Annonse

– Vi må ta inn over oss at Porsanger Høyre og FrP i regi av det de kaller handlekraft har gjort prioriteringer som setter tjenestetilbudet innen helse og skole på spill.

Porsanger Arbeiderpartis Aina Borch skriver om en aktiv og verdig alderdom

Det er umulig å se Solbrått isolert fra et helhetlig tilbud, som også omfatter sykeavdeling, Porstun og hjemmebaserte tjenester – vi har utfordringer innen alle områder.

Veien til morgendagens eldrepolitikk starter i vår kommune. Den handler om kunnskap og livskvalitet. For de som bor hjemme, for de i omsorgsbolig og for de på sykehjem. Fordi det skal være godt å bli eldre i Porsanger vil vi i Arbeiderpartiet satse på teknologi, kompetanse, demensomsorg og en aktiv aldring.

Når vi snakker om eldre handler det ofte om helse eller omsorg. I Porsanger har vi generelt et godt tilbud for de som bor hjemme, for de i omsorgsbolig og for de på sykehjem. Vi har dyktige ansatte som leverer gode helse- og omsorgstjenester til de som trenger det. Ikke alt er perfekt, og mye kan bli bedre. Vi må likevel ta inn over oss at storsamfunnet alene ikke kan løse fremtidens utfordringer innen helse og omsorg. Vi trenger gode hjelpere på laget når vi skal utvikle et helhetlig og godt tilbud tilpasset den enkeltes behov.

Folk flest lever i dag lenger enn før, vi har generelt bedre helse og det ligger i menneskets natur å være i aktivitet. Det forebygger sykdom og stimulerer til et friskere liv når mennesker har noe å holde på med som gir mening til livet. Derfor er det viktig for oss i Arbeiderpartiet at alle får mulighet til å holde kropp og sinn i aktivitet når de blir eldre. I fellesskap og på tvers av generasjoner vil vi legge til rette for livsglede og en aktiv alderdom. 

Porsanger Ap vil legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Det gjør vi best ved å ha en tilpasset hjemmesykepleietjeneste og et godt dagtilbud, som gir mening for den enkelte og avlaster pårørende. Vi vil stimulere til et ytterligere samarbeid med frivillige organisasjoner, for å bidra til at eldre får en god og meningsfylt hverdag. Derfor vil vi etablere en frivillighetssentral som et bindeledd mellom kommunen, de som har litt ekstra tid å bruke på andre og de som har behov for hjelp på en eller annen måte. Kultur, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Tilgang på veiledning, hjelpemidler og praktisk bistand er viktige satsingsområder. Vi mener det er viktig at det også satses på velferdsteknologi der det er naturlig for å forenkle og trygge folks hverdag. Vi har snakket med eldre, ansatte og pårørende og ser at behovet er svært ulikt for mange. Derfor må vi sørge for å rette innsatsen der behovet er størst. Vårt mål er å ha et tilpasset tilbud om institusjonsplasser og hjemmebasert omsorg.

Solbrått gir et godt tilbud med nærhet til pasientene, et tilbud vi mener vi har bruk for også i fremtiden. Porsanger Ap støttet å si opp avtalen, som har en oppsigelsestid på to år, fordi vi mener det er nødvendig med en gjennomgang av hele tilbudet når vi skal bygge en helhetlig eldreomsorg på brukernes premisser og i tråd med Porsanger kommunes økonomiske situasjon. Det er umulig å se Solbrått isolert fra et helhetlig tilbud, som også omfatter sykeavdeling, Porstun og hjemmebaserte tjenester – vi har utfordringer innen alle områder. Mange mener sykeavdelinga har behov for flere plasser. Andre peker på at mange av de som i dag bor på Porstun heller burde hatt plass på sykeavdelinga. Vi vet også at tilbudet til hjemmeboende er redusert når vi har tatt med grunnbemanninga i helg og tatt bort tilbudet på natt. Pasienter som kunne vært hjemme lenger, tvinges nå over i andre, mer kostbare tilbud.

Porsanger Ap er opptatt av et best mulig tilbud tilpasset brukernes behov, og jeg er sikker på at vi finner gode løsninger for fremtiden på tross av en krevende økonomisk situasjon. Vi må ta inn over oss at Porsanger Høyre og FrP i regi av det de kaller handlekraft har gjort prioriteringer som setter tjenestetilbudet innen helse og skole på spill. Vårt fremste mål er å få orden på økonomien slik at vi kan komme i posisjon til å føre en mer forutsigbar og langsiktig helse- og eldrepolitikk for fremtida.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse