Annonse

Er Tromsø en innflyttingsmagnet?

Framover bør den arktiske hovedstaden og regionen satse på å få etablert flere private bedrifter som selger tjenester og varer til et nasjonalt og internasjonalt marked.

Innflytterby

At Tromsø er en innflytterby, vet alle. Det snakkes dialekter fra hele landet og folk med utenlandsk opprinnelse finnes overalt.Hvor viktig er innflyttingen for kommunens vekst? Hvor kommer innflytterne fra? Fungerer Tromsø som en magnet for folk fra nær og fjern? Er byen mer en mellomstasjon enn en endestasjon for innflytterne?

Flytting og befolkningsutvikling

Det er to demografiske faktorer som bestemmer befolkningsutviklingen; den fødselsoverskottet /-underskottet (fødte – døde) og nettoinnflyttingen/-utflyttingen. Kommuner med kraftig befolkningsvekst har som regel både fødselsoverskott og nettoinnflytting. Tromsø og de fleste større bykommunene og noen distriktskommuner, preges av en slik utvikling. Kommunene med tilbakegang har enten en større nettoutflytting enn fødselsoverskottet eller både negativ flyttebalanse og det dør flere enn det fødes. 

 Flyttingens betydning for Tromsøs vekst

At Tromsø, med om lag 74 500 innbyggere, har hatt en betydelig befolkningsvekst, er noe alle er klar over. At kommunen i de seinere år har fått vel 1000 nye innbyggere i gjennomsnitt hvert år, er lett å huske på. Grovt sett står   nettoinnflyttingen og fødselsoverskottet for omtrent like stor andel av tilveksten. Skal befolkningsveksten fortsette på samme nivå, er vi avhengig av nettoinnflytting på omkring 500 per år. Skal Tromsø kommune nå 120 000 innbyggere i 2040, slik det står i kommuneplanen, må nettoinnflyttingen mer enn fordobles. Det er både urealistisk og uønsket!

Utenlandsinnflytting og innenlandsutflytting

Skal vi forstå flyttingens betydning, må vi se nærmere på flyttemønsteret. Det ligger bak nettoinnflyttingen, er ene og alene et overskudd fra utlandet på noe i overkant 600 i gjennomsnitt hvert år. Det er i hovedsak arbeidsinnvandrere fra mange land. Dette mønsteret har vart i mange år.

Innenfor Norge hadde Tromsø nettoutflytting på 23 i perioden 2010-2015. Dette er overraskende for mange, men mønsteret med tap til resten av landet har foregått lenge. Det geografiske flyttemønsteret preges av en stor årlig nettoutflytting til Oslofjordområdet på nesten 270, hvorav nesten halvparten havner i Oslo. Også resten fylkene i Sør-Norge har nettoinnflytting fra Tromsø.

Nettoinnflyttingen fra de nordnorske fylkene er betydelig, men ikke stor nok til å skape balanse. Tromsø har størst nettoinnflytting fra Finnmark med vel 90 personer per år. Resten av kommunene i Troms ligger på samme nivå, men fra Nordland er gjennomsnittstallet de seinere år på nesten 60.

Tromsøregionen

I Byregionprosjektet for Tromsøregionen (Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø), er vi opptatt med samhandlingen mellom byen og omlandet. Flytting er et mål på kontaktmønsteret. Det kan dokumenters at det er nesten balanse i flyttingen mellom Tromsø og de fire omlandskommunene. Men på kommunenivå er det store forskjeller. Balsfjord og Storfjord har nettoinnflytting fra Tromsø, og denne har økt noe i deres favør etter år 2000. Det motsatte er tilfelle i Lyngen og Karlsøy. Spesielt Lyngen har en svørt negativ utvikling med en nettoutflytting på  25 personer per år i perioden 2010 – 2015.

Gjennomtrekk

I de fleste flyttestatstikkene er det nettotallene som presenteres. Likevel må vi huske på at bak disse ligger det både inn- og utflyttinger. Samlet sett er disse flyttestrømmene er mange ganger høyere enn nettotallene. Tromsø er blant kommunene i Norge med høyest mobilitet dvs inn- og utflytting.

Det er de unge voksne som er de dominerende flyttegruppen. Arbeid, utdanning og andre sosiokulturelle faktorer gjør at mange flytter til byen. Men for en god del blir det bare en mellomstasjon. I tillegg er det en betydelig del av unge tromsøværinger, spesielt kvinner, flytter sørover. Selv om en del flytter tilbake, gjelder det på langt nær alle. For en del er det kamp om jobber, mangel på karrieremuligheter og høye boligpriser som gjør at de forlater byen. For andre innflyttere er Tromsø en endestasjon. Det gjelder ikke minst de innflyttere fra Nord-Norge. Det beste eksemplet er utflyttere fra Karlsøy. Om lag 60 % av disse har slått rot i Tromsø.

Tromsø som magnet

En magnet produserer et magnetfelt. I magnetfeltet er det magnetisme med tiltrekkende og frastøtende kraft. I Tromsø er den tilstrekkende kraftigst. Men den virker mest på utlendinger og nordlendinger. Den frastøtende kraften er til fordel for Sør-Norge, spesielt Osloregionen, som har en meget sterk tiltrekkingskraft på nordlendinger, inkludert tromsøværinger. Kun i forhold til omlandskommunene til byen kan en samlet sett si at den positive og negative ladde magneten like sterk.

Flytteutfordringen for Tromsø er først og fremst å redusere den store nettoutflyttingen til hovedstadsområdet. Det er en del ting som tyder på at nettoinnflyttingen kanskje vil reduseres, slik de nasjonale tallene viser, og endringer i alderssammensetningen i mange nordnorske kommuner tilsier at det blir færre i den viktigste flyttegruppen, unge voksne.

Flyttemønsteret er til sjuende og sist et resultat av hvor attraktiv en kommune er, hva den kan tilby og hvordan den oppleves av tilflyttere og egne innbyggere. At Tromsø har mye å tilby og er en dynamiske og mangfoldig kommune, er opplagt. Framover bør den arktiske hovedstaden  og regionen satse på å få etablert flere private bedrifter som selger tjenester og varer til et nasjonalt og internasjonalt marked. Her har man mye å gå på. At mange flytter til byen og videre til andre steder, er ikke nødvendigvis et dårlig tegn. Poenget er at vi må se nærmere på det nasjonale flyttemønsteret. Men uansett, flytting er basert på individuelle beslutninger som ikke lar seg styre! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse