redusere konfliktnivå innen reindrift. Her synes lite å ha skjedd  fra tingets side etter at sameloven trådte i kraft.

En annen svært viktig sak er det som medier også tar opp fra tid til annen. Blant annet omtalt i Klassekampen fredag 16. november. Det gjelder vold i nære relasjoner. Samfunnsforskning ved UIT har funnet at en av to samiske kvinner er utsatt for ulike typer vold. Likestillingsombudet påpeker et stort problem med vold i familier. Hun tar også opp «Tysfjordsaken» som hun sier avdekker «en forferdelig overgrepskultur». Men hva gjør Sametinget?

Jo, Sametingspresidenten skyver problemene over på regjeringen. Dette til tross for at loven peker på utvikling av samisk samfunnsliv som en sentral oppgave for tinget. Svikter presidenten sin oppgave når det gjelder utfordringer i samiske miljø? Endring av Sameloven alene vil neppe føre til forbedringer.

Medlemmer av det Storting som vedtok Sameloven må spørre seg: Fungerer Sametinget i pakt med de forventninger de hadde da loven ble vedtatt? Eller; - har tinget utviklet seg til en politisk gjøkunge?  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse