Annonse
UNN og UiT, Breivika i Tromsø. (Foto: Yngve Olsen)

UiTs rolle i næringsutviklingen i nord

UiT vil i løpet av våren 2020 ferdigstille en ny innovasjonsstrategi. Målsettingen er å legge forholdene enda bedre til rette for innovasjon basert på forskningsresultater fra studenter og ansatte.

Årlig investerer det norske samfunnet mer enn 20 milliarder kroner i det nasjonale virkemiddelapparatet til innovasjon og bedriftsutvikling, i tillegg til kapital tilgjengelig for lån, garanti og investeringer. I begynnelsen av november 2019 fikk nærings- og fiskeridepartementet (NFD) overlevert en rapport med anbefalinger om videre innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet. NFD’s oppfølging av disse anbefalingene vil ha stor betydning for utviklingen av nytt norsk næringsliv, men særlig har rapporten stor betydning for næringsutviklingen i Nord-Norge.

Bedriftene i Nord-Norge gjør mer bruk av offentlige næringsrettede virkemidler enn næringsliv i andre norske regioner. Én av sju bedrifter i Troms og Finnmark bruker virkemiddelapparatet, èn av elleve bedrifter i Nordland. Til sammenlikning benytter kun hver 40. bedrift i Østfold seg av disse mulighetene.

Innretningen og organiseringen av de offentlige virkemidlene rettet mot innovasjon og bedriftsutvikling har derfor stor betydning for utviklingen i landsdelen.

Universitetenes rolle

Gode universiteter en forutsetning for at virkemidlene skal føre til næringsutvikling. Det viktigste bidraget fra universitetene er å utdanne kompetent arbeidskraft med kjennskap til kunnskapsfronten og med kompetanse på forsknings- og utviklingsarbeid. Studenter med god kunnskap om innovasjon og entreprenørskap vil være viktige for etablering av nye bedrifter, og universitetene bidrar til kompetansebygging i bedriftene gjennom samarbeid innen både utdanning og forskning.

Bedrifter må kunne hevde seg internasjonalt for å vokse og være attraktive for investorer. For bedrifter som bygger på forskningsbaserte idéer, betyr det at forskningen må være av internasjonal toppklasse. I en stadig mer globalisert og sammenkoblet verden, betyr det at industrien både vil og må samarbeide med de beste forskningsmiljøene i verden, uavhengig av geografisk avstand til bedriften. Dette gjelder også for Nord-Norge.

Det er derfor viktig for utviklingen av et forsknings- og omstillingsdrevet næringsliv i Nord-Norge at bedriftene har tilgang på forskningsinstitusjoner som hevder seg i den internasjonale forskningsfronten.

Drivkraft for FoU-basert innovasjon

UiT Norges arktiske universitet (UiT) sikrer at nordnorske bedrifter og entreprenører har nærhet til den internasjonale forskningsfronten, samtidig som universitetet bidrar til å trekke internasjonale bedrifter til regionen.

Mye av det kunnskapsbaserte næringslivet i Nord-Norge springer da også ut av forskningsmiljøene ved UiT. Det finnes en lang rekke eksempler på hvordan forskning og samarbeid har lagt til rette for næringseventyr – fra havrommet til verdensrommet.

Ser vi mot havet, er mye av selve grunnlaget for dagens havbruksnæring basert på grensesprengende forskning utført ved UiT. Det internasjonalt konkurransedyktige bioteknologimiljøet i regionen er et annet eksempel.

Den betydelige veksten i reiselivet i hele landsdelen bygger blant annet på godt samarbeid med UiT.

Flere suksessrike selskaper har blitt opprettet med utspring i universitetets IKT-miljøer. Likeledes er forskning ved UiT og tilknyttet næringsvirksomhet innen fjernmåling og høsting av satellittdata helt i verdenstoppen.

Forskningsmiljøene ved UiT samarbeider også med lokalt næringsliv for å legge til rette for det grønne skiftet i nord. I Finnfjord omdannes utslipp fra smelteverket til laksefôr som minsker lusepåslag. I Senja og Grovfjord utvikles det løsninger for elektrifisering av blå sektor til lands og til vanns. Dette er bare noen eksempler på innovativ samhandling mellom UiT og nordnorsk næringsliv der forskningen danner grunnmuren.

Det er dermed viktig både for UiT og næringslivet i Nord-Norge at virkemiddelapparatet innrettes slik at det er tilpasset det regionale potensialet for næringsutvikling og tjenesteinnovasjon.

Regional forankring

Rapporten NFD har fått laget om organiseringen av virkemidlene har mange gode analyser. Den internasjonale konkurransen for vekstbedrifter gjør det naturlig med store multiregionale og nasjonale konkurransearenaer som sammen med et regionalt apparat sørger for den nærhet som er nødvendig for mobilisering og kompetanseheving for nye aktører.

Vi deler også rapportens anbefaling om at de nye regionene - og ikke staten - bør avgjøre hvilke oppdrag offentlige virkemidler skal løse, da regionene best vil vite hvilke områder og hvilke tiltak som har størst potensial for å utløse regional næringsutvikling.

Vi mener derimot at den regionale forankringen av virkemiddelapparatet best ivaretas gjennom regionale enheter eid i felleskap av Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Dette vil gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å skape de beste virkemidlene for regionalt næringsliv, gi økt regional kompetanse for å skape nytt næringsliv og gi bedre grunnlag for etablering av arenaer for samhandling mellom universitetet og det regionale næringslivet.

Regionalt såkornfond

Rapporten er kritisk til de nasjonale såkornfondene. Vi mener derimot at et regionalt såkornfond er viktig for Nord-Norge. Vi ser at det i dag er mangel på investeringskapital i vekstfasen til bedriftene. Nord-Norge trenger derfor et såkornfond som kan bidra til at oppstartbedrifter vokser og lykkes med å bli innbringende selskaper. Et regionalt såkornfond som investerer i selskaper fra hele Nord-Norge, vil gjennom statlig medfinansiering kunne støtte opp om lovende selskaper og vil samtidig bidra til å redusere risikoen for de private investorene.

Ny innovasjonsstrategi

UiT vil i løpet av våren 2020 ferdigstille en ny innovasjonsstrategi. Målsettingen er å legge forholdene enda bedre til rette for innovasjon basert på forskningsresultater fra studenter og ansatte. Det er viktig at det nye næringsrettede virkemiddelapparatet innrettes og organiseres slik at det støtter opp om de mulighetene som kommer ut av forskningen ved UiT.

UiT skal være en drivkraft i nord og bidra vesentlig til utviklingen av både nytt og eksisterende næringsliv i Nord-Norge, slik vi har gjort de siste 50 årene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse