Annonse
I et arktisk perspektiv er Tromsø unik: En velutviklet universitetsby på en breddegrad hvor samfunnene elles består av små isolerte bosettinger med utfordringer knyttet til tilgjengelighet, kompetanse, energi, demografi og helse. Vi har lært gjennom dette prosjektet, at folk fra andre steder i Arktis finner inspirasjon i at en by som Tromsø spiller på lag med dem. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Tromsø som arktisk hovedstad?

Men vi har også hørt at Tromsø og Norge opptrer på en arrogant og selvopptatt måte på den internasjonale arktiske arena. Det er derfor en reell fare for at hovedstadsbegrepet står i veien for en ønsket utvikling.

Overskriften avsluttes med et spørsmålstegn. Det er fordi det på ingen måte er en selvfølge at Tromsø skal ta denne rollen.

Internasjonal posisjon krever mer

Tromsø er Nord-Norges største by, og et kraftsentrum i nord. På grunn av sin størrelse tiltrekker byen seg ressurser, i form av kapital og talenter, uten å måtte jobbe hardt for det. Tromsø vinner kretsmesterskapet ganske ofte.  Men kretsmesterskap er ikke riktig arena nå. Tromsø skal ikke en gang delta i NM. Tromsø har en ambisjon om å ta en posisjon på den internasjonale arenaen. Det krever en helt annen holdning og innsats.

God involvering er avgjørende

Skal man ta en posisjon på den internasjonale arenaen, må man ta diskusjonene ut av de interne møterommene og bringe dem ut til folk. Ingen byer har beveget massene ved hjelp av slagord eller markedsføringstiltak som er løsrevet fra de kvalitetene byen faktisk har. Det er byens kvaliteter som avgjør. Gjennom god involvering får man innblikk i hvordan situasjonen er, man får mange gode innspill, som forhåpentligvis bidrar det til at folk også kjenner seg igjen i konklusjonene - og ønsker å bidra. 

Siden januar har vi derfor jobbet med å innhente meninger og synspunkter fra næringslivsaktører om hva de tenker om Tromsø som arktisk hovedstad, og hvilke muligheter en slik posisjon kan gi for næringslivet i og rundt Tromsø. Troms Fylkeskommune har bidratt med 300 000 kroner til dette arbeidet - prosjekt «Arktisk hovedstad».

Innspill fra nærmere 150 næringslivsaktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, kan oppsummeres på følgende positive måte:

Kan oppnå fordeler

Næringslivet i Tromsø mener statusen som Arktisk hovedstad kan styrke Tromsøs internasjonale posisjon, og at deres virksomhet kan oppnå fordeler som følge av dette.

Men:

 • Begrepet Arktisk hovedstad mangler innhold, både i det nasjonale og internasjonale perspektiv.
 • Det er for lite samarbeid om helhet. Det er behov for en felles plan og et felles budskap.
 • Forventningene må møtes på en bedre måte
 • Arbeidet med å utvikle rollen må skje i samarbeid mellom private bedrifter, akademia, offentlig sektor og frivillig sektor.

Vi understreker at det vi legger frem her ikke er en vitenskapelig forskningsrapport, men svarene vi har fått er relativt entydige. Vi mener svarene gir en god pekepinn på hvordan Tromsøs muligheter og utfordringer oppfattes av næringslivet lokalt, regionalt og internasjonalt.

Fem tiltak

Prosjekt «Arktisk hovedstad» foreslår derfor fem tiltak som må gjennomføres for å utnytte potensialet for Tromsøs næringsutvikling i den internasjonale arktiske økonomi:

 • Identitet og innhold: Styrke bevisstheten rundt felles interesser, og definere ambisjoner og mål, forankret i næringslivets behov
 • Integrasjon: Man kan ikke bare si at man skal være arktisk hovedstad, man må være det. Sørge for at beslutningstakere har informasjon om alle forhold hvor det er avstand mellom ambisjoner og forventninger, opplevd virkelighet, slik at gapet kan reduseres
 • Kommunikasjon: Sørge for at Tromsøs kvaliteter og ambisjoner som Arktisk hovedstad gjøres bedre kjent i definerte målgrupper
 • Relasjonsbygging: Etablere møteplasser og styrke relasjoner og samarbeid, lokalt, regionalt og internasjonalt
 • Organisering: Definere en modell for hvordan arbeidet skal organiseres og gjennomføres på en effektiv måte.

Mulige veivalg

Syv mulige veivalg for næringsutvikling basert på en sterkere arktisk posisjon er identifisert:

 • Innlede utviklingspartnerskap med andre viktige næringslivsbyer i Nord-Norge
 • Identifisere internasjonale samarbeidsbyer og organisere samarbeid på tvers av landegrenser
 • Styrke den arktiske, næringsrettede utdanningen i samarbeid med universiteter i andre arktiske byer.
 • Bli den beste vertskapsbyen for større virksomheter i Arktis.
 • Etablere et eget internasjonalt senter for arktisk næringsliv
 • Etablere en internasjonal bydel for bedrifter og arbeidstakere
 • Gjøre reiselivsnæringa til utviklingsmotor med overføringsverdi til andre næringer

Sluttord

I et arktisk perspektiv er Tromsø unik: En velutviklet universitetsby på en breddegrad hvor samfunnene elles består av små isolerte bosettinger med utfordringer knyttet til tilgjengelighet, kompetanse, energi, demografi og helse. Vi har lært gjennom dette prosjektet, at folk fra andre steder i Arktis finner inspirasjon i at en by som Tromsø spiller på lag med dem.

Men vi har også hørt at Tromsø og Norge opptrer på en arrogant og selvopptatt måte på den internasjonale arktiske arena. Det er derfor en reell fare for at hovedstadsbegrepet står i veien for en ønsket utvikling. Hovedsteder forbindes med makt, og er ikke nødvendigvis populære. Tromsø må derfor gjennom handling fylle rollen med innhold som gjør at byen oppleves som en positiv bidragsyter til det internasjonale Arktis, for eksempel gjennom å ta ledende samarbeidsinitiativ.

Prosjektet vil fortsette til høsten: Tiltak vil bli iverksatt for å gi innhold til begrepet Arktisk hovedstad – og for å skape en bredere plattform for byens internasjonale posisjon.

 • Nils Arne Johnsen er prosjektleder og Roger Solheim prosjektmedarbeider i Arktisk hovedstad

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse