Annonse
Kart: Statens Vegvesen

Vestre alternativ betyr 2-4 års utsettelse av E8 i Ramfjord

Raskest E8-fullføring for østre trase til Tindtunnelen via Ramfjordmoen. Vestre med Ramfjordbru krever 2-4 år mer.

På kinomøtet 2. oktober hevdet vegsjef Naimak at regplan for vestre E8 kunne fremlegges i løpet av 2 uker og at regplanen i forrige runde var uten protester. Da kunne planen gjennomføres mye raskere enn for østre E8. Han forespeilet rask anleggsstart for vestre E8 i 2019.

Nå innrømmer Vegvesenet i rapport 16. november at planen for vestre E8 via Leirbakken med Ramfjordbrua krever mye mer tid. Vegsjef Naimkak serverte valgflesk som var uspiselig.

Østre E8 over Ramfjordmoen til Tindtunnelen har klart kortest planprosess og minst risiko for rettstvister, innsigelser og utsettelser.

Østre

Regplanen var ferdiggjort i januar 2018 med fullført høringsrunde. Vv hevder likevel at planavklaring kan ta 4-6 måneder. De mener at enkle kostnadsreduserende tiltak utgjør så store endringer at ny høringsrunde kreves.

Disse enkle tiltakene er ikke vedtatt. Påstanden om ny høring er tvilsom, og den kommer fra Vv for å forlenge prosessen for østre trase. Riktig avklaring om plankrav og eventuell høringsrunde kan foretas av lovavd i Kommunaldept’et. 4-6 måneder kan være et maksimalt tidsanslag for østre E8, men 2-4 uker er mer sannsynlig.

Vestre

Vegvesenet skriver selv at ny plan for vestre må ha oppstartkunngjøring med planprogram og 6 ukers høringsrunde med mulige innsigelser. Så kan planprogram for regplan med konsekvensutredning vedtas i kommunestyret.

Etter at KU og ny regplan er utarbeidet skal dette på ny 6 ukers høringsrunde, med mulige innsigelser. Deretter følger planavklaring av innsigelser, protester og merknader, før saken påny fremmes for kommunal saksbehandling og kommunestyrets behandling.

Til alt dette anslår Vv 6-7 måneder. Det er ren bløff og altfor lite. Her er det tale om 2 høringsrunder på hver 6 uker, utarbeide planprogram, utføre konsekvensutredninger, avklare merknader/innsigelser/protester og minst 2 behandlinger i kommunestyret. Dette krever antakelig langt over 1 år.

En KU skal bl a omfatte anleggsvurdering, trafikkvurdering, fjordbiologi, geologisk grunnlag, samfunnsøkonomisk analyse, ulykkesvurdering, landskapsvirkning mv. Dette krever minst 6-8 måneder og normalt en god del lengre tid. F eks må biologiske og geologiske undersøkelser i og rundt fjorden utføres bedre enn forrige gang.

Før alt dette skal dept’et og regjeringen eventuelt gjøre om på regjeringens planvedtak fra 2015 om østre trase. Dette krever et saksgrunnlag, vedtaksgrunnlag og eventuelt kunngjøring om ny plansak med eventuell høring.

Det krever en del måneder hos dept og regjering.

Underslåtte merknader

I regfasen med høring kommer en del protester og merknader med innsigelser. Det er nå fremlagt dokumentasjon fra 2011 om at Vegvesenet har underslått merknader og protester fra 42 oppsittere langs veitraseen i forrige regplanbehandling.

Det er altså dokumentert uriktig det som vegsjef Naimak hevder, at forrige regplan for vestre E8 var uten protester. Dette omtales mer detaljert i eget skriv. Motstanden kan påregnes å bli større i en ny planrunde for vestre trase.

Samlet tidslengde på denne prosessen for vestre kan anslås til henimot 2 år, mens Vegvesenet hevder 6-7 måneder. I tillegg kommer eventuelle rettstvister og tidkrevende innsigelser. Sistnevnte er sannsynlig pga hittil lite kjente virkninger på fjordbunnens biologi og geologi med økologiske prosesser som ikke var kjent i forrige regplanrunde i 2011.

Vegvesenet nevner også at kostnadsreduserende tiltak kan kreve lengre tid og forlenge prosessen. Byutvikling uttrykker tvil om ny KU er nødvendig. Til dette er å si at forrige planvedtak fra 2008 er basert på KU temarapporter fra 2005-07. Derfor er de forrige KU-rapportene definitivt for gamle.

Sammenligning

Østre trase har utvilsomt den raskeste prosessen for planavklaring og fullføring. Det er ikke mulig å se at Vegvesenet eller Byutvikling har grunnlag for å hevde at prosessene krever omtrent like lang tid.

Formannskapet krevde 9. oktober sammenlignbar tidsplan for å velge den traseen som er raskest å gjennomføre. Når nå svaret foreligger, så har man ikke gjennomskuet falske påstander om kort planavklaring for vestre E8. Formannskapets vedtak pkt 2 sier konkret at raskeste trasevalg skal velges.

Det er ingen tvil om at dept’ets saksbehandlere vil gjennomskue bløffene og se den risikable behandlingstiden for vestre, i tillegg til østre E8s fordeler med kjøregevinster, anleggskostnader og samfunnsøkonomisk pluss.

Konklusjon

Regjeringens planvedtak fra 2015 om østre E8 står seg meget godt mot de nye rapportene fra Vegvesenet. Vestre alternativ betyr 2-4 års utsatt fullføring av E8 i Ramfjord.

Statsrådens ordre av 25.juni om vurdering av felles løsning for E8, Tindtunnelen og UFB kan med fordel gjentas, ettersom oppdraget ikke er utført. Vegvesenet region nord har dessverre vist seg å være en ukvalifisert deltaker i prosessen. Tiltakshaverne for Tindtunnelen og UFB kan gjerne bringes inn som direkte prosjektdeltakere.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse