Annonse
Figurene illustrerer konsentrasjonen av oppdrettsvirksomhet i Troms og Nordre deler av Nordland (SINTEF Nord) og de viktigste transportårene til markedene. Det er naturlig at en jernbaneløsning fra Narvik har høyeste prioritet, også i forhold til fremtidig vekst i sjømatnæringen.

"Vi har ingen nordlendinger å miste"

Vi ser i Nordlys av 6. februar at SV’s Knag Fylkesnes krever handling i oppdrettsbransjen og vil ha oppdrettsbransjen på banen og helst på jernbanen.

Sjømatnæringen i nordre Nordland, Sør- og Midt-Troms, både innen hvit og rød fisk – og som er avhengig av å levere ferskest mulig produkter til markedet, tar grep! Næringen iverksetter tiltak for økt kontroll med verdikjeden helt frem til kunden. Dette vil gjøre det enklere å stille direkte krav til transportørene som ferdes på veiene våre her nord.

Transportbransjen er blant de mest konkurranseutsatte næringer, og skal sikkerheten økes må like konkurransebetingelser sikres. Myndighetene må stille klare og entydige krav til alle, med effektive virkemidler som stanser uegnede kjøretøy og sjåfører på grensen.

Dette vil samtidig bidra til å snu den negative trenden der transport på bane erstattes med økt transport på vei. Utviklingen er stikk i strid med myndighetenes mål om økt transport på bane og iverksatte tiltak så langt har ikke virket. En kraftig skjerping av krav til kjøretøy og sjåfør, sammen med tilfredsstillende jernbanekapasitet og insitamentsordninger ved bruk av fossilfri jernbane fremfor bil, vil bidra til mere fisk på bane. Det er også et mål å øke anvendelsen av lokale transportselskap med lokal kunnskap og utstyr.

Næringen vil møte kravet til Knag Fylkesnes, men trenger altså drahjelp fra politikerne. Det er også avgjørende at sjømatnæringen også ser positive effekter i forhold til:

 • kortere tid til markedet
 • bedre leveringskvalitet på produkt
 • konkurransedyktige transportkostnader

Slik sjømatnæringen er lokalisert langs kysten, vil det i dag ikke være riktig å bygge jernbane videre nordover fra hverken Narvik, Kiruna eller Fauske. Det nødvendige befolkningsgrunnlag finnes ikke, og sjømaten må uansett på bil før den når nærmeste HUB for videre transport med jernbane til markedet. Et skikkelig veinett vil også bidra til all nærings- og samfunnsutvikling i nord. Det er derfor langt viktigere å fokusere på:

 • kapasitetsøkning og elektrifisering av eksisterende jernbanenett i nord
 • bredere, sikrere og mere effektive veier
 • tilfredsstillende veivedlikehold og åpne tollstasjoner
 • kortere avstander fra sjømatprodusent til jernbane-HUB

Sjømatnæringen må altså i større grad tenke industrielt og lokalisere sine fremtidig foredlingsanlegg i forhold til prioriterte veier og knutepunkter for videre transport med bane. Samtidig må myndighetene forstå at ferske sjømatprodukter også trenger back-up løsninger. Veier kan være stengt grunnet dårlig vær, og jernbanen kan være stengt på grunn av ras eller avsporinger.

Prioriterte tiltak for sjømatnæringen i Troms og nordre del av Nordland blir derfor:

 1. Dobbeltspor på Ofotbanen
 2. Hålogalandsveien med tunell under Tjeldsundet (Sandtorg).
 3. Opprustning av tilførselsveier (eksportveier) fra sjømattunge regioner
 4. Utnyttelse av veinettet på svensk og finsk side

I tillegg vet vi at Evenes, 50 km fra Narvik - sammen med Lakselv, har den lengste rullebanen i nord. Det er derfor viktig at Evenes og andre flyplasser strategisk lokalisert i forhold til sjømatnæringens behov for eksport med fly, forlenges slik at større fly kan benyttes. Anvendelse av nordnorske flyplasser i stedet for Gardermoen og flyplasser på Kontinentet, reduserer klimagassutslippene for transport til Asia med opp til 1/3-del. Reisetiden fra slakteri til marked blir da omkring 15 timer, noe som er en reduksjon på over 80 timer i forhold til flere av dagens løsning.

I juli 2019 har sjømatnæringen i nord tatt initiativet til det første direkte toget mellom Narvik og Malmø. Toget vil bestå av 17 vogner med 34 semitrailere, med fersk rød og hvit fisk til kontinentale kunder. Transport nordover vil være gods fra Kontinentet, til mottakere i midt- og nordsverige.

Tilbudet til sjømatnæringen vil foreløpig være 2 ganger pr uke – med avgang Narvik hver mandag og fredag. Etter en innkjøringsperiode på 6 måneder – har næringen opsjon på daglige avganger.

I dag går all «togfisk» fra Nord-Norge inn til Alnabru i Oslo. Med direkte tog til Malmø vil vi fjerne om lag 3500 semitrailere mellom Alnabru og Svinesund hvert år. Med daglige avganger vil denne reduksjonen være om lag 8800 semitrailere i reduksjon.

Sjømatnæringen vil bidra til sikrere veier og økt bruk av jernbane, men det er viktig at våre politikere skaper de nødvendige forutsetningene. Vi har som sagt ingen nordlendinger å miste, hverken på veiene eller til andre deler av landet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse