Annonse

Vei og bane, hand i hand !

Det er synd at Arbeiderpartiet i Nordland svekker inntrykket av at landsdelen står politisk samlet bak utredninger om mer jernbane i Nord-Norge.

Alt kan ikke gjøres med en gang og samtidig.

Skal vi få en helhetlig infrastruktur som møter framtidas utfordringer og muligheter i nord forutsetter det minst to tanker i hodet samtidig, og å se helheten. Det handler nemlig både om nødvendige løft som nasjonen Norge må gjøre med landets fylkesveger, og en jernbaneinfrastruktur som kan bygge framtida. Derfor er det synd å registrere at Nordland Ap sin 2. kandidat til Stortinget, Åsunn Lyngedal fra Narvik, nylig sa seg enig i avisa Fremover sin nedvurdering av Nord-Norgebanen, og da spesielt strekningen Narvik-Tromsø. Synd fordi det de siste årene har vært godt å kunne samarbeide med nettopp Åsunn Lyngdal, da i Ofotbanealliansen, om nødvendigheten av satsing på Ofotbanen, med dobbeltspor som mål. Det har vi stått sammen om i hele Nord-Norge, det burde vi gjøre videre, både om jernbanesatsing og fylkesvegløft.

Stortinget vedtok i behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 i juni at man skal få på bordet en utredning av bygging av en Nord-Norgebane Fauske -Tromsø. Selv om det foreløpig hersker en viss usikkerhet om omfanget og nivået på denne utredningen, er det bra at skal gjøres. H/FrP- regjeringens støttepartier V og KrF skal ha sin del av æren for at regjeringspartiene også gikk inn for dette, partier som ikke kan sies å ha framstått som de sterkeste tilhengerne av Nord-Norgebanen tidligere.

Fylkesveiene i landet har et formidabelt vedlikeholdsetterslep på 60-70 milliarder, 20 av de milliardene i Nord-Norge. Dessverre tok ikke regjeringen og Stortingsflertallet utfordringen fra transportetatenes NTP utkast, om å etablere et nasjonalt etterslepsprogram for fylkesveg, som kunne gitt en kortere tidshorisont enn de 30-40 årene vi i dag har på løsningen av fylkesvegetterslepet med dagens ramme fra regjering og Stortingsflertall.

Heller ikke i behandlingen av kommuneproposisjonen for 2018 i juni ville flertallet på Stortinget støtte Sp sitt forslag om å starte et 10 årig etterslepsprogram for fylkesveg med 1,5 milliarder i 2018. Det ville doblet dagens rammer til etterslep hvert år, for å løse problemer folk, næringsliv og lokalsamfunn møter hver dag med et alt for dårlig og fylkesvegnett. De nord-norske fylkeskommunene har stått sammen i kravet om nødvendigheten av et betydelig løft fra statens side, slik at Fylkeskommunene kunne løse de enorme etterslepsutfordringene på fylkesvegnettet. Ikke bare fordi det er viktig for Nord-Norge, men for landet. For Senterpartiet i en Sp/Ap basert regjering vil det være naturlig å følge opp Sps forslag fra juni.

En helhetlig transportinfrastruktur på land forutsetter:  1. Rassikre fylkesveger.  2. Tilstrekkelig kapasitet på fylkesvegfergesambandene. 3. Opprustet fylkesvegnett med god framkommelighet. 4. En jernbaneinfrastruktur i Nord-Norge som sørger for hurtig transport av bl.a sjømat til resten  av verden. 5. Riksveger med god framkommelighet og standard.

Alt kan ikke gjøres med en gang og samtidig, men vi bør i landsdelen stå sammen om disse tingene, og ikke la oss låses fast i diskusjoner om det ene er viktigere enn det andre. Det handler om rekkefølge, det handler om å få de riktige vedtakene og prosessene på plass hos regjering og i storting. Nå er det slik at to av de største felles utfordringene vi har i hele Nord-Norge er etterslepet samt øvrige behov på fylkesvegnettet, og en manglende helhetlig jernbaneinfrastruktur i landsdelen. Den første utfordringen krever betydelig mere penger fra staten til fylkeskommunene fra 2018, og ihvertfall 10-15 år framover. Den andre krever at vi samla står bak utredningen om Nordnorgebanen og sikrer at det grunnlaget er av en slik kvalitet at når Stortinget på ny behandler Nasjonal Transportplan i 2021, for 2022-2033 ligger bygging inne.

Min utfordring til alle stortingskandidatene fra landsdelen er å stille seg bak kravet om et fylkesvegløft og en nordnorsk jernbaneinfrastruktur for framtida. Da vil det være vanskelig for hvilken som helst regjering å ikke følge dette opp. Jeg har selvsagt størst tro på en Sp/Ap basert regjering i den sammenheng, men da må ikke Ap i Nordland gå i fella, og svikte en felles Nordnorsk samferdselsstrategi. For min del vil jeg være klar på at det for Senterpartiet i en slik regjering vil handle om to helhetlige grep for transportinfrastrukturen i Nord-Norge; vei og bane, hand i hand, til beste for hele landet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse