Annonse
VEL BLÅST: Det står stor respekt av jobben som medarbeiderne i Fagrent, Tromsø kommunes renholdsavdeling, har gjort med å snu en negativ situasjon til det positive - på alle områder. Her er noen av dem: (f.v.) Mariann Heiskel, enhetsleder og kronikkforfatter Merethe Forfang og teamlederne Sylvi Hansen, Debora Barama og Solveig Johansen. Foto: Inger Præsteng Thuen

Å være konkurransedyktig for å unngå konkurranseutsetting

Den eneste årsaken til nå igjen å vurdere konkurranseutsetting, er slik vi ser det de politiske perspektiv og ideologier fra partiene Høyre, FrP og Venstre om hvordan samfunnet skal fungere. Og hvilket samfunn og politikere vil vi ha? Er konkurranseutsetting for enhver pris bra for samfunnet og velferdsstaten?

Vi har dokumentert at vi er konkurransedyktige og verdt å satse på videre i årene framover. Fordi vi vil fortsette å løfte i positivt samarbeid. Fordi vi vil være en viktig verdi og et stort samfunnsbidrag. Og sist, men ikke minst, fordi vi er de beste leverandørene av renholdet i Tromsø kommune!

Kommunevalget nærmer seg og partiene Høyre, FrP og Venstre har formidlet at hvis de får muligheten til å styre Tromsø kommune etter valget så ønsker de å sette ut renholdet til private aktører for å kutte kostnader.

For oss i den kommunale renholdsavdelingen Fagrent er det derfor nå spesielt viktig å fortelle hvorfor vi både er konkurransedyktige og de beste leverandørene av renhold i kommunen!

Effektivisert og redusert kostnader                                                                                                               

Fagrent leverer renhold til rundt 180 bygg i Tromsø kommune, totalt ca. 230 000 kvm areal, 148 renholdere, 1 renholdsplanlegger, 1 personalkonsulent, 4 driftsledere, kvalitetsleder- og HMS-ansvarlig og enhetsleder. Hovedmålet er å sikre et godt inneklima gjennom riktig kvalitet i renholdet, bygge kompetanse gjennom opplæring og oppfølging samt løfte renholdsfaget og stoltheten for yrket.

Siden 2016 er det effektivisert, økt produktivitet og redusert kostnader betydelig hvert år, noe som var nødvendig etter en tøff prosess rundt konkurranseutsetting i 2015. Budsjettrammen er redusert med 8 mill. siden 2016, men renholdsarealet er økt med ca. 25 000 kvm og følgende tiltak er gjennomført:  

  • Reduksjon av ca. 30 stillinger.   
  • Revidering av renholdsplanene og mer effektiv utnyttelse av ressursene.
  • Reduksjon innkjøp fra vikarbyrå og andre eksterne tjenester.  
  • Omorganisering og bedre utnyttelse av ressurser.  
  • Reduksjon andre driftskostnader.
  • Reduksjon i sykefraværet med 8,5 % siden 2015.

Økt nærværsarbeidet og tilstedeværelse på jobb                                                                                            

Arbeidet med å redusere sykefraværet startet for fullt i 2017 og fraværet skal ytterligere ned. Ved utgangen av 2014 lå fraværet på 17,2 %, mot 8,7 % ved utgangen av juni 2019. Bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk er det spart flere millioner som sees i redusert produksjonstap, redusert kjøp av vikartjenester, redusert belastning på medarbeidere som må dekke opp fravær, redusert administrativ tid til oppfølging osv. Nærværsarbeidet er forankret og det jobbes positivt, langsiktig og systematisk.

Årsaker til fraværet kartlegges og det gjennomføres tiltak rundt tilrettelegging og forebygging, i nær dialog med medarbeidere, NAV, internt støtteapparat i kommunen, arbeidsmiljøtjenesten, verneombud og tillitsvalgte. Tett oppfølging av medarbeidere på kort og lang sikt er hovedårsaken til at nærværsarbeidet lykkes.

Sykmeldinger som det stilles spørsmål ved og som etter samtaler og nøye vurderinger må bestrides til NAV, medfører i ytterste konsekvens til frivillig avgang eller oppsigelse. Et ekstra positivt tiltak er «Nærværsdagen» som ble innført i 2018. Her inviteres medarbeidere til samtale hvor helsefremming, mestring og muligheter er tema.  

Kompetanseheving, leder- og medarbeiderskap                                                                                                   

Opplæring og oppfølging av medarbeidere er et hovedmål i sin helhet. Renholderne oppfordres til å ta fagbrev og kurs tilbys etter behov. Renholdsplanlegger og personalkonsulent bidrar til økt kompetanse og tilrettelegging for medarbeidere. Kompetanseheving hos lederne prioriteres. Uten dyktige og engasjerte renholdere blir det dårlig renhold og uten dyktige, engasjerte og modige ledere blir det dårlige relasjoner, dårlig arbeidsmiljø, lite utvikling og økt fravær.

I Fagrent fremmes verdsettende og verdibasert ledelse. Å bli sett, hørt og brydd om betyr noe og motiverer. Renholdernes Dag feires i desember og i juni er det felles status- og motivasjons samling for alle ansatte. Små feiringer underveis gjennom driftsåret er obligatorisk! Det koster ikke stort, men øker innsats og   arbeidsglede. Det stilles tydelige forventninger til lederne i avdelingen. Der er ikke noen tvil om at alle med ordet leder i tittelen sin har et ekstra ansvar i Fagrent.

Kultur og mangfold                                                                                                                                                

Det er cirka 40 nasjonaliteter i Fagrent. Det betyr mye kultur og et stort mangfold. Åpenhet, involvering, oppfølging, omtanke og tydelighet er grunnpilarer. Mantraet er at du er viktig, verdifull og verdsatt.  Alle ansatte får muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv i sin rolle. Det medfører også konsekvenser i arbeidsforholdet ved gjentakende avvik og brudd på arbeidsreglement og kommunens etiske retningslinjer.  Det bygges en god, trygg og stødig arbeidskultur hvor det ikke er   uklarheter rundt hvordan «vi gjør det» hos oss.    

Samfunnsansvar                                                                                                                                        

Fagrent skaper verdier i Tromsø kommune som helhet, utover det å levere et renhold med riktig kvalitet til våre innbyggere. Arbeidsintegrering og verdiformidling er viktige områder som bidrar positivt til både medarbeidere, omgivelsene og samfunnet generelt. I tillegg til egne ressurser rundt opplæring og erfaringsutveksling så er samarbeid med NAV, Norsk Fagutdanning og Ressurs Tromsø viktig. Dette arbeidet sees ikke regnskap eller i statistikker, men er desto viktigere å synliggjøre for det krever mye tid og kapasitet.  

Spesialisering av renholdet til helseinstitusjonene                                                                                           

Suksesshistorie! Sammen med gode kolleger ved sykehjemmene, Helsehuset og Legevakta samt fagpersoner fra Universitetssykehuset Nord-Norge, er det de siste tre årene gjort et løft for å få på plass et riktig og kvalitetssikret renhold til helseinstitusjonene. Det har spesielt vært jobbet med forebygging i renholdet og gode renholdsrutiner under og etter smitteutbrudd. Tiltak som faste renholdere på helseinstitusjonene, stedbundet, riktig renholdsutstyr og moderne renholdsmetoder er innført.

Kostnadseffektiv drift i Fagrent de siste årene har også fristilt investeringsmidler til innkjøp av maskiner og desinfeksjonsroboter. Disse er kommet på plass uten budsjettoverskridelser. Erfaringene i arbeidet er delt med flere andre kommuner og motiverer til ytterligere samarbeid. I den nasjonale nettverksgruppen for renhold, bestående av de fleste i storbykommunene i Norge, så løftes Tromsø kommune og Fagrent berettiget fram. Renholdsfaget fremmes med stolthet og det jobbes kontinuerlig med forbedringer.     

Samarbeid og langsiktighet                                                                                                                                    

Fagrent har de siste årene hatt «arbeidsfred» og lagt et solid grunnlag for å forsvare posisjonen som hovedleverandør av renhold til Tromsø kommune i framtida. Driften er i balanse, budsjettene holdes med god margin og det leveres «overskudd» tilbake til kommunekassen. Det er etablert tettere samarbeid med drifts- og forvaltningsavdelingen og andre enheter i kommunen.

Ved planlegging av nye bygg er Fagrent nå mer deltakende i prosjektene og bidrar med viktige innspill rundt løsninger og material- og utstyrsvalg. Dette er viktig og betyr fremtidige besparelser både på renhold, drift og annet vedlikehold av byggene. Renholdere møter små og store ute på byggene og har i første rekke ansvar for å løse oppdraget. Sammen med blant annet vaktmestere, barnehageansatte, lærere og helsepersonell. Vi er alle kolleger og felles fokus og samarbeid gjør oss kanongode!   

Konkurranseutsetting for enhver pris?                                                                                                          

Trusselen om konkurranseutsetting er ikke årsaken til at Fagrent har klart å bli konkurransedyktig. Nei, det er gjennom god virksomhetsstyring på strategisk, taktisk og operativt nivå hvor medarbeidere er inkludert og involvert i driften. Evaluering og gjennomgang av driften underveis er en selvfølge og i forhold til andre kommuner på samme størrelse presterer Fagrent like godt og mye bedre på flere områder. Og i forhold til mange private leverandører er vi bedre. Avdelingen er et eksempel til etterfølgelse for mange, både i privat og offentlig virksomhet og jobber knallhardt for å kontinuerlig å forbedre produktiviteten og verdiskapingen ytterligere.

Så hvorfor konkurranseutsette når Fagrent er konkurransedyktig? Så lenge avdelingen selv klarer å levere et kostnadseffektivt og riktig renhold, og sykefraværet holdes stabilt lavt, er det ikke store penger å spare her.  For det koster å konkurranseutsette. Tid, ressurser, kompetanse og bistand skal til og kontrakter skal følges opp og   administreres. Mange kommuner som har konkurranseutsatt renholdet ser at dette ikke var riktig vei å gå og har rekommunalisert.

Den eneste årsaken til nå igjen å vurdere konkurranseutsetting, er slik vi ser det de politiske perspektiv og ideologier fra partiene Høyre, FrP og Venstre om hvordan samfunnet skal fungere. Og hvilket samfunn og politikere vil vi ha? Er konkurranseutsetting for enhver pris bra for samfunnet og velferdsstaten? Det er vårt valg og vi får den politiske ansvarligheten vi vil ha. For oss i den kommunale renholdsavdelingen så er det ikke noen tvil.

Vi har dokumentert at vi er konkurransedyktige og verdt å satse på videre i årene framover. Fordi vi vil fortsette å løfte i positivt samarbeid. Fordi vi vil være en viktig verdi og et stort samfunnsbidrag. Og sist, men ikke minst, fordi vi er de beste leverandørene av renholdet i Tromsø kommune!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse