Annonse
Vil lokallagene i Troms og det enkelte fylkeslaget i Troms og Finnmark, anbefale at regjeringen legger vekk hele lovforslaget for godt, eller vil de anbefale at lovforslaget vedtas når det skal avgis høringsuttalelse fra fylkestinget i Troms og Finnmark og kommunene i fylket? Det har velgerne krav på å få vite før valget, skriver EDL-leder Jarl Hellesvik.

Velgerne har krav på å få vite

14. september 2018 fremmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) «Prop. 116L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)» ovenfor Stortinget.

Dersom lovforslaget som ble fremmet i denne proposisjonen blir vedtatt, innebærer det at staten, fylkeskommunene og kommunene i områdene, fra og med berørte kommuner i Innlandet og til og med Finnmark, får en lovfestet plikt til å konsultere bak lukkede dører med Sametinget og/eller regionale eller lokale representanter for «samiske interesser». Dette vil gjelde for alle saker som kan ansees å berøre «samiske interesser». 

I virkeligheten dreier dette seg ikke om konsultasjoner, men om forhandlinger, for det heter i lovforslaget at formålet med disse konsultasjonsmøtene skal være å oppnå enighet. Når to eller flere parter møtes i den hensikt å forsøke å oppnå enighet, kalles det som kjent, for forhandlinger. Når en er blitt enige i forhandlinger, inngås en avtale. Det er god moral å overholde inngåtte avtaler. 

Det heter også i lovforslaget at dersom bestemmelsene i loven ikke blir overholdt, vil fylkeskommunale og kommunale vedtak kunne bli ugyldiggjort.

Stortinget vedtok den 9.5.19 å sende proposisjonen tilbake til Regjeringen. Representanter for regjeringspartiene og opposisjonen krevde i debattinnlegg, i forkant av avstemmingen i Stortinget, at proposisjonen må sendes ut på allmenn høring, før den blir behandlet av Stortinget.

Dette betyr at det er de nyvalgte representantene fra de ulike partiene, på fylkes- og kommunenivå som vil komme til å ta stilling til hva som skal stå i høringsuttalelsen fra de enkelte kommunene og fylkestingene.

Så spørsmålet er derfor:

Vil lokallagene i Troms og det enkelte fylkeslaget i Troms og Finnmark, anbefale at regjeringen legger vekk hele lovforslaget for godt, eller vil de anbefale at lovforslaget vedtas når det skal avgis høringsuttalelse fra fylkestinget i Troms og Finnmark og kommunene i fylket?

Det har velgerne krav på å få vite før valget.

Spørsmålet er sendt til fylkespartiene i Troms og Finnmark, til en rekke kandidater til fylkestingsvalget og til lokallagene i Troms.

Min oppfordring til velgerne er derfor at de spør kandidatene og partiene om dette på valgkampmøter og utenom valgkampmøter, når de treffer på dem. Det er i god demokratisk ånd at velgerne får vite slikt.

Og til slutt: Sametingets valgmanntall er nå lagt ut i kommunene. Enhver kandidat og velger kan derfor selv se etter om sammensetningen til de innmeldte i Sametingets valgmanntall i sin kommune bærer preg av å være en politisk, sosialt og økonomisk marginalisert gruppe som har behov for eksklusive og lukkede kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakere i kommunen. Dette for å kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen i kommunen, eller om dette er en ressursrik gruppe som slettes ikke har behov for en slik eksklusiv, lovfestet rettighet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse