Annonse

Vi bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i nord

Det er et nytt sikkerhetspolitisk alvor i vår relasjon til Russland.

Hedda Langemyr skriver i Nordlys 13. august at stormaktene trapper opp i Nordområdene. Hun spør hva Norge gjør med dette.

De siste årene har Russlands militære aktivitet i nordområdene vært økende og stadig mer avansert. Den stadig mer offensive aktiviteten har inkludert flyging av angrepsprofiler mot norske mål og jamming av GPS signaler har medført problemer for sivil luftfart i Finnmark. Akkurat nå ser vi at Russland har en av sine største øvelser på svært lang tid utenfor Norskekysten. De kombinerer økt militær evne med en mer selvhevdende og til dels aggressiv holdning i internasjonale forhold.

Hva gjør vi? Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet når vi planlegger og gjennomfører både nasjonal og alliert militær øving og trening. Et konkret utslag av dette er for eksempel at vi har begrensninger på visse typer alliert øvingsaktivitet i Øst-Finnmark i fredstid jamfør retningslinjer for utenlandsk militær øvingsaktivitet i Norge. Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene. Når de øver på den måten de gjør nå, utenfor vår kyst, tilsvarer det om vi skulle øvd i internasjonalt farvann utenfor Kola-halvøya eller Novaja Zemlja.

Etter andre verdenskrig valgte Norge vår alliansetilknytning da vi ble medlem i NATO. Dette er vel kjent. Vi har gjennom de påfølgende tiårene fulgt den samme sikkerhetspolitiske linja: Vi bygger et nasjonalt forsvar, samtidig som vi legger til rette for å få støtte fra våre allierte ved at de trener og øver hos oss. Vi overvåker våre nærområder og bidrar til stabilitet og forutsigbarhet med måten vi opptrer på. Vi følger med og reagerer på det russerne gjør i våre nærliggende havområder. At våre allierte øver hos oss, er ikke overraskende for Russland, og gir ingen reell grunn til at russerne skal bli provosert. Da NATO-øvelsen Trident Juncture ble avholdt i norske områder i fjor, var dette varslet flere år på forhånd, og russerne ble invitert til å observere øvelsen.

I stort er forholdet mellom Norge og Russland bra. Det er en rekke samarbeidsfora mellom våre to land og også øvrige arktiske nasjoner som fungerer godt og bidrar til at nordområdene og Arktis preges av stabilitet. Norge er opptatt av å hegne om disse foraene og samarbeidsformene.

Langemyr har rett i at det sivile og militære må samarbeide tettere i fremtiden. Vi og våre allierte blir utsatt for en bredde av virkemidler fra både statlige og ikke-statlige aktører. Vi ønsker derfor å se spesielt på forholdet mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet, og Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet jobber med dette både i samfunnssikkerhetsmeldingen og i ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Langemyr ber oss ta den store debatten i neste langtidsplan – om hva Norge kan og vil i nord. Det er jeg helt enig i, og ser fram til å diskutere de overordnede linjene om hvordan Forsvaret skal bidra til fortsatt stabilitet i nord i fremtida.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse