Annonse
På Langnes i Tromsø står fortsatt fem av flyene som ble brukt av Lufttransport. Totalt kan seks slike fly leies inn og være operative på mindre enn en uke. Pilotene er i full drift i Babcock og kan fly dem. Slik kan vi sikre forsvarlig beredskap mens det finnes løsninger på problemene med de nye ambulanseflyene. Det vil koste penger, men først og fremst vil det koste at helseministeren og direktøren i LAT HF kan svelge litt stolthet, legge staheten til side og se litt videre enn sin egen politiske interesse. Før det må koste liv, skriver Mads Gilbert. Foto: Torgrim Rath Olsen

Ta grep, Erna!

Det er positivt at LAT-HF ved Direktør Juell og Babcocks ledelse innrømmer at leveransen er beklagelig ustabil og under pari, mens Høie og Solberg fortsatt nekter å innse alvoret. De velger å bruke tid på å beskylde bekymrete kritikere og varslere for å ‘spre ubegrunnet frykt’. Den sørgelige sannhet er at det er helseministeren som framstår fryktinngydende kunnskapsløs.

-  Det er bedre beredskap i luftambulansetjenesten nå enn det har vært tidligere..

Statsminister Erna Solberg, innlegg i Trontaledebatten 4/10-19

 - Luftambulansetjenesten HF har stor forståelse for at medlemmene av Finnmark legeforening er bekymret for ambulanseflyberedskapen, siden tiden etter operatørbyttet har vært preget av ustabil leveranse. Dette beklager vi.

Direktør Øyvind Juell, Luftambulansetjenesten HF (LAT HF)) i brev til Finnmark legeforening 8.10.19. (mine uthev.)

Bedre beredskap eller beklagelig, ustabil beredskap? Statsminister og helseminister verken innrømmer eller beklager problemene, mens ansvarlig leder for en underliggende nasjonal etat, Øyvind Juell, innrømmer og beklager. Samme uke, samme virkelighet. Hvem snakker sant? 

Vi fortviler

Problemene i den statlige ambulanseflytjenesten ruller dessverre videre. Mange helsearbeidere som går ansvarsvaktene i kommuner og legevakter, på lokalsykehus og større spesialsykehus, i AMK-sentraler, på bil- og luftambulanser, i den nasjonale Ambulanseflykoordineringsentralen i Tromsø (FKS) og andre deler av våre flotte akuttmedisinske systemer er frustrerte, bekymret og forbanna. Vi fortviler fordi et av våre viktige fellesgoder, de statlige ambulanseflyene, har mye dårligere tilgjengelighet og regularitet enn før operatørskiftet 1. juli i år. Vi er forbannet fordi ansvarlige nasjonale topplederne hardnakket benekter at det overhodet finnes problemer – enn si krise – etter at Babcock overtok operatøransvaret 1. juli. Vi opplever dag og natt forsinkelser, begrensninger, utmeldinger, usikkerhet og store tekniske problemer. Vi ser konsekvensene for enkeltpasienter og for samlet beredskap, for arbeidsmiljø og viktige menneskelige faktorer for god flysikkerhet (CRM). Men regjeringen avviser kategorisk at det er alvorlige problemer og Statsministeren topper det hele med å si at det er bedre beredskap enn tidligere, det hele akkompagnert av Høies refreng om at kritikere og varslere sprer ubegrunnet frykt og er kunnskapsløse.

Før og etter

Før operatørskiftet, fram til 1.7 i år, var tilgjengeligheten på norske ambulansefly 98,4 % (kilde: LAT HF 25.9.19, LAT HF i svar til Finnmark legeforening 8.10.19).

Etter operatørskiftet 1.7 leverte den nye operatøren Babcock en tilgjengelighet på ambulansefly på bare 69,86% innenfor operatørens ansvar (ibid). Legger man til Babcocks innleide ekstraressurser ble tilgjengeligheten 80,03%, og med alle de eksterne – og kostbare - offentlige kriseressursene (militære helikoptre etc), ble tilgjengeligheten i juli på nivå med kravene i kontrakten: 98,19%. Der forrige operatør, Lufttransport AS, leverte robust beredskap til siste dag, klarte Babcock fra dag èn ikke å levere på kontrakt, tross to års forberedelser fra kontrakten ble inngått sommeren 2017.

Problemene har fortsatt med varierende nivå av svikt i tilgjengelighet på ambulansefly også etter at eksterne ekstraressurser ble trukket tilbake.

I følge LAT HF var tilgjengelighetskravet i forrige kontrakt 95%. Vi har stadig fått høre at ‘beredskapen blir bedre i den nye kontrakten’, det må bety over 95% tilgjengelighet. De som behersker de beregningene av ‘tilgjengelighet’ i kontrakten (en sammensatt beregning av tillatte timer utmeldinger av ulike årsaker før avkortning slår inn), sier at betingelsene i anbudet Babcock vant innebærer en tilgjengelighet på om lag 98%.   I følge LAT-HF’s egne beregninger er tilgjengeligheten på ambulansefly fortsatt langt lavere enn dette og langt under kravene i milliardkontrakten. Dette har vi sett, varslet og dokumentert. Langsomt har pipen nå fått en annen lyd. Babcock og LAT HF har de siste to ukene skiftet fra ‘alt vel’ til å innrømme svikten. Samtidig som Solberg friskmelder hele flyambulansetjenesten og påstår ‘bedre beredskap’, kommer det nye signaler fra Juell og Babcock: Det ser ikke så bra ut.

Avtalebrudd

I svaret Babcock sendte LAT HF på bekymringsmeldingen fra tre tillitsvalgte flysykepleiere på de tre nordligste luftambulansebaser (Kirkenes, Alta, Tromsø) innrømmes det problemer både teknisk og på å levere på beredskap. I Babcocks rapporterings- og avvikssystem skal det være 240 innmeldte ‘hendelser’ og problemer på tre måneder, et bekymringsfullt høyt tall. I svarbrevet LAT HF sendte Finnmark legeforening denne uken (8.10.19) sier det nå rett ut: ‘Tilgjengeligheten fram til dags dato er ikke i henhold til avtalen og følges derfor svært tett opp. De største utfordringene har vært tekniske problemer på flyene.’ Problemene er uakseptable og så store at det krever ‘tett oppfølging’: ‘Det er naturligvis ikke akseptabelt for Luftambulansetjenesten HF at beredskapen ikke er iht. inngått avtale. Foretaket følger opp Babcock tett på mange områder. Denne høsten gjennomføres flere kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner hos selskapet.’ Hører du, Høie?

Brevet fra Direktør Juell avsluttes med en konklusjon og en beklagelse som både Solberg og Høie burde lære seg utenat: «Luftambulansetjenesten HF har stor forståelse for at medlemmene av Finnmark legeforening er bekymret for ambulanseflyberedskapen, siden tiden etter operatørbyttet har vært preget av ustabil leveranse. Dette beklager vi.» Kanskje skulle Helseministeren for en gangs skyld utvise en smule lyttende lederskap, ta situasjonens alvor innover seg og lytte til kjentfolk for å finne en løsning.

Dårligere tilgjengelighet

Er situasjonen i bedring? Bruker man LAT HF sine egne tall for inn/utmelding av fly og kontraktens bestemmelser, kan tilgjengeligheten beregnes for ambulanseflyene pr. base og døgn. Ser man på de opplyste utmeldinger de tre første dagene denne uka, kan tilgjengeligheten regnes ut:

Tilgjengelighet på ambulansefly (%) pr base tre første dager i uke 41 2019

Ambulansefly-base

6.10 2019

7. 10 2019

8. 10 2019

Kirkenes

75,0%

56,3%

80,9%

Alta 1

89,6%

100%

91,7%

Alta 2

100% (langbane)

95,8 (langbane)

100%

Tromsø

59,4%

63,5%

87,5%

Bodø

39,6%

67,7%

87,5%

Brønnøysund

100%

100%

50%

Ålesund

84,0%

50%

50%

Gardermoen 1

91,7%

100%

100%

Gardermoen 2

100%

100%

100%

Hele Norge

79,9%

77,6%

79,9%

Nord-Norge

75,2%

82,2%

81,4%

 Det er ett ambulansefly med besetning på hver base, mens Alta og Gardermoen har to fly, det ene flyet på Gardermoen er jetfly fra 1.7.19  

For Nord-Norge har samlet tilgjengelighet vært 75-82%, for landet som helhet mindre enn 80% hver av de tre dagene, og slett ikke 95 % som tidligere – og ikke i nærheten av 98%. Kan Statsministeren forklare hvordan dette kan beskrives som ‘bedre beredskap i luftambulansetjenesten enn tidligere’? (Skulle beregningen ha vesentlige feil, vil nok Helseministeren hjelpe meg å korrigere detaljene.)

Leverer ikke

Babcock leverer altså fortsatt ikke på kontrakt, over tre måneder etter operatørskiftet. Det er store tekniske problemer med flyene, det er betydelige forsinkelser ved oppstart av hvert oppdrag grunnet tidkrevende kalibrering av nye kompass-systemene i de nye flyene, Babcocks fly har ikke tillatelse til å utnytte hele banelengden på kortbanenettet i nord (som Lufttransport har), erstatningsfly som stadig settes inn har ikke kortbanekapasitet og vi sliter med å få fly raskt til Svalbard fra Tromsø. Pilotsituasjonen er presset. Samlet sett en rekke faktorer som fører til vesentlig redusert og uakseptabelt lav tilgjengelighet. 

Koste liv?

Vi går raskt mot mørke og vinter med snøbyger, glatte baner, vind og vanskelige flyoperative forhold. Vi kan simpelthen ikke fortsette med en flypark som har så store tekniske problemer og en leveranse på flyambulansetjenester som er så ustabil som nå. Jeg er sikker på at det vil koste liv og helse. Moderne medisin har utviklet en rekke tidskritiske behandlingstilbud for viktige folkesykdommer som hjerneslag, hjerteinfarkt, alvorlige skader og livstruende infeksjoner. Definitiv behandling skjer på sykehus, for noen tilstander på region- og universitetssykehus, og vi kunne transportere akutt syke og skadde raskt og påregnelig til rett sykehus. For befolkningen i ‘distriktene’ betyr dette luftambulanse, i nord oftest ambulansefly. Fra sykehusene må vi kunne tilbakeføre ferdigbehandlete til lokalsykehus eller andre institusjoner med påregnelig tilgjengelighet på ambulansefly, slik at viktig akutt- og operasjonskapasitet opprettholdes.  Nå rammes både til og fra sykehus av alvorlig svikt i tilgjengelighet på ambulansefly og unngåelige tidstap som vil være alvorlige eller fatale. At Høie stadig gjentar at alle pasienter har fått den behandling de trengte, savner objektiv dokumentasjon.  

Felles situasjonsforståelse – please!

Forutsetningen for gode løsninger i vanskelige situasjoner og kriser er et minimum av felles situasjonsforståelse. Den begynner kanskje å sige inn for noen, men Høie fortsetter å ta mannen istedenfor ballen (ja, Høie, jeg er Rødt-medlem i tillegg til å være overlege). Det er positivt at LAT-HF ved Direktør Juell og Babcocks ledelse innrømmer at leveransen er beklagelig ustabil og under pari, mens Høie og Solberg fortsatt nekter å innse alvoret. De velger å bruke tid på å beskylde bekymrete kritikere og varslere for å ‘spre ubegrunnet frykt’. Den sørgelige sannhet er at det er helseministeren som framstår fryktinngydende kunnskapsløs.

Forslag til rask og resolutt løsning

På Langnes flyplass i Tromsø står det fortsatt parkert fem gule ambulansefly som nettopp ble tatt ut av tjeneste da Lufttransports kontrakt sluttet 1.7. Disse flyene, svært like dagens fly, har gjennom mange år tjent landsdelen svært godt med høy regularitet, moderne utstyr, dyktige piloter (som nå flyr for Babcock) og god sikkerhet. Totalt kan seks slike ambulansefly være operative igjen i løpet av mindre enn en uke. Pilotene er i full drift i Babcock og kan fly flyene.

Helt konkret kan Høie som eier av de regionale foretakene og LAT HF umiddelbart starte forhandlinger med sikte på raskt å leie inn disse seks ambulanseflyene slik at vi berges oss gjennom kommende vinter. Da vil vi kunne sikre regularitet, stabilitet og forsvarlig tilgjengelighet mens det finnes stabile tekniske løsninger og nødvendige modifikasjoner på de nye ambulanseflyene er gjort. Flyene kan leies med teknisk vedlikeholdsavtale siden eier Lufttransport fortsatt har hangarkapasitet og teknikere med lang erfaring.

Det vil koste penger, men først og fremst vil det koste at Helseministeren og Direktøren i LAT HF kan svelge litt stolthet, legge staheten til side og se litt videre enn sin egen politiske interesse. Før det må koste liv.   

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse