Annonse
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen. Foto: Lars Andersen, Helgelands Blad

Faglig begrunnelse uten troverdighet

I stedet for å kommunisere med dine ansatte på avdelingen velger du sammen med Bratt og Gunlaugsdottir å kommunisere gjennom pressen. Det gir en klar pekepinn om at det ligger andre motiver bak.

Åpent brev til Ida Rashida Khan Bukholm, fagsjef i Helgelandssykehuset.

Gjennom et innlegg publisert i flere aviser forsøker du å rettferdiggjøre stengingen av tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen for overføring til Mo sist fredag. Du hevder at stengingen er basert på en faglig begrunnelse foretatt av deg og at pressen har fremstilt saken feil.

Du bruker din stilling som faglig ansvarlig ved Helgelandssykehuset og understreker troverdigheten i de faglige betraktninger ved angivelse av ditt professorat og din spesialistutdannelse.

Slik vi leser ditt innlegg er det et rent taktisk saksinnlegg til støtte for adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottirs syn om sykehusstruktur uten noen form for troverdig faglig innhold og uten at det synes at du bruker noe av din faglige bakgrunn.

Din handlemåte fremstår taktisk og ikke faglig begrunnet fordi:

 • Stengningen kommer samme dag som direktør i Helse Nord slutter.
 • Stengingen skjer en fredag ettermiddag.
 • Helgelandssykehusets styre er under reorganisering og ikke fulltallig.
 • Stengningen kommer umiddelbart før helseministeren skal fatte sin avgjørelse.
 • Fordi det velges ut et sykehus (Sandnessjøen) fra en statistikk og forties at minst to avdelinger på Mo (ortopedi og hjerte) har samme resultat i en annen helsestatistikk.

Adm. dir. Hulda Gunlaugsdottir og kommunikasjonssjef Tore Bratt er de to som meddeler offentligheten og de ansatte beslutningen – på vegne av seg selv, deg og resten av ledergruppa – med andre begrunnelser enn deg

Adm dir. begrunner beslutningen med at de hadde blitt kjent med statistikken gjennom et facebookinnlegg og at hun av hensyn til pasientene og at det var blitt kjent i sosiale media måtte stenge. Det ble ikke nevnt at det var en Ranapolitiker som var facebookkilden.

Kommunikasjonssjefen som er en del av lederteamet og arbeider tett med adm dir. begrunner det slik:

For ikke å forstyrre behandlingen av saken ble det planlagt fra Helgelandssykehuset å starte en prosess i januar 2020 med sikte på samling av den kreftkirurgiske aktiviteten i foretaket.

Bratt tilkjennegir her at det var planlagt en egen prosess av HSYK i januar med sikte på en samling av den kreftkirurgiske aktiviteten. En mer tydelig og brutal samling enn stengingen fredag 10.januar kan vel neppe tenkes.  Helse Nord sitt vedtak om at dette skulle utredes i  konseptfasen  ble totalt ignorert både av deg og ledergruppa.

I stedet for å kommunisere med dine ansatte på avdelingen velger du sammen med Bratt og Gunlaugsdottir å kommunisere gjennom pressen. Det gir en klar pekepinn om at det ligger andre motiver bak. Jeg registerer at Facebook og statistikken selv har vært forsøkt som begrunnelse fra Gunnlaugsdottir. Dersom det skulle stå til troende burde all aktivitet med negativt resultat ved HSYK være tatt med, herunder Mo (hjerte, ortopedi) noe den ikke ble.

Manglende faglige begrunnelse:

 • Du bruker Pasientsikkerhet som begrunnelse basert på Kreftregistrets statistikk fra 2016- 2018. Den omfatter hele Norge og   angir dødsfall 100 dager etter operasjon uten angivelse av dødsårsak.
 • Du unnlater å referere kvaliteten på Kreftregistrets Statistikk og som registret selv advarer grundig mot: å trekke generelle konklusjoner om kvalitet i behandlingen ut fra slike tall, som må tolkes med stor forsiktighet.  
 • Du sier du ble først kjent med statistikken i november og unnlot å aksjonere på grunn av de pågående prosesser. Planen var annerledes – jfr Bratts skriv om samling i januar.
 • Kreftregistrets statistikk ble kjent for HSYK 27. september. Ingen i ledelsen fant på det tidspunkt grunn til å stenge. Det er nærliggende å tro at tallene allerede var kjent gjennom sykehusets internkontroll og at det var igangsatt analyser og tiltak. Det er både utenkelig og står ikke til troende at hele ledergruppa med sine høyt kvalifiserte ledere ikke visste om statistikken. Det er heller ikke troverdig at HSYK har så dårlig internkontroll at alvorlige forhold ikke oppfanges.  Statistikken er blitt et ledd i et taktisk uheldig spill.
 •  HSYK sine egne internkontroller og kvalitetssikring burde til enhver tid kunne gi oversikt over dette materialet med tillegg av sykdomsforløp, forhistorie og dødsårsak uten å måtte bli overrasket over en publikasjon som omfatter en 3 årsperiode. Som leder kunne du raskt ha satt deg inn i det materialet. Jeg er gjort kjent med at avdelingen i Sandnessjøen har forfattet en forskningsartikkel for publisering i Legeforeningens Tidsskrift tilgjengelig for deg forut for vedtaket.

  Det er en totalt fraværende faktainnsamling fra din side, utover offentlig statistikk og facebook..

Det tok oss under 60 sekunder å finne ut at det dreide seg om fire dødsfall i 2016 og ett i 2018. Hvordan kunne du ha unngått det? Viktig faktainformasjon burde du innhentet, slik du har gjort tidligere, blant annet ved din doktoravhandling, gjennom opplysninger fra sykehuset selv, leger, sykepleiere, journaler. Dette er barnelærdom - ikke bare på universitetet - men faktisk for alle som vil ha en mening om en sak. Fakta først - vurdering etterpå.

Vi snakker om fem dødsfall som skal undersøkes – informasjon har du hatt for hånden.

For oss er det ikke vesentlig om du har fattet beslutningen alene, samhandlet med de andre i ledergruppa, eller om det er de to, Bratt og Gunnlaugsdottir, som står alene. Handlingen er illojal mot ditt eget sykehus, Helgelandssykehuset og pasientene. Det skapes usikkerhet både rundt kvaliteten og for pasientene. 

Du er illojal mot dine egne ansatte, styret i Helgelandsykehuset og styret i Helse Nord. Du velger også å vende deg bort fra adm. dir i Helse Nord og et samlet fylkesting. Vi er slett ikke sikker på at du har gjort et klokt valg.              

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse