Annonse

Venstres nei til «evigvarende kvoter»

Etter at Venstres landsmøte vedtok å si nei til evigvarende strukturkvoter, kan man rette spørsmålet om politikeren forstår hva «evigvarende kvote» betyr?

Fiskeressursene er fordelt fra lovgiver til alle yrkesfiskere ved innføring av konsesjon som ikke omsettelige «evigvarende kvoter», dog med unntak av ca. 5 prosent som tilhører fritidsfiskere.

Etter at Venstres landsmøte vedtok å si nei til evigvarende strukturkvoter, kan man rette spørsmålet om politikeren forstår hva «evigvarende kvote» betyr?

Realiteten i Venstres vedtak er at de politisk tar hjemfallsrett i formuen til ca. 12 prosent av fartøyeier, som ved lov er tvunget til å omgjøre sine fartøy til konsesjonsverdi, og derved tvunget ut av næring, uten erstatning. Derved overføres denne fiskerett til dagens redere som statlig eiendom, og er helt i tråd med det komplott som er foretatt mellom Fiskebåts Forbund og deres «moldvarp» i Fiskeridepartement.
Ikke omsettelig for salg

«Evigvarende kvote» har sin lovhjemmel i Ot.prp. nr. 22, til § 9, (1971), og betyr at kvoten i utgangspunktet ikke er omsettelig for salg, eller at kvoten er et salgsobjekt. Sitat av § 9:

«I henhold til denne paragraf skal tillatelse til å gå ut på fiske bare gis til bestemt person eller selskap og for et bestemt fartøy. Det vil således ikke være adgang til å overføre en tillatelse til en annen person eller selskap, eller til et annet fartøy.»

Dette tilsier at verken fartøyeier eller forvaltning fra lovgiver er gitt tillatelse for å omsette denne fiskekvote som eieren til fartøyet har ervervet under det frie fiske.

Fiskeressursene er fordelt fra lovgiver til alle yrkesfiskere ved innføring av konsesjon som ikke omsettelige «evigvarende kvoter», dog med unntak av ca. 5 prosent som tilhører fritidsfiskere. Kongelig statsråd er tildelt fullmakt til begrenset forandring av denne regel, hvor kystfiskerne har fått omgjort sin uomsettelige evigvarende kvote til en omsettelig kvote i 2003, og derved omsettelig strukturkvoter.

Godkjenner transaksjon

Innenfor havfiskeflåten er det ikke innført omsettelige kvoter, og derved ikke «omsettelige strukturkvoter». Kongelig statsråd har kun innført en låneordning av fartøyeiers «evigvarende kvote», slik at når fartøyeier selger sitt fartøy, godkjenner forvaltningen en transaksjon, som er utlån av fartøyeiers «evigvarende kvote», og hvor lånet er priset til gjenvarende levealder av solgte fartøy til ny eier. 

Enhetskvotereglene som kom i 1993, er en forlengelse på 13 år av leietiden av en uomsettelig evigvarende kvote, mellom kjøper og selger, etter at fartøyet ble tatt ut av fiske.  

Enhetskvotereglene mellom årene 1993 og 2005 fanget opp den fiskeflåten som av forvaltningen var fratatt driftsgrunnlaget, og derved gjennom lov var tvunget til å omgjøre sitt fartøys verdi til konsesjonsverdi, og ikke hadde fått ”statlig erstatning” gjennom kondemneringsfonn. Inntil 2005 hadde havfiskeflåten en uforutsigbar varig løsning, hvor kvoteeiere med evigvarende kvoter og reder med strukturkvoter skulle samfiske på færrest mulig fartøy. Statlig hjemfallsrett i Svein Ludvigsens «Strukturforskrift 2005» raderte bort uforutsigbarhet i fiskerinæringen.

Ekspropriasjon

Forskjellen mellom Statlig kondemnering og «Privatrettslig enhetskvoteordning» er at Staten lovlig ervervet konsesjonsverdi gjennom ekspropriasjon (Grl. §105), hvor Staten ble eier av «fartøyeiers fiskekvote» i perioden 1978- 1990, mens «enhetskvoteordningen», er en 13 års låneordning hvor eier låner ut sin fiskekvote med 13 års pant i sin evigvarende strukturkvote.

Har politikerne glemt at formålet med konsesjonslovgivningen var å fjerne 36 prosent av havfiskeflåten overkapasitet for å få lønnsomhet i næringen, hvor innførte system nødvendiggjorde «uomsettelig evigvarende kvote»? For å verne eiendommen til den fartøyeier som ble fratatt driftsgrunnlaget  til sitt fartøy?  Kystflåten kom også under konsesjonsordning får ikke å overta havfiskeflåtens gevinst.

At Staten er blitt eiere av ca. 33 prosent av havfiskeflåtens driftsgrunnlag ved ekspropriasjon i perioden 1978-1990, bestrides ikke. Det som bestrides er de ca. 12 prosentene av havfiskeflåtens driftsgrunnlag, som er utlånt gjennom «enhetskvoteordning», og hvor Fiskeriforvaltningen og Fiskebåtredernes Forbund inngikk et politisk økonomisk komplott i 2005 for å tilegne seg disse utlånte «strukturkvoter» ved «statlig hjemfallsrett».  

Volstad-saken ble fra Fiskebåts side ført at Forvaltningen hadde tatt seg hjemfallsrett i kvoter når fartøy ble solgt. For meg er det helt umulig å forstå Høyesteretts dom dit hen at Forvaltning har fått hjemfallsrett, men at Forvaltningen er bundet av Grl. § 97 for de kvoter tildelte fartøyeiere som uomsettelige, og hvor Kongelig statsråd ikke har omgjort disse til omsettelig. 

Venstre og Fiskebåt har samme syn om statlig hjemfallsrett. Om Staten i navnet er blitt eier, betyr ingen ting for medlemmene i Fiskebåt, all den tid de slipper å betale leie til rettmessige eiere for disse 12 prosent. Dermed unngår de leieavgift av statlig oppkjøpte 33 prosent ved kondemnering, samt 12 prosent kvoter ved statlig hjemfallsrett. Dette har en markedsverdi på 9,5 milliarder og fordeles med 80 prosent i sør og 20 i nord. Kan Venstres støttevedtak om hjemfallsrett føre til borgerkrig i Norge?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse