Annonse

Uakseptable feil og unnlatelser i Tromsø kommune

Kontrollutvalget og revisjonen har gjentatte ganger tatt opp forhold ved feil lønnsberegning på grunn av feil ansiennitetsberegning. Dette er et forhold som første gang ble tatt opp tidlig i 2017, men enda er det ikke foretatt noen verifisering og korrigert beregning.

Forholdet er at svært mange ansatte i Tromsø kommune har feil lønn på grunn av feil fastsatt lønnsansiennitet. Dette ble tatt opp i kommunestyret som påla administrasjonssjefen «å foreta en risikovurdering som grunnlag for hvilke enheter som bør ha en gjennomgang av sine ansiennitetsberegninger».

Bakgrunnen for dette var at det var avdekket graverende feil i ansiennitetsberegningen og dermed lønnsfastsettelsen.

Den øverste administrative ledelse i Tromsø kommune har ikke vært i stand til å iverksette en slik vurdering og gjennomgang og har hele tiden brukt som påskudd at det vil innebære 2 årsverk for å gjennomgå dette materialet uten at arbeidsomfanget er sannsynliggjort mot den eksisterende feilen som finnes i lønnssystemet for svært mange ansatte.

Dette er en svært kritikkverdig holdning fra den øverste ledelses side da det er offentlige midler det er tale om. Det er en forbausende mangel på vilje til å korrigere et forhold som har med ryddighet og god orden å gjøre. På toppen av det hele fikk administrasjonssjefen i si kommunestyremøte i juni den politiske posisjonen på sin side om at en slik gjennomgang ikke var nødvendig. 

Dette skjer samtidig som det avdekkes svært uheldige forhold internt i Tromsø kommune-også på ledernivå.  Hvilken signaleffekt viser dette når de øverste ansvarlige i en kommune ikke vil rette opp feil av stort økonomisk omfang?  Dette fremstår både som helt uakseptabelt og totalt uforståelig og som en handling hvor man skyver uheldige forhold under teppet og vil skjule dem. Det bekreftes tidligere i denne saken hvor forholdene var forsøkt unntatt offentlighet.

Denne saken skader uten tvil Tromsø kommunes omdømme og vil skape politikerforakt. Både revisjonen, kontrollutvalget og meget god juridisk kompetanse i kontrollutvalgssekretariatet mener at det foreligger en rekke tungtveiende argumenter for å iverksette en større kontroll av feilberegningene.

For det første viser stikkprøver i en avdeling at bare 3 av 35 ansatte hadde riktig lønnsansiennitet og dermed riktig lønn ! Flere stikkprøver viser det samme. Dette taler for en omfattende gjennomgang.

For det andre taler hensyn til korrekt oppgjør at det foretas en slik gjennomgang. God orden og riktig forvaltning krever at dette gjøres og ikke bevisst skjules. Rettferdighetshensyn tilsier at det er uakseptabelt at en nyansatt i 2018 kan få dårligere lønn enn om vedkommende ble ansatt før feilen ble oppdaget, men som reelt har dårligere ansiennitet. Likebehandling og rettferdighet i offentlig forvaltning krever at slik kontroll gjennomføres.

For det tredje vil effekten forsterke seg med årene. De som har feil lønn vil ikke bare belaste det løpende lønnsbudsjettet mere enn nødvendig, men de vil også opptjene for høy pensjon. Livsløpskostnaden for kommunen vil bli betydelig.

For det fjerde vil arbeidsgiver som aksepterer en slik feil og koster den under teppet, sende feil signal til resten av de ansatte når man begrunner unnlatelse med ressurshensyn. Kostnaden med dette arbeidet står ikke i forhold til den besparelsen som kommunen vil få ved en slik kontroll. Kommunen bruker betydelige beløp på kontroller som ofte ikke resulterer i noen besparelser og hvor innsparingene i beste fall er marginale. Noen ganger er kontrollen også helt illusorisk, det har de store overskridelsene på investeringsprosjektene i den senere tid tydelig vist.

For det femte må hovedhensikten være å finne ut ikke bare om noen har fått for mye lønn, men også om noen har fått for lite lønn. Det er urimelig og urettferdig at ansatte ikke får utbetalt riktig lønn for likt arbeid og avtalte betingelser.

At kommunen av bekvemmelighetshensyn ikke foretar en slik ansiennitetskontroll av lønn er uakseptabelt og uforståelig når kommunen sliter sterkt med økonomien og at det dukker opp svært uheldige forhold og praksis som man kjenner til innen deler av forvaltningen. I tillegg er det kommunens og forvaltningens omdømme og tillit som står på spill.  Folks alminnelige rettsoppfatning tilsier at denne gjennomgangen må gjøres.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse