Annonse
Siden 2012 har Kulturdepartementet opprettet årlige faglige panel for evaluering av landets institusjonsteatre som mottar statsstøtte. Blant teatrene som i år er evaluert, er Hålogaland Teater i Tromsø. Bildet viser skuespiller Kristian Fr. Figenschow i stykket "Zapffe". Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Verdier på spill

Panelet mener man er i en brytningstid i teatret, der det er svært viktig at departementet sikrer at det er innholdssiden, representert ved teatersjefene, som er institusjonenes toppledere.

De siste ti årene har norsk scenekunst opplevd en sterk økonomisk vekst som følge av kulturløftet. Med økte bevilginger følger naturlig større behov for kontroll og etterprøvbarhet fra eiere og tilskuddsgivere, samt mer profesjonell styring av teatrene. Dette underbygges også av Kulturutredningen 2014 som mener at departementet har behov for mer  kunnskap om institusjonene som mottar statlig tilskudd. Dette kan forstås som et økt behov for legitimering av den totale kunstneriske verdiskapningen ved institusjonene.

For å utdype sin kunnskap om Kunstnerisk kvalitet ved teatrene har Kud siden 2012 opprettet årlige faglige panel som har i oppdrag å evaluere alle landets institusjonsteatre som mottar statsstøtte. Evalueringsmodellen tar utgangspunkt i ”Ønskekvistmodellen” fra Aarhus Universitet og panelet vurderer kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse. Ønskekvistmodellen vektlegger samtalerom rundt den kunstneriske virksomheten og verdiskapningen i teatret. Dette samtalerommet skal sikre at scenekunsten er premissleverandør i organisasjonen. Panelet mener at denne samtalen er avgjørende for gode kunstneriske resultat.

Årets  panel, som også undertegner denne kronikken, har evaluert Teater Ibsen, Hordaland Teater og Hålogaland Teater i perioden 2012-2015. De evaluerte teatrene har hatt som mål å produsere forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet og samtidig ha effektivt ressursutnyttelse under hele evaluerings perioden.

Panelet har inntrykk av  at styrenes og teatrenes forståelse av den økte profesjonaliseringen i utstrakt grad tolkes dithen at det skal innhentes mer næringslivskompetanse i organisasjonene. Denne kompetansene har på forholdsvis kort tid vokst frem i organisasjonenes ledelse og styre og utfordrer det kunstfaglige språket og kulturen i teaterinstitusjonen. Når teatrenes ledelse og styrer analyserer sine resultat kan det for panelet  synes som at kvantitative parameterne i større grad er retningsgivende for teatret enn de kvalitative kunstneriske vurderingene. Dette sett i sammenheng med forvaltningsreformen og at teatrene ikke lenger har styremedlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet, synes å svekke den overordnete kunstneriske strategileggingen som må vike for lokale interesser hos eierne.  Tilbakemeldingene fra teatrene er nokså entydig i at statlige oppnevnte styrerepresentanter bør inn igjen i teaterstyrene, slik at institusjonenes mandat ikke blir målt opp mot regionale politiske diskurser.

Etter det panelet har observert er det på vei til å bli en forrykning av definisjonsmakt i de evaluerte teatrenes kunstneriske språk og dialogrom,  og panelet mener at den kan bli underspilt i møte med de «nye» profesjonelle aktørene i organisasjonene.  Panelet mener at teatersjefene ved de evaluerte teatrene i for stor grad  står alene i møte med sine ledergrupper og styrer og ikke alltid å makter å argumentere for bruk av ressurser i når organisasjonen kalkulerer med kunstnerisk risiko. Det synes å herske ulik kultur og språk i tilnærming og vurdering av organisasjonenes kjernevirksomhet – nemlig hva som er den kunstneriske verdiskapingen.

Det kan se ut som fagspråket og «profesjonaliseringen» i betydning teaterkunst foregår lukket, i de enkelte produksjoner innad på teatrene, og ikke alltid i dialog med eller i dynamisk konfrontasjon med de «nye» profesjonelle aktørene. Dermed kan man spørre seg om det kunstneriske spillerommet er blitt mindre enn intensjonen egentlige er ved teatrene. Når kvantitative verdier får en altfor stor vekt kan det bety at definisjonsmakten av den kunstneriske verdiskapningen i for stor grad innskrenket.

Evalueringsarbeidet har avdekket flere konsekvenser av dette som tegner seg ulikt på teatrene. Vi har bla. funnet kreativ rapportering til NTO (Norsk Teater og Orkesterforening). Et eksempel på dette er at omlag  40% av besøkstallet for et av teatrene et år var publikum på en utstilling utenfor fylkesgrensene til teatret. Et annet eksempel panelet har funnet er at utleievirksomhet til filmfestival regnes som teaterpublikum og samarbeid med fri- scenisk gruppe. Kreativ rapportering vises også gjennom hva som regnes som samarbeidsproduksjon og hva som regnes som egne forestillinger. 

Vi mener også å ha funnet eksempler på mangelfull tillitt til teatersjefene når de ønsker å gjøre organisatoriske endringer eller endre teatrets profil og at styrene ikke makter å holde seg til ”armlenges-avstand” prinsippet. Nylig har Terje Lyngstad trukket seg som teatersjef ved Hordaland Teater og begrunnelsen som blir fremstilt i media er på bakgrunn av ledelsesmodellen ved teatret.

Panelet mener man er i en brytningstid i teatret der det er svært viktig at departementet sikrer at det er innholdssiden, representert ved teatersjefene som er institusjonenes toppledere. Panelet mener at dette er en tendens som viser seg ved flere teaterinstitusjoner og bla. at lederbråket ved Den Nationale Scene og opprettelsen av to-ledermodell på Oslo Nye Teater er eksempler på dette. Teater Ibsen, som også er evaluert, har hatt direktør som toppleder i over 20 år. Disse tendensene kan føre til at den kunstneriske ledelsen blir satt under press av egen organisasjonsmodell og på lengre sikt vil utfordre kunstens plass i institusjonen.

Panelet mener at teatrene må styrke samtalerommet om teaterets kunstneriske virksomhet og utvikle et språk om scenekunst som er førende for teatrets profil og de ulike og stadig mer spesialiserte faggruppene ved  teatrene. Bevisstheten om denne situasjonen synes stor blant teatersjefene vi har snakket med, men ikke alle har i møte med et stadig profesjonalisert effektivt språk, som i økende grad synes å definerer teatret ,klart å posisjonere kunsten som premissleverandør for virksomheten .

Dette er en utvikling som teatrene bør være seg bevisst.

På tross av dette så lages det flere gode, nyskapende og spennende teaterforestillinger enn på lenge. Kunsten er sårbar og legitimeringen bør i større grad fokusere på teaterkunstens egenart og verdi. Teater er ressurskrevende og årene med fokus på å spare, redusere og optimalisere driften må gi utslag i ENDA mer spennende og utfordrende teater.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse