Annonse

Uforsvarlige kutt av nattevakter i Nordreisa

Fagforbundet Nordreisa er kritisk til vedtak i Helse- og omsorgsutvalget om å kutte hele 3 nattevaktstillinger i sektoren. Dette ble vedtatt 30. november og avgjørelsen ble tatt uten at det forelå en utarbeidet risiko – og sårbarhetsanalyse fra tjenesten.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten presiserer at virksomheten har en plikt til å planlegge sine aktiviteter. Dette innebærer blant annet å innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap, for å planlegge og gjennomføre oppgavene. Samt ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten. En har også plikt til å planlegge hvordan risiko kan minimaliseres og særlig legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt.

Vi vet at nattarbeid er krevende og i utgangpunktet helseskadelig. Det er godt dokumentert at nattarbeid utsetter arbeidstakere for uheldige fysiske og psykiske belastninger. Bemanningssituasjonen har stor betydning for hvor betydelig denne belastningen er. Arbeidstakere som arbeider alene om natten med et stort ansvarsområde, er utsatt for betydelig psykisk påkjenning. Derfor er det viktig at det ikke er flere oppgaver enn nødvendig ved nattarbeid, da dette oppleves stressende. Reduksjon av nattevakter kan gi økning i sykemeldinger, økt stress og mindre mulighet å følge opp oppgaver. Det vil igjen gi dårligere kvalitet på tjenestene, og i ytterste konsekvens gå utover pasientsikkerheten.

Det er i dag 2 avdelinger på hvert sykehjem. En avdeling vil da være uten bemanning når to nattvakter må gå mellom tre avdelinger. Hva hvis det skjer hendelser eller uro på flere avdelinger samtidig? Konsekvensene kan bli meget alvorlige. Sannsynligheten for fall, skader og rømning er stor. Også pasienter som er sengeliggende og trenger hjelp til blant annet å snu seg, vil bli forsømt, da det ofte krever to personale for å utføre dette.

I vedtaket står det at nattvaktreduksjonen forutsettes iverksatt i løpet av første kvartal 2019.

Investering i velferdsteknologiløsninger, inkludert opplæring må innarbeides. Selv om sektorleder for Helse- og omsorgstjenester i sitt saksfremlegg presiserer viktigheten av at man får etablert velferdsteknologi før man reduserer noe på personalet. Fagforbundet er ikke motstander av velferdsteknologi, men mener at dette skal komme i tillegg til bemanning. I dette tilfellet er teknologien ikke til stede og allikevel velger man å redusere bemanningen. Dette er i aller høyeste grad uforsvarlig. Vi mener man i dette vedtaket starter i feil ende. ROS- analysene må ligge til grunn, så må hjelpemidlene i form av velferdsteknologi på plass, før en i det hele tatt kan vurdere å redusere stillinger.

Fagforbundet Nordreisa støtter med dette NSF Nordreisa og deres uttalelser i Nordlys 12.desember.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse