Annonse
Nå skal vi ta neste steg mot fremtidens by som må være tettere men også grønnere, enklere, renere, mer menneskevennlig med moderne løsninger, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning. Med andre ord: vi må være på lag med fremskrittet og fremtiden. Derfor trenger Tromsø en bymiljøavtale, skriver Venstres Morten Skandfer. Foto: Yngve Olsen

Uten bymiljøpakke bremses Tromsø

Derfor ønsker Venstre primært at det brukes ny og annen teknologi enn vanlige bomstasjoner og at Tromsø kan være en pilotkommune på dette. Det finnes teknologi som kan tas i bruk når det blir aktuelt.

Det er en spennende tid for å jobbe for byutvikling i Tromsø. Byen vokser og er på vei mot 100.000 innbyggere. Den må utvikles så folk får en enklere hverdag i en renere by med bedre luft, mindre støy og færre køer. Folk må bo i gode byområder og ha lett tilgang til grøntområder. Vi må bygge by der det skal være by og ikke spre den for mye utover eller bygge ned landbruksjord.

Tromsø har også særlige problemer med svevestøv, det er både et miljø- og helseproblem, derfor må kommunen ta grep for at ikke dette skal øke. Regjeringens og kommunens mål er at personbilismen ikke skal vokse videre. Da må vi satse på kollektivtrafikk, gang og sykkel. Kollektivtrafikken kan ta størst volum. Vi må derfor ha et veldig godt bussnett i byområdet.

Det gjøres mye bra nå, belønningsordningen for kollektivtrafikk fungerer. Med Venstre i Regjering satses det videre på dette virkemiddelet. Flere tar buss, Tromsø er faktisk blant de tre beste byene på kollektivtrafikk i landet. Men dette skjer på tross av kapasiteten, for den er begrenset, andre byer som Oslo og Bergen har også trikk, bybane eller jernbane. Det må derfor satses videre i Tromsø på materiell, gater, bussterminaler, frekvens, pris og informasjon for å komme videre. Derfor må det også bygges flere kollektivfelt og holdeplasser.

Vi må også gjøre mye med hvordan byens areal brukes. Det betyr at vi må satse på en by med knutepunkter som effektivt kan knyttes sammen av bussen og utvikles til fremtidens kollektivløsninger med «metro-kvalitet»: raskt, hyppig, med perronger, gode ventearealer og informasjon. Tenk deg også en bybane som stammen i fremtidens kollektivnett, der buss fortsatt vil spille en stor rolle. Det vil komme teknologiske løsninger for bybane som passer for Tromsø. Det gjør det enklere å legge kollektivtraseer, og oppnå visjonen om 10-minuttersbyen for mange flere.

Det er derfor viktig med byfortetting langs Stakkevollvegen, på Håpet/Langnes, Åsgård og Bjerkaker. Fortettingen må gjøres med kvalitet, med gode uterom og lett tilgang til friarealer. Det må også tas hensyn til historiske bygningsmiljøer som er viktig for byen.

Næringslivet etterspør trafikktiltak som monner, så trafikken flyter bedre og folk og varer kommer frem i tide. I dag taper næringslivet millionsummer på å stå i kø. Derfor må det også satses på noen prioriterte vegstrekninger og kryss som er viktig for biltrafikken, ikke bare kollektiv, gang og sykkeltraseer. Ringvegen og ny Tverrforbindelse i tunnel er sentrale i denne sammenhengen.

En fremtidig ny forbindelse til Kvaløya må ikke bare være Sandnessundbrua 2.0, det må virkelig være en løsning for framtida. Med prioritet for kollektivløsninger. Ei bru må kunne ikke minst kunne fungere for fremtidens kollektivtrafikk, det er viktig at den har høy prioritet for kollektivtrafikk, gående og syklende. Det ligger ikke slike høye ambisjoner inne i planene for Selnesbrua i dag. En eventuell tunnel må også kreves å kunne fungere for et kollektivtilbud med metrokvalitet, som en bybane, men den vil jo ikke utgjøre et tilbud for syklende og gående.

For å nå våre felles mål for gode løsninger for Tromsøs transport, også vegutbygging som er viktig for næringslivet, må vi ha bedre finansiering enn det bensinavgiften gir i dag. Bensinavgiften kan med dagens satser bare finansiere noen hundre meter fortau per år men er ikke i nærheten av det løftet og innhenting av etterslepet som er i byens trafikksystem. Det vil ta flere tiår å få gjort det som må gjøres nå.

Venstre er med på det lokalpolitiske forliket i Tromsø som åpner for forhandlinger med staten om en bymiljøavtale på 8 milliarder med 50 prosent lokalt bidrag fra brukerbetaling. Det er en bedre deal enn mange andre byer har fått. For Venstre er det viktig at vi søker etter ordninger som er så rettferdige og moderne som mulig og som kan ha høy legitimitet i årene fremover. Slik bensinavgiften har fungert i mange år. Vi må alltid se på løsninger som kan redusere den økonomiske belastningen for innbyggerne, i en by som i utgangspunktet er dyr. Men med stadig færre bensinbiler er det både urettferdig og urealistisk at disse skal bære byrden av nødvendige trafikktiltak i byen.

Derfor ønsker Venstre primært at det brukes ny og annen teknologi enn vanlige bomstasjoner og at Tromsø kan være en pilotkommune på dette. Det finnes teknologi som kan tas i bruk når det blir aktuelt. Nye løsninger er etterspurt og relevant for hele landet. Byen har jo gang på gang vært i front tidligere på samferdsel; det var ekte nybrottsarbeid som ble gjort med bruene og tunnelene. Dagens by er utenkelig uten disse, og byggingen var helt avhengig av brukerbetaling. Dette er en viktig del av historien om samferdsels-Tromsø og det fremskrittet som kommunen vår har opplevd i flere tiår. Derfor må vi også vurdere nye byferger, som byen faktisk hadde inntil for inntil 50 år siden. Sundet ligger der. Det kommer nå mange nye, utslippsfrie, norske løsninger. Fremtiden også på sjøen er elektrisk!

For Venstre er det viktig at det skal være lett å velge miljøvennlig. Nå skal vi ta neste steg mot fremtidens by som må være tettere men også grønnere, enklere, renere, mer menneskevennlig med moderne løsninger, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning. Med andre ord: vi må være på lag med fremskrittet og fremtiden. Derfor trenger Tromsø en bymiljøavtale. Og Venstre vil jobbe for at vi får en god avtale i året som kommer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse