Annonse
Politikerne i Tromsø er gitt den utakknemlige oppgaven å skulle vedta en svært omstridt reguleringsplan. Det er gjort et omfattende og grundig forarbeid i denne saken og det er viktig at politikerne treffer sine vedtak på grunnlag av fakta, skriver Sven Knagenhjelm. Bildet viser Gunnar Noer i Tromsø skytterlag på skytebanen i Kjoselvdalen. Foto: Ola Solvang

Uriktige påstander i skytebanesaken

Debatten omkring reguleringsplan for skytebaneanlegg i Kjoselvdalen fortsetter med full styrke frem mot kommunestyrets behandling av planforslaget.  Det er ikke uvanlig at det er motstand mot slike planer. Det er heller ikke uvanlig at det fremsettes påstander som ikke medfører riktighet. Åpenbart i den hensikt å forsøke å skremme politikerne til å si nei til reguleringsplan for Kjoselvdalen, fremsetter  Dagfinn Strønstad  en rekke feilaktige påstander i Nordlys den 16. mai.  (nettavisen). Disse påstandene skal jeg tilbakevise i dette innlegget.

Påstand 1: Det er ikke riktig å ha en skytebane i nærhet til boligområder. Støy utgjør en generell helsefare.

Dagfinn Strønstad, som i Nordlys fremtrer med sin advokattittel, uttaler at det ikke er en bra løsning å legge en skytebane så nær boliger og turterreng. Han uttaler videre at støy utgjør en generell helsefare.

Svar: Det er ikke nærheten til bebyggelsen som er avgjørende. Vi har en rekke skytebaner i Norge som ligger nærmere bebyggelse enn de planlagte banene i Kjoselvdalen og hvor det ikke er støykonflikter.   Det er gjort grundige støyberegninger som dokumenterer at støyen fra det nye anlegget, inklusive pistolbaner og leirduebaner, vil ligge godt under de støygrenser som er vedtatt av Miljø- og klimadepartementet.  Miljødirektoratet har lagt til grunn at støygrensene for skytebaner er strengere enn for andre støykilder og har uttalt at disse grensene fungerer godt i et folkehelseperspektiv.

Mange skytebaner ligger i tilknytning til andre idrettsanlegg som skistadion og fotballbaner, uten at dette utgjør noe problem.

Strønstad påstår også at det planlagte anlegget i Kjoselvdalen vil generere uakseptabel trafikk eller at barns lekemuligheter vil bli rammet.  Hadde han lest administrasjonens gjennomgang av innkomne merknader til planen, ville han sett at dette ikke stemmer.

Påstand 2: Skytebane i Kjoselvdalen hindrer byutvikling.

Strømstad påstår også at et større skyteanlegg hindrer ny byutvikling.  I likhet med hans øvrige påstander er dette ikke noe mer enn det – en påstand.  Fra før av er skytebaneområdet i Kjoselvdalen – inklusive Tromsø skytterlags 100 metersbane og Forsvarets nedlagte 200 meters bane – regulert til skyteformål.  Om den nye reguleringsplanen ikke blir vedtatt, vil det likevel fortsatt være skyting i området.  Som følge av dette vil støysonene måtte opprettholdes.  Følgelig vil det uansett ikke bli aktuelt med noen alternativ utvikling dersom den nye reguleringsplanen ikke blir vedtatt.

Påstand 3: Etablering av anlegget vil medføre en omfattende, langvarig og kostbar ekspropriasjonsprosess.

Når Dagfinn Strønstad uttaler seg som advokat gir det inntrykk av det han sier er faglig underbygget. Men meg bekjent driver han ikke med ekspropriasjon.   Selv har jeg på vegne av ulike skytterlag gjennomført en rekke ekspropriasjonssaker for å få etablert nye skytebaner.  Dersom Tromsø kommune beslutter å gjennomføre reguleringsplanen ved ekspropriasjon, vil en slik prosess ikke være spesielt komplisert og ikke mer kostbar enn andre tilsvarende prosesser. De grunneiere som må avstå arealer vil få erstatning basert på eiendommenes verdi som LNF-områder og følgelig vil erstatningsbeløpene bli relativt beskjedne.  Påstanden om at skytebanen kan gi grunnlag for erstatningskrav for boligeiere er tatt ut av luften.  Det er solid rettspraksis for at det ikke gis erstatning for støyulemper når støyen fra den aktuelle virksomhet ligger under de grenseverdier som er fastsatt av myndighetene.   

Politikerne i Tromsø er gitt den utakknemlige oppgaven å skulle vedta en svært omstridt reguleringsplan. Det er gjort et omfattende og grundig forarbeid i denne saken og det er viktig at politikerne treffer sine vedtak på grunnlag av fakta. Uttalelsene fra Dagfinn Strønstad er basert på ren synsing og kan derfor ikke bli stående uimotsagt.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse