Annonse

Veibyggerne fra Frp

Det er vel heller ikke uten grunn at de ser nokså flirfull ut på bildet i Nordlys.

Nå har Frperne fått det som de ville, og det har gått ad undas.

Fylkestingsrepresentant John Karlsen, (Troms Frp) poserer sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen(frp) på bilde i Nordlys mandag 4. mai. Frp har hatt landsmøte i helga, og delegat  Karlsens budskap til samferdselsminister Solvik-Olsen er at staten må overta fylkesveiene.

Karlsen tok, i følge Nordlys, også opp problemene som har oppstått i hans egen hjemkommune, Nordreisa, fordi tunnelarbeidet har stanset på E6 gjennom Sørkjosfjellet. Den spanske entreprenøren, Obras Subterraneas, var ikke i stand til å gjennomføre kontrakten de hadde vunnet, og Statens vegvesen løste selskapet fra tunneloppdraget. Tunnelprosjektet blir nå et år forsinket.

Joda, mangt og mye kan sies om standarden på fylkesveier, kommunale veier og også riksveiene. Og mye kan sies om overdragelsen av dagens fylkesveier fra staten i forbindelse med oppgavefordelinga i 2010. Som vanlig når oppgaver overføres fra staten til fylkeskommuner og kommuner, følger det ikke med tilstrekkelig med penger for drift og vedlikehold. Det er et vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene i Troms på vel 6 mrd kr.  

John Karlsens initiativ, som Solvik-Olsen er positiv til, har imidlertid mange lag, nesten som ei god historie. Det er vel heller ikke uten grunn at de ser nokså flirfull ut på bildet i Nordlys. Det er nesten fornøyelig når Frps fylkestingsrepresentant Karlsen ber Frps samferdselsminister Solvik-Olsen om at kontrakter for utenlandske selskaper må ettergås. Det har jo vært Frps «geniale» løsning for vegbygging i Norge; Carl I. Hagen og Siv Jensen har nærmest grått sine modige tårer i kampen for at utenlandske selskap skulle bygge norske veiprosjekt; da kunne vi bruke oljepenger, og det ville ikke han noen negativ for inflasjon. Nå har Frperne fått det som de ville, og det har gått ad undas.

Når vi vet at Frp har som et sentralt politisk mål å legge ned hele fylkeskommunen som et folkevalgt organ, er det naturlig å tømme fylkeskommunen for oppgaver. Og ikke minst når de sitter i fylkesrådet i Troms og er ansvarlig for begredeligheta.

Allerede ved sitt første budsjett fikk de smake, av sine egne i regjeringa, hvordan mer vei skal bygges og vedlikeholdes for mindre penger. Fra regjeringa fikk Troms fylkeskommune ordre om å bruke 25 mill kr på tunnelvedlikehold og oppgradering, og 21 millioner kr til veivedlikehold. Men for å utføre dette arbeidet fikk Troms fylke bare 22 mill kr fra regjeringa; Med andre ord så må 24 mill kr hentes fra andre deler av fylkeskommunens allerede nedkutta budsjett i 2015 for å finansiere de 46 mill kr regjeringa har øremerka for tunnel og vei!

Like etter påske kom samferdselsminister Solvik-Olsen med «På rett vei», Melding til Stortinget nr 25. «Reformer i veisektoren» er undertittelen, og meldinga fikk i stor grad positiv omtale i media. Nå skal det bokstavelig talt bli vei i vellinga. Milliardene skal strømme ut, og fin og brei asfalt skal rulles ut over landet.

Eget veiselskap skal opprettes og ha utbyggingsansvaret. Men hvis man er kritisk leser, og det bør man jo være, ser man at dokumentet fra Solvik-Olsen også har flere lag; Joda, milliardene er mange, men hvordan skal disse milliardene hentes frem?

På side 16 i dokumentet, under overskrifta «Inntektsstrømmen over statsbudsjettet til utbygging», kan vi lese: «Med den gitte oppstartsporteføljen og utbyggingstid på 20 år legger departementet opp til et maksimalt årlig beløp på anslagsvis 5 mrd. Kroner til selskapets utbygging, når aktiviteten i selskapet er innfaset. De samlede inntektene fra staten forutsettes bevilget over streken i statsbudsjettet, første gang i statsbudsjettet for 2016, og vil bestå av andel av årsavgiften som øremerkes utbygging i selskapet, samt avkasting fra infrastrukturfondet og andre statlige midler.»(min understrekning) Dette betyr i klartekst at det ikke skal tilføres noen «friske» penger til veibygginga, men andre deler av statsbudsjettet skal kuttes tilsvarende for å finansiere «På rett vei»!

Videre kan vi lese under overskriften «Bompengefinansiering» på samme side: «Regjeringen legger opp til at selskapets utbygging delfinansieres med bompenger. Den samlede bompengeandelen av faktis utbyggingskostnad for oppstartsporteføljen forutsetter departementet lagt på samme nivå som anslått i planrammen for Meld.st.26(2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023». Med andre ord; Frp står for nøyaktig samme bompengepolitikk som de rødgrønne og Stoltenberg-regjeringa. Samferdselsministeren presenterte «På rett vei» på den nordnorske KS-konferansen i Bodø 28.april.  Jeg tok meg den frihet å konfrontere han med  hvordan veisatsinga egentlig er, og hvordan det i svært liten grad er friske penger, men at det er andre deler av offentlige budsjetter som kuttes.  Slik jeg oppfattet svarene fra Solvik-Olsen ble han i stor grad svar skyldig, og  endte med å skylde på EU-direktiv om tunnelsikring.

Jeg vil derfor stille John Karlsen følgende spørsmål: Hvorfor vil det bli bedre vedlikehold av dagens fylkesveier dersom staten overtar disse? Synes John Karlsen det er greit at fylkeskommunen får 22 mill kr fra regjeringa for og pålegges å bruke 46 mill kr til vedlikehold av vei/tunnel?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse