Annonse
Å bevare Andøya flystasjon er viktig for miljøet. Kort flytid til operasjonsområdet gir mindre utslipp, og færre ansatte som må pendle mellom jobb og arbeidssted med bil eller fly gir mindre utslipp. En miljøsak som bør være viktig for Venstre, mener Tone Salomonsen. Foto: Forsvaret

Venstre bør spisse kravene i regjeringsforhandlingene

Venstre bør gå inn i regjeringsforhandlingene med krav om å bevare Andøya flystasjon. Venstre bør kombinere politisk nært med visjonært.

Brudd på Ramsar-konvensjonen eller urfolks rettigheter kan medføre at Norge mister internasjonal anseelse.

Regjeringsforhandlinger gir Venstre en unik anledning til å sette folks hverdag på dagsorden, samtidig som de fremmer egne fanesaker. Klima-, miljø-, og skolepolitikk kan med fordel ta mer utgangspunkt i folks hverdag. Overordnede føringer og visjoner er bra, men bør ikke stå i veien for å sette fokus på folks hverdagsutfordringer som nasjonale og systematiske innsatser for å nå politiske mål.

Å bevare Andøya flystasjon er viktig for miljøet. Kort flytid til operasjonsområdet gir mindre utslipp, og færre ansatte som må pendle mellom jobb og arbeidssted med bil eller fly gir mindre utslipp.

Området rundt Evenes flyplass er et viktig våtmarksområde, beskyttet av lov og vernet etter Ramsar-konvensjonen. Andøya er ikke omgitt av verneområder, og utgjør et likeverdig men bedre miljøalternativ. Brudd på Ramsar-konvensjonen kan også medføre at Norge mister internasjonal anseelse. Slike fremtidige brudd bør allerede i dag anses som uheldig miljøpolitikk. Dette er en miljøsak som bør være viktig for Venstre i regjering.

Evenes flyplass er blant Norges mest forurensede samtidig som det er omgitt av viktige naturområder vernet ved lov. Evenes har derfor store begrensninger for utslipp og bruk av kjemikalier. Det er ikke god miljøpolitikk å øke flyaktiviteten i et slikt område, spesielt ikke når det eksisterer et annet og bedre alternativ i umiddelbar nærhet. Evenes sine store utfordringer med restriksjoner medfører også en risiko for at flyaktiviteten må avvikles ved alternativ flyplass. Dette er konsekvenser som åpenbares først etter at Andøya er lagt ned og Evenes er tatt i bruk.

Evenes flyplass har ikke tilstrekkelig areal for den militære aktiviteten som planlegges og er påkrevd ved nasjonale og allierte operasjoner i fred, trening eller krig. For å utvide arealet må viktige verneområder vike, fordi de ligger kloss inntil flyplassen. Andøya er et eksisterende alternativ med ubegrenset tilgang til areal. Venstre bør føre en langsiktig miljøpolitikk hvor man ved dagens regjeringsforhandlinger tar hensyn til og høyde for morgendagens utfordringer.

Evenes er et viktig område for samisk språk og kultur, samt arkeologiske funn. En utbygging av Evenes vil komme i konflikt med Reindriftsloven og Sameloven (i tillegg til Lov om naturvern og Ramsar-konvensjonen). I et historisk perspektiv er dette uheldig og kan øke opplevelsen av uverdig behandling. En Evenes-utbygging kan også komme i konflikt med ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Brudd på urfolks rettigheter kan også medføre at Norge mister internasjonal anseelse.

Å ivareta samisk språk og kultur er viktig for barn og unge, og formidles gjennom skolesystemet og en stedbunden identitet. Denne nærværende og stedbundne identiteten og kunnskapen kan formidles, men ikke erfares dersom den gå tapt. Skolepolitisk bør man legge til rette for mangfoldighet, inkludering, og å ivareta kultur og kunnskap som dagens og fremtidens barn og unge kan oppleve og erfare. Skolepolitisk bør man også kunne forvente at nasjonale myndigheter går foran som et godt eksempel og selv verner om gjeldende lover og konvensjoner.

Evenes og omkringliggende områder har større støyutfordringer enn Andøya, målt i forventede kostnader til avbøtende tiltak og konsekvenser for befolkning og sårbare områder. Reindrifta påvirkes, befolkningens opplevelse av støy påvirkes, historiske og vernede bygninger må rives, flyttes, eller forringes, og vernede og historisk viktige områder går tapt for befolkning og kommende generasjoner. Kostnader, sårbarhet og avbøtende tiltak er forsøkt skjult og underkommunisert.

Venstre bør i regjeringsforhandlingene spisse kravet om å bevare Andøya flystasjon. Det er det beste militærfaglige og økonomiske alternativet, men gir også viktige skolepolitiske og miljøvennlige signaler av nasjonal og demokratisk verdi.

Et krav om å bevare Andøya flystasjon vil kombinere politisk nært med visjonært.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse