Etter å ha fått beskjed fra departementet om å rydde opp, tok Helse Nord-direktør Lars Vorland (t.h.) et par telefoner til sin gode venn UNN-direktør Tor Ingebrigtsen. Deretter rykket han ut i media og konkluderte med at det verken er grunnlag for en uavhengig gransking eller endringer i ledelsen ved UNN, skriver artikkelforfatter Torgeir Engstad. (NB: Bildet er en fotomontasje) Foto: Helse Nord / Nordnorsk debatt

Tilsyn eller høyt lønnet kameraderi?

Velger helseministeren fortsatt å støtte Vorland og overse den massive dokumentasjonen på UNNs ukultur, ligger til sist initiativet hos Stortinget.

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen har i sommer hatt møte med ledelsen i Helse Nord etter initiativ fra Fylkesmannen i Troms som i sin tur har vært bekymret over den vedvarende uroen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 

Avsløringene og skandalene rundt UNN-ledelsen har stått i kø. Med stikkord som mangelfull pasientsikkerhet, manglende meldekultur, manglende evne til å lære av egne feil, svekket bedriftsdemokrati og ytringsfrihet, dårlig arbeidsmiljø og sanksjoner mot varslere.

Med dette som bakteppe kunne ikke instruksen fra departementsråden til administrerende direktør Vorland i Helse Nord bli annet enn: Rydd opp!

Og Vorland går i gang. I følge offentlige uttalelser (Dagens Medisin 14.08.17) gjør han dette ved å ta et par telefoner allerede dagen etter møtet med departements-råden til sin gode venn, direktør Tor Ingebrigtsen. Deretter rykker han ut i media og konkluderer med at det verken er grunnlag for en uavhengig gransking eller endringer i ledelsen ved UNN (DM14.08.17). Det å uttrykke full tillit til UNN-ledelsen synes å være en ren ryggmargsrefleks fra Vorland (Pressemelding, publisert 19 februar 2016) som ingen reagerer på lenger, heller ikke hans eget styre som denne gangen verken blir konsultert eller orientert før han har ferdigbehandlet og lukket saken.

Den som måtte tro at Vorlands manglende vilje til å iverksette undersøkelser og korrigerende tiltak ved UNN ville utløse negative reaksjoner fra overordnet hold, må tro om igjen. Ingenting skjer før to uker etter hans medieutspill. Da vedtar et enstemmig styre i Helse Nord å heve lønna til toppsjefen fra 1.90 millioner til 2.03 millioner kroner (NRK 30.08.17). Når sykepleierforbundet reagerer med vantro rykker helseminister Høie ut og forklarer at Vorland fortjener denne lønna ettersom han er ”en av de aller dyktigste lederne vi har i Helse-Norge” (NRK 31.08.17). 

Fra tidligere er direktør Tor Ingebrigtsen sikret universitetsstilling med etterlønn på vel 1.8 millioner årlig den dagen han fratrer som direktør ved UNN. UNN skal finansiere ny professor I stilling ved UiT med regulert lønn tilsvarende snittet for lederlønninger ved UNN. (Nordlys  6. april 2016  ”Sikret kjempelønn og jobb til han blir pensjonist”)

Slik opererer maktmenneskene i helseforetaksmodellen som Rune Slagstad har omtalt i sin klassiske artikkel ”Helsefeltets strateger” (Tidsskrift for Norsk Lege- forening 26.02.12).  De har feite lønninger og er fritatt demokratisk politisk styring og kontroll. Slagstad ”adlet” dem nylig i en annen artikkel i samme tidsskrift (TDnlf 16.08.17). Han viser i artikkelen ”Den nye helseadelen” til Helsetjenesteaksjonen som presenterer ”en ny konfliktlinje i samfunnsstriden, der helsevesenets tradisjonelt stridende faggrupper – leger, sykepleiere, hjelpepleiere – samles på den ene siden og et ekspanderende sjikt av markedsstyrte ledelsesbyråkrater med bunnlinjen som høyeste verdi på den andre.” (sitat)

Det er nettopp denne konfliktlinjen som UNN-direktør Ingebrigtsen høyst utilsiktet har gitt et konkret innhold med prosjektet ”Langsiktig Utvikling og Omstilling” (LUO) som ble iverksatt i 2007 like etter han overtok som direktør. Prosjektet skulle dokumentere resultatene av UNN-direktørens nye lederstil og strategi på områder som organisasjonsstruktur, avstand mellom kjernevirksomhet og toppledelse, og medvirkning fra ansatte og brukere. Etter fem år kunne Oxford Research oppsummere følgende: ”Vi kan ikke si at målene er nådd. Vår evaluering viser tvert imot at mange av de ansatte mener at UNN ikke har nådd målene”. Dette var et sviende nederlag for direktøren, men rapporten fikk ingen konsekvenser. Under Ingebrigtsens ledelse av UNN fikk fryktkulturen rotfeste, mens fagfolkene ble marginalisert til fordel for et ”ekspandernede sjikt av markedsstyrete ledelsesbyråkrater” for å låne nok en treffende formulering fra Rune Slagstad. 

Ingebrigtsen har imidlertid ikke eneansvaret for den styringsformen han valgte for UNN. På sett og vis er dette et ektefødt barn av bestiller-utfører modellen han ble satt til å forvalte i 2007. Han har etter evne prøvd å styre UNN som en markedsstyrt industribedrift. Paradoksalt nok var også Legeforeningen ivrig sekundant for innføring av denne foretaksmodellen i 2001.

Hvem kontrollerer helsebyråkratene? 

Det er all mulig grunn til å etterlyse en oppegående og kritisk tilsynsfunksjon med helseforetakene, både lokalt og regionalt. I Helse Nord er Vorland ”pålagt et særlig ansvar i å føre tilsyn med de underliggende helseforetakene i regionen” (HoD. ”Evaluering av styrene i helseforetakene” Rapport 22 juni 2012), mens UNN-styret på sin side skal ”føre tilsyn med administrerende direktør og evaluere dennes prestasjoner” (Styreinstruks for UNN HF). Helse Nord synes å mangle et kritisk ledertilsyn på begge nivåer. Dette vil med nødvendighet føre til at helseledelsen mister tillit og legitimitet. Varsellampene har blinket rødt lenge. Helse Nord demonstrerer et grunnleggende problem med foretaksmodellen - et lojalt direktørvelde som har overtatt og erstattet demokratisk politisk styring og kontroll.

Etter det siste medietutspillet fra administrerende direktør Vorland har Helse-Nord-ledelsen erklært seg uskikket til å rydde opp på UNN. Velger helseministeren fortsatt å støtte Vorland og overse den massive dokumentasjonen på UNNs ukultur, ligger til sist initiativet hos Stortinget. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse