Annonse

Vi tror på Nord-Norge

Nordlys er bekymret for at folketallet i Nord-Norge går nedover. Det er det all grunn til. Den bekymringen deler jeg med Nordlys. Samtidig må vi ikke glemme at det skjer mye positivt. Arbeidsledigheten er lav, og det er en høy økonomisk vekst i regionen. Bedrifter leverer gode resultater og eksporterer stadig mer. Nord-Norge er en landsdel i sterk utvikling.

De gode resultatene kommer ikke av seg selv. Landsdelen har mange dyktige og driftige næringsutøvere. Regjeringen støtter næringslivet ved å ha en aktiv næringspolitikk, og ved å sikre gode rammebetingelser – bedre samferdsel, en god finans- og skattepolitikk og næringsrettet forskning. Vi har fått på plass en satsing for å utvikle flere nordnorske bedrifter til gode underleverandører.. Det gir sterkere lokale og regionale ringvirkninger.

Regjeringen vil arbeide for å videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Det er i hovedsak bedrifter og kommuner som drar nytte av ordningen. Evaluering av ordningen viser at den fungerer bra og bidrar til å forhindre eller redusere nedgangen i folketallet gjennom sysselsetting. Dette er en tung og viktig ordning i regjeringens distriktspolitikk.

Kompetanse er en forutsetning for utviklingen av bærekraftige samfunn. Bedriftene i Nord-Norge, i likhet med resten av Distrikts- Norge, sliter med å få tak i nok folk med rett kompetanse. Regjeringen ser det som avgjørende at både det private næringslivet og det offentlige skal ha tilgang på kompetanse. Regionreformens hovedformål er å overføre flere oppgaver til fylkene, og dermed får fylkeskommunen et større strategisk ansvar for den regionale kompetansepolitikken. Det er derfor viktig at regionale og lokale myndigheter arbeider med å utvikle kompetansestrategier i samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjonene, slik at regionen får et utdanningstilbud som er tilpasset arbeidslivets lokale behov.

Naturressursene i nord skaper muligheter innenfor både eksisterende og nye næringer. I havnæringene har noen av Norges mest innovative og fremtidsrettede bedrifter blitt til, takket være sterke næringsmiljøer og bærekraftige samfunn langs hele kysten.  Bærekraftig utnyttelse av naturressursene har i årtider vært levebrød for folk i nord. Regjeringen vil legge til rette for at det skal fortsette, slik at  det gir bosetning og positive ringvirkninger for lokal samfunnene i landsdelen

Vi er nå i gang med å skrive en ny stortingsmelding om distriktspolitikk og en melding om nordområdepolitikken. Distriktsmeldingen vil vektlegge spørsmål som befolkningsutvikling og mangel på arbeidskraft, og hvordan vi skal møte disse utfordringene i framtiden Relevant kompetanse blir i denne sammenhengende helt avgjørende. Den vil også berøre den teknologisk utvikling som skaper et behov for omstilling både i privat og offentlig sektor.  Meldingen vil bli lagt fram sommeren 2019.  

Nordområdemeldingen vil bygge videre på regjeringens nordområdestrategi, som ble lansert for to år siden. Et grep vi gjorde var å etablere Regionalt Nordområdeforum for systematisk dialog med fylkeskommunene i nord og Sametinget. Nordområdemeldingen skal legges fram i 2020.

Vi er mange som må ta ansvar for å få til en god samfunnsutvikling her i nord. Jeg ser derfor fram til et godt samarbeid med sentrale aktører i nord om arbeidet med disse meldingene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse