Annonse
SAMARBEID: Private utbyggere bygger det meste av boligene i Tromsø. Dette krever at kommunen blir en forutsigbar tilrettelegger, og strekker seg som offensiv partner i å realisere nye bo- og tjenestekonsepter, skriver byrådsleder Øyvind Hillmarsen (H) i Tromsø. Foto: Torgrim Rath olsen

Vil bygge tettere i Tromsø

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen vil ha en strek fortetting.

Målsettingen i boligpolitisk handlingsplan er 900 nye boliger per år

Bolig er den aller viktigste infrastrukturen i et samfunn. Tromsøs vekst kan ikke fortsette uten en ny boligpolitikk. For å huse 120 000 innbyggere i 2044 er vi nødt til å tenke nytt. Vi er nødt til å bygge høyere, tettere og med god kvalitet dersom samfunnsutviklingen skal være bærekraftig. Vi må sørge for bolig til de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet på ordinær måte. Boligen er på den ene siden et grunnleggende velferdsgode for den enkelte innbygger, på den andre siden er nok og riktige boliger en av de viktigste betingelsene for å sikre kommunens fremtidige vekst. Nye innbyggere vurderer ikke bare jobb, men også bolyst som viktig ved valg av bosted. Gode boliger til en pris som innbyggerne har råd til er derfor avgjørende.

Med boligpolitiske handlingsplan for 2014 – 2017 tar Tromsø kommunen grep om boligutviklingen i byen for å sikre tilstrekkelig nye boliger, god variasjon i boligtyper og en god sosial profil. Planen skal være det styrende dokument for Tromsø kommunes boligpolitiske arbeid og skal styrke kommunes rolle som premissgiver og aktiv tilrettelegger for boligutviklingen. Planforslaget legges ut på høring i fire uker. Høringsparter vil være offentlige instanser og berørte parter som for eksempel brukerorganisasjoner. I tillegg vil det bli arrangert et åpent folkemøte i høringsperioden. Boligpolitisk handlingsplan vil komme til kommunestyret tidlig vår.

Målsettingen i boligpolitisk handlingsplan er 900 nye boliger per år. Av det skal det bygge 440 kommunale boliger frem til 2019. For å nå disse målene må nye verktøy tas i bruk. Tromsø kommune må bruke sin tomtereserve aktivt, sørge for riktige boliger både i eie- og leiemarkedet, øke gjennomføringsevnen hos private utbyggere etter vedtatt reguleringsplan og samordne boligbyggingen sterkere gjennom utbyggingsplaner. 

Det er en stigende andel enpersonshusholdninger, seniorer, leietakere (herunder studenter, arbeidsinnvandrere, vanskeligstilte og flyktninger) samt personer med behov for særskilt tilrettelagte bolig- og tjenestekonsepter. Dette må hensyntas i framtidig boligmiks, herunder å integrere behovet for kommunalt disponerte boliger i ordinære bomiljø og at alle kan ha hele sitt livsløp i sin bydel. 

Boligene må etableres på rett sted. De nye boligene må fortrinnsvis etableres som fortetting innenfor etablert bystruktur. Boligpolitisk handlingsplan foreslår en sterk fortetting i alle bydelssentra. Her er en betydelig arealreserve og gir en god lokalisering for nye boligtyper og konkretiserer knutepunktstruktur på bydelsnivå. Kommunen må være en god, forutsigbar og avklart samarbeidspartner. 

Kommunen kan ikke realisere boligpolitikken uten at samarbeidet med boligbransjen fungerer godt. Private utbyggere bygger det meste av boligene i Tromsø. Dette krever at kommunen blir en forutsigbar tilrettelegger, og strekker seg som offensiv partner i å realisere nye bo- og tjenestekonsepter. Godt samspill mellom private aktører i boligbransjen, Tromsø kommune og andre offentlige etater er derfor nødvendig for å nå vedtatte mål. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse