Annonse

Ullsfjordforbindelsen er ikke satt på vent

Når utviklingslagene i Jøvik, Lakselvbukt, Breivikeidet og Sjursnes i Nordlys har et innlegg der en sier at Ullsfjordforbindelsen er satt på vent, må det bero på en klar misforståelse. Det er viktig for Fylkesrådet å påpeke at Regional plan for prosjektet er under utarbeidelse og ventes ferdigstilt i 2018 i tråd med tidligere vedtak. Arbeidet med Ullsfjordforbindelsen er således ikke satt på vent, men er i godt gjenge med prosjektledelse i Statens vegvesen og ei styringsgruppe ledet av Troms Fylkeskommune, der og både Tromsø kommune og Lyngen kommune sitter.

Målsetting for prosjektet, og arbeidet med Ullsfjordforbindelsen, er utarbeidelse av regional plan med anbefaling om vegtrase for ny fergefri fylkesveg 91. Fylkestinget vil få sak om Regional plan for Ullsfjordforbindelsen til behandling når ferdigstilt høsten 2018.Prosjektet «Ullsfjordforbindelsen» er per i dag ikke på et planstadium som gjør at man kan sette et endelig tidspunkt for tidspunkt for reguleringsplanarbeid eller byggestart. En er pr i dag ikke der at det foreligger kostnadsanslag eller finansieringsplan.

Prosjekt må behandles i rett rekkefølge. Handlingsplan for fylkesveg har således ikke satt prosjektarbeidet på vent og det foreligger allerede planmidler for ferdigstilling av regional plan. Kostnadsrammen for regional plan er 12 mill kr, hvorav de siste 2 mill kr av dette er bevilget for 2018. Handlingsplanen kan ikke legge inn ytterligere planmidler til prosjektet før regional plan er vedtatt i Fylkestinget.

Tiltak som gjelder fergeforbindelsen Lyngseidet - Olderdalen er ikke en del av regional plan for Ullsfjordforbindelse, men er med i KVU for innfartsvegene til Tromsø. KVU for innfartsveger til Tromsø (ferdigstilles høsten 2019) vil gjøre vurderinger omkring flere ulike konseptvalg. KVU utføres av Statens vegvesen på oppdrag av Samferdsels-departementet.

Etter at regional plan for prosjekt «Ullsfjordforbindelsen» foreligger vil prosjektet håndteres videre på bakgrunn av det vedtak Fylkestinget gjør i sin behandling høsten 2018.Videre er det slik at handlingsplan for kollektiv (buss, båt og ferge) skal
rulleres i 2018, og vil bli lagt fram til fylkestinget innen årets utgang, her vil da fergeforbindelsen Lyngseidet - Olderdalen også behandles.


Her er innlegget fra utviklingslagene:

Til ordfører, gruppeledere og leder i Byutvikling, miljø- og transportkomiteen.

Ullsfjordforbindelsen, fergefri og rassikker FV 91.

Ullsfjordforbindelsen er et overmodent vegprosjekt som ble lansert første gang på slutten av 1940-tallet. Nå er Statens vegvesen i ferd med å avslutte arbeidet med regional plan for denne forbindelsen som vil gjøre FV 91 til en foretrukket forbindelse for det meste av trafikk mellom Nord-Troms, Finnmark og Tromsø by. Den vil også gi befolkninga på øst- og vestsiden av Ullsfjord en rassikker veg ut av bygdene.

Det aller meste av utbygginga i Ullsfjordforbindelsen vil skje i Tromsø kommune, det er kun bruhodet på nordsiden av Kjosen som vil ligge i Lyngen kommune. Til nå er det etter vår mening Lyngen kommune som har gjort arbeidet for å få prosjektet dit det er i dag. Tromsø kommune har stort sett nøyd seg med å dilte etter når presset har blitt ubehagelig.

Utviklingslagene i Ullsfjord ber de politiske partiene i Tromsø ta tak i denne saken snarest mulig. Troms fylkesting skal behandle forslag til handlingsplan for regional transportplan på møte 13. mars i år. Forslaget innebærer at arbeidet med Ullsfjordforbindelsen skal settes på vent, dette på tross av vedtatt RTP og flere vedtak i fylkestinget som peker på at forbindelsen skal prioriteres.

Skal det bli en fortsettelse av arbeidet som er i gang så må det utarbeides en reguleringsplan for Ullsfjordforbindelsen og midler til dette må settes av i handlingsplanen for fylkesvegene i Troms allerede fra 2019. Dette kan dere som politiske parti påvirke ved å ta saken opp med deres partirepresentanter i Troms fylkesting. Dersom det ikke settes av midler til reguleringsplan vil prosjektet seile ut i det blå.
Tromsø kommune er regionen som har mest å vinne på å få bygd Ullsfjordforbindelsen. Reiselivsnæringa får enklere tilgang til spektakulære områder i Ullsfjorden og Nord-Troms. Transport og reiser mellom regionene Lyngen, Nord-Troms og Tromsø vil bli omtrent 11 mil kortere enn i dag og befolkninga i de rasutsatte bygdene i Ullsfjord får rassikker veg. Prosjektet er et av de mest lønnsomme vegprosjektene i Troms og har allerede venta i 70 år. Nå er det på tide at Tromsø kommune viser ansvar for å få Ullsfjordforbindelsen til å bli virkelighet.

Jøvik utviklingslag
Lakselvbukt utviklingslag
Breivikeidet utviklingslag
Sjursnes utviklingslag

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse