Annonse
På nytt foreslår administrasjonen i Tromsø kommuen at skyting skal fortsette i Kjoselvdalen, selv om politikerne for få måneder siden sa nei til dette, konstaterer advokat Dagfinn Strønstad. (Foto: Nordlys arkiv)

Tar ikke administrasjonen politikerne på alvor?

Vi har hatt nok vingling i kommunale beslutninger i Tromsø kommune. Jeg tror også politikerne er enige i at vedtak må følges og respekteres av administrasjonen og interessegrupper i vårt samfunn.

Et overraskende oppslag i avisene på fjorårets siste dag fikk meg til å lure på om administrasjonen i Tromsø kommune ikke tar politikerne seriøst. Det fremgikk da at administrasjonen på nytt foreslår at skyting skal fortsette i Kjoselvdalen, selv om politikerne få måneder tidligere sa nei til dette. Realiteten er så vidt jeg kan forstå også feilaktig. Det ses bort fra de skader bomiljøet vil få båe på kort og lang sikt. Videre tas ikke hensyn til de begrensninger dette fører til for utvikling i området. Og det legges til rette for en varig ordning når kommunen etter nye utredninger skal beslutte den endelige plassering av skytebane i Tromsø. Spørsmålet er om politikerne nå endrer standpunkt (= «vingling») selv om det ikke er nye argumenter i saken.

Litt historikk

Høsten 2019 vedtok først byutviklingskomiteen og deretter bystyret å gå mot administrasjonens  forslag om å bygge skytebaneanlegg i Kjoselvdalen. Med støtte fra Huseiernes Landsforbund klarte interessegruppen å synliggjøre det selvfølgelige, men som administrasjonen ikke tok hensyn til; nemlig at skytebane og bomiljø ikke er forenelig og bør unngås. Interessegruppen påviste også mange andre uheldige konsekvenser ved den foreslåtte utbygging og flere usikkerhetsfaktorer med hensyn til infrastruktur, miljø, sikkerhet, krav om konsekvensutredning, konsesjon mv.  

Politikerne så galskapen i administrasjonens forslag og gav klar beskjed om at skytebane ikke skulle bygges i Kjoselvdalen. Dette var også overensstemmende med konklusjonen i en tidligere utredning av mange alternative steder for skytebane og hvor Kjoselvdalen ikke var blant de steder som utvalget kunne anbefale. Politikerne besluttet i 2019 at alternativene skulle utredes på nytt.

Det står stor respekt av de politikerne behandling den gang, som var både saklig og fornuftig,  og som gikk mot administrasjonen og et sterkt skyttermiljø.

Nytt fremstøt fra skyttermiljø og administrasjonen

Nå blir politikerne satt på prøve på nytt – i samme sak! Etter anmodning fra skytterlaget velger administrasjonen å se bort fra politikernes holdning til spørsmålet. Skytterlaget hevder at virksomheten er midlertidig og at det ikke er mer enn det de hadde før. Dette er ikke riktig! I denne sak er skytterlaget ikke objektiv.

Saksbehandlingen 

Helt skjult for offentligheten har Forsvarsbygg tilbudt kommunen å kjøpe eiendommen i Kjoselvdalen. Jeg vet ikke hvorfor dette skjedde nettopp nå. Det bør en kanskje finne ut? Kommunen har inngått avtale med Tromsø Skytterlag om kjøp av samme eiendom. Jeg vet heller ikke hvem som tok initiativ til en slik avtale, men det var skytterlaget som ba kommunen kjøpe eiendommen. På dette grunnlag foreslår administrasjonen at politikerne vedtar at kommunen kjøper eiendommen og selger den videre til Skytterlaget. Dette skal formannskapet behandle i første møte etter nyttår, den 7. januar.

 Argumenter i saken 

Argumentene mot slik utbygging er ikke endret til fordel for en slik utvikling. Tvert imot. Nå legges det opp til ny skytebane på 200 meter og skyting med grovkaliberskudd. Dette øker kravene til bl.a. utredning og konsesjon. 

For det første må det være ubestridelig at skyting ikke er bra for bomiljø, stedets mange barn, idrettsanlegg i umiddelbar nærhet, turområde mv. Dette gjelder helt uavhengig av om støygrenser overskrides eller ikke. Dersom noen politikere mener det er greit med skyting nært lekeområder for barn mv, håper jeg de kan gi uttrykk for dette i debatten som kommer.

For det andre er det mange forhold som ikke er utredet i denne forbindelse og som kan skape store problem for kommunen og skytterlaget. Dette gjelder f. eks plikten til å ha midler/garanti for å kunne  rydde opp i forurensning, plikten til konsekvensutredning, konsesjonsplikt ved økt skyteomfang, skytterlagets bruksrettigheter til eiendom som eies av private i området, men brukes av skytterlaget uten skriftlig avtale eller tinglysing?

For det tredje må saken utredes skikkelig. Riktige beslutningstakere (politikerne) må ha fullt innsyn i alle sider ved saken før det gjøres vedtak. 

Tillit til politikerne?

Jeg blir skremt over den behandling skyttervesen og administrasjonen her legger opp til. Hensyn til bomiljø mv kan ikke feies av banen fordi administrasjonen og de som står bak hele prosessen  prøver å hasteinnføre noe kommunen tidligere har avvist. På den annen side er jeg ganske trygg på at politikerne ikke lar seg påvirke til å endre standpunkt når det gjelder hvilke hensyn som skal vektlegges i denne situasjon. Vi har hatt nok vingling i kommunale beslutninger i Tromsø kommune. Jeg tror også politikerne er enige i at vedtak må følges og respekteres av administrasjonen og interessegrupper i vårt samfunn.  

På tirsdag får jeg vite om min tillit til politikerne i denne situasjon var berettiget.

  • Artikkelforfatter Dagfinn Strønstad er advokat og tidligere leder av Huseiernes Landsforbund i Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse