Annonse
En investering av milliarder på Evenes (bildet) kan fort bli enda en feilinvestering, mener artikkelforfatterne.

Er virkelig Evenes den optimale løsningen for luftoperasjoner i Nord Norge?

Endrede forutsetninger kan både gi en rimeligere og bedre løsning. Foto: Fremover

Endrede forutsetninger kan gi både bedre og rimeligere løsninger for luftoperasjoner i Nord Norge

Det er behov for store investeringer i Forsvaret. Det er godt å se at både debatten og viljen til å øke innsatsen i forsvarssektoren er økende. Dette er nødvendig, riktig og viktig. Like viktig er det at hver krone brukes riktig, ikke bare i investeringer, men også for å bevare sterke kompetansemiljø og øke Forsvarets operative evne. Investeringer i nye kampfly, maritime overvåkningsfly, nytt langtrekkende luftvern samt nye ubåter vil gi Norge avgjørende kapasiteter i vårt område av verden og på NATOs viktige nordflanke.

Det er tidligere besluttet at kampflybasen skal etableres på Ørlandet og at MPA-virksomheten på Andøya skal flyttes til Evenes. På Ørland er arbeidet godt i gang og de første nye kampflyene lander 10 november. På Evenes er man i startgropen for utbyggingen.

Bodø- og Andøya flystasjoner med betydelige operative kapasiteter, tilpasset infrastruktur og et høyt kompetansemiljø, skal nedlegges. I Bodø er prosjektet til Bodø kommune «ny by, ny flyplass» kommet langt i sitt arbeide. Hele forutsetningen for dette prosjektet og byutviklingen er flytting av dagens rullebane ca 1 km sydover. Den faktoren som førte til nedleggelse av Bodø flystasjon, nemlig støy fra F 35 med omfattende støydemping av hus, er med vedtaket om flytting av rullebanen dermed ikke lenger relevant. Dette endrer helt forutsetningen for at Bodø ikke er egnet som en QRA/fremskutt base. Mye peker derfor i retning av at QRA/fremskutt base for jagerfly nettopp bør ligge i Bodø. Følgende seks momenter taler for dette:

 • Endrede forutsetninger med ny rullebane på Bodø
  • Bodøs kandidatur som hovedbase, også med QRA, falt nettopp pga støy og kostander ved flytting av rullebanen. Denne begrensningen elimineres når vedtaket om flytting av rullebanen stadfestes.
    
 • Gjenbruk av infrastruktur kan gi betydelig innsparing ift reetablering på Evenes
  • Bodø og Andøya har en betydelig og til dels meget god tilpasset infrastruktur. I Bodø bør Forsvaret beholde skvadronsområdet lengst vest. Her er det moderne infrastruktur med bl a 3. generasjons sheltere for «tung» beskyttelse av de nye jagerflyene. Dette området vil ikke være i konflikt med de planer Bodø kommune har for utvikling av det øvrige flystasjonsområdet. En sanering av dagens militære infrastruktur har en betydelig kostnad. Denne må ses opp mot de nødvendige investeringer som må til for at Evenes skal bli en tilfredsstillende QRA/fremskutt base. På Andøya gjennomføres MPA-operasjoner hver dag fra tilpassede fasiliteter. Med nye fly (P 8) vil selvfølgelig infrastrukturen måtte tilpasses, men mye er allerede på plass og i daglig bruk.
    
 • Operative forhold
  • Operasjonsforholdene på Bodø vil utvilsomt være betydelig bedre for jagerfly enn på Evenes. To rapporter fra Luftforsvaret, den siste fra 2012, er klar på at jagerflyoperasjoner fra Evenes er meget krevende. Tidligere jagerflyger og ekspert på flyoperative forhold, pensjonert flykaptein Oddvard Johnsen, er også meget tydelig på at Evenes er lite egnet som jagerflybase. Videre vil et vedtak om flytting av rullebanen i Bodø gi en helt ny rullebane, nye taxebaner, nye innflygnings- og kontrollsystemer – ja, i det hele tatt en splitter ny infrastruktur som også er skreddersydd for Forsvarets fremtidige operasjoner.
    
 • Personell- og kompetansedimensjonen
  • Personellet på Bodø og Andøya flystasjoner har en unik kompetanse opparbeidet og vedlikeholdt gjennom mange år. Dette er en kompetanse som er vesentlig å beholde i en krevende tid for Luftforsvaret. Alt ligger til rette for dette dersom man velger Bodø som QRA/fremskutt base og videreutvikler Andøya som maritim base. Her ligger det også en betydelig økonomisk positiv effekt.
    
 • Allierte forsterkninger
  • Kampkraften i nord reduseres betydelig dersom den allerede politisk besluttede løsning virkelig gjennomføres. En nedleggelse av både Andøya og Bodø med kraftsamling på Evenes er svært betenkelig. Nasjonalt vil vi legge beslag på nesten all tilgjengelig infrastruktur på Evenes. Dette vil igjen medføre begrensede muligheter til å motta allierte flyforsterkninger som nasjonen er helt avhengig av i en gitt situasjon.

Velges derimot Bodø og Andøya i tillegg beholdes, vil Evenes fortsatt være en god forsterkningsbase som Forsvaret absolutt har behov for.

 • Miljø
  • Evenes er lokalisert i et område hvor det er meget krevende forhold ift miljø og avrenning til naturen. Store deler av lufthavnen er Ramsarområder (våtmarksområder som er vernet iht Ramsar-konvensjonen). Disse områdene er særlig viktige for fugler, nasjonalt og internasjonalt, og har derfor fått internasjonal beskyttelse. En utbygging av Evenes vil sannsynligvis medføre ytterlige kostander knyttet til miljøet.

Mye tyder på at en satsing på Bodø og fortsatt drift på Andøya vil være et langt rimeligere alternativ enn milliardinvesteringene som må forventes på Evenes. For å få mest mulig forsvar for hver investert krone må det i all anstendighet nå åpnes for en ny vurdering hvor også Bodø er med i regnestykket. En investering av milliarder på Evenes kan fort bli enda en feilinvestering.

Valg av Bodø og opprettholdelse av Andøya vil ivareta tidligere store investeringer, vil sikre gode fremtidige operasjonsbetingelser og vil ivareta eksisterende dyrt tilegnet kompetanse. Samtidig legger det forholdene meget godt til rette for allierte forsterkninger på Evenes. Her kan milliarder spares som igjen kan brukes til økt operativ evne.
Det er ingen skam å snu.

Per Bøthun, generalløytnant (p), tidligere operativ sjef i Nord Norge (FKN)

Einar Smedsvig, generalløytnant (p), tidligere operativ sjef i Nord Norge (FKN) og Generalinspektør for Luftforsvaret

Tom Henry Knutsen, generalmajor (p), tidligere Luftverninspektør og sjef Forsvarets Høyskole

Øyvind K Strandman, brigader (p), tidligere baseforsvarsinspektør og sjef for Luftforsvarets utviklings- og kompetansesenter

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse