Annonse
Nordnorgebanen kan ikke bli en ny Nordlandsbane, der nesten ingenting er gjort eller gjøres for å minske påkjenningen på reindrifta. skriver Marion A. Ravna. Bildet viser reinsdyr drept av toget i Nordland. Foto: Avisa Nordland

Tog til Tromsø – et grønt skifte eller en samisk tragedie?

Er det mulig med en Nordnorgebane som ikke tar livet av reindrifta?

Fredag 24. mars kom gladnyheten. ”Søringan” har endelig tatt til fornuft. Nå skal tog til Tromsø utredes. Med tog til Tromsø kan transport av både folk og varer gjøres tryggere, enklere og mer miljøvennlig. Og jeg er livredd.

En jernbane fra Fauske til Tromsø tilsvarer en 12-felts motorvei i kapasitet, og vil være en del av det grønne skiftet her nord. Med en planlagt femdobling av sjømatproduksjon er det innlysende at en jernbane vil frakte råvarene kjappere, tryggere og billigere. Og ikke minst vil store deler av tungtransporten forsvinne fra veiene, og dermed forårsake færre trafikkulykker og utforkjøringer.

Jeg er glad for signaler sørfra om en ønsket miljøvennlig næringsvekst i nord. Likevel er jeg livredd for denne jernbanen. Jeg er livredd fordi Nordnorgebanen kan være katastrofal for reindrifta. Med mindre reindrifta allerede nå involveres i utredningen.

Den samiske reindrifta har mange vonde erfaringer med tog i reinbeiteland. Hvert år meies reinsdyr ned av togene på Nordlandsbanen. Reindriftsutøverne i området må stadig ut til blodige togskinner for å samle døde reinsdyr, eller enda verre, avlive dyr som ikke toget tok livet av. Jernbaneverket fortsetter å betale erstatning for døde reinsdyr, som i sum er billigere enn å forhindre påkjørslene ved å for eksempel sette opp nok viltgjerder.

Det er ikke kun på grunn av dyrevelferd, reindriftas økonomiske grunnlag, eller de personlige påkjenningene til reindriftsutøverne, at tog i reinbeiteområder er problematisk. Tog til Tromsø vil også forårsake et massivt arealinngrep i eksisterende reinbeiteområder.

I dag er tap av beitegrunnlag den største trusselen mot reindriftsnæringen. Forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) fastslår at 30 % av reinbeiteområdet er tapt, og at denne negative utviklingen fortsetter hvert år. Beiteområder reduseres bit for bit på grunn av stadig nye utbygginger i naturen og mer menneskelig forstyrrelser. Nordnorgebanen beslaglegger store områder, og konsekvensene kan være at reindriftsutøvere må omlegge, nedskjære eller til og med legge opp driften.

Nylig avslo olje- og energidirektoratet en konsesjonssøknad til en vindmøllepark i Kalvvatan. I begrunnelsen vises det til at samer har rett til sin kultur, og at reindriftsutøvelse er en del av den samiske kulturen. Vindmølleparken i Kalvvatn ville, sammen med andre inngrep i området, blitt for stort hinder i reindriftssamenes kulturutøvelse. Søknaden ble dermed avslått.

Utredningen om Nordnorgebanen må grundig gjennomgå den samlede innvirkningen et eventuelt tog og andre inngrep har på alle berørte reinbeitedistrikt i området. Da kan konklusjonene man gjorde i Kalvvatnan-saken bli gjeldende, og dermed skrinlegge hele togprosjektet.

En slik situasjon kan unngås om reindrifta involveres helt fra prosjektets spede begynnelse, når arbeidet med utredningen igangsettes. Ved tidlig involvering av reindrifta kan man finne traseer og tiltak som begrenser de negative konsekvensene. Man må vurdere alternative traseer, dyreunderganger, lysvarsling, viltgjerder og alt i mellom.

Nordnorgebanen kan ikke bli en ny Nordlandsbane, der nesten ingenting er gjort eller gjøres for å minske påkjenningen på reindrifta. Vi kan ikke godta at reindrifta kun vurderes etter størrelsen på erstatningsutbetalinger for påkjørte dyr. Hvis ikke reindrifta involveres på et tidlig tidspunkt og blir hørt i prosessen, kan drømmen om jernbanen igjen forsvinne i det blå, eller enda verre, det kan bli et av de største inngrepene i samisk reinbeiteland noensinne.

Jeg har tro på et en grønn fremtid for Nord-Norge. Det gjøres ikke gjennom å svekke samisk kultur og eksisterende matproduksjon. Men før noen avgjørelser tas om jernbanen, må ett avgjørende spørsmål besvares: Er det mulig med en Nordnorgebane som ikke tar livet av reindrifta? 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse