Annonse

Vi er samstemt med Nordlys

Å konkludere, slik Nordlys gjør, om at næringen ikke er opptatt av bærekraft er direkte feil.

Måling på anlegg eller bedriftsnivå gir incentiver til den enkelte bedrift. Det medfører ikke kollektiv avstraffelse slik regjeringens forslag vil medføre.

I lederartikkelen 22. september skriver Nordlys om en samlet havbruksnæring som avviser regjeringens forslag til ny havbruksforvaltning. Helt korrekt framgår det at vårt utgangspunkt er at næringen støtter målsettingen om bærekraftig vekst, klarere regelverk og god kontroll på lakselus. Å konkludere, slik Nordlys gjør i sin leder, om at næringen ikke er opptatt av bærekraft er altså direkte feil. Problemet er at løsningen som er foreslått ikke vil fungere og er stikk i strid med Stortingets intensjoner og den vil skape mer usikkerhet og uforutsigbarhet for en viktig næring. Fagbevegelsen gjennom LO er enige med oss og ber også regjeringen om å trekke forslaget. 

Grunnen til at Nordlys synes å være uenige med oss ser også til å være på bristende grunnlag. Nordlys skriver at fiskeriministeren har foreslått at vekst kobles opp mot hvor mye lakselus det er i oppdrettsnæringen. Det har imidlertid ikke regjeringen foreslått. Tvert om har Sjømat Norge ved flere anledninger spilt inn ulike modeller hvor vi har bedt om å bli målt nettopp på hvor mye lakselus det er i oppdrettsanleggene. Dette har regjeringen så langt avvist å gå videre med. Det gjør også at dette sporet ikke er godt nok utredet.  Det synes vi er beklagelig, og er en av grunnen til at vi ber regjeringen trekke forslaget sitt.

Det er mange gode grunner til at vi bør måles slik Nordlys også foreslår. Måling på anlegg eller bedriftsnivå gir incentiver til den enkelte bedrift. Det medfører ikke kollektiv avstraffelse slik regjeringens forslag vil medføre. Næringen ville blitt målt på det vi har ansvar for og der hvor vi har mulighet til å gjøre endringer. Det ville vært enkelt og treffsikkert å måle slik. Det ville ikke medføre at vi må bygge opp en mer tungrodd og byråkratisk forvaltning. Fiskeridirektoratet har i sin høring pekt direkte på at regjeringens forslag vil bli komplisert og føre til mer uønsket byråkrati. 

Den nye forvaltningen regjeringen foreslår innført er derimot knyttet opp til en teoretisk modell som er utarbeidet av Havforskningsinstituttet. De ønsker å måle lus på villaks og regulere havbruksnæringen med utgangspunkt i disse. Med modeller inspirert av værmeldingen søker de å predikere sammenhenger mellom lus i oppdrettsanleggene og lakselus på ville bestander. Modelleringen deres er fortsatt under uttesting. Andre forskningsinstitutter har pekt på at det er store kunnskapshuller i arbeidet. Den er sågar ikke ferdig validert eller kalibrert. Spennende forskning? Jovisst! Derimot vil det være et storskala feltforsøk å bruke den som grunnlag for å endre forvaltningen rundt en stor og betydningsfull næring.

Hvis noen hadde foreslått tilsvarende reguleringsregimer ovenfor andre næringer tror vi Nordlys tydelig hadde protestert. Vi driver ikke storskala forsøk med oljenæringen eller andre samfunnsbyggende næringer. Vi forvalter dem på kjent kunnskap og på modeller som er utarbeidet i tett samarbeid med næringen. Ikke på teoretiske modeller som fortsatt er under uttesting og som gir ukjent resultat for næringen.

En annen utfordring med regjeringens forslag er at de ønsker å forvalte havbruksnæringen ut fra tilstanden til ville laksebestander. Det gjør de uten å kunne kvantifisere betydningen for villfisk som uansett ikke kan være stor siden lakselusas betydning totalt sett er begrenset. Det blir som om oljenæringen skulle øke og redusere sin produksjon ut fra tilstanden til nærliggende bestander av nordøstarktisk torsk. Det gjør vi selvsagt ikke. Vi stiller krav til petroleumsnæringens drift, men forvalter torsken ut fra torskebestanden. Slik bør vi også forvalte villaksen. Havbruk må måles på den påvirkning vi har som næring. Villaksen bør som andre fiskebestander primært forvaltes ut fra status på bestanden. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse