Annonse
Evenes flystasjon slik den ble presentert i Konseptvalgutredning (KVU) 1 i februar i år. Kartet beskriver hvordan basen skal bygges ut innenfor de vedtatte kostnadsrammer. Tom Bjørvik setter i dette innlegget flere spørsmålstegn ved planen.

Vis oss resultatene fra stress-testene

Åpent brev til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Personlig mistenker jeg at stresstestene avslører store arealunderskudd samt at valgte løsninger vil gi flyplassen store og kostbare driftsutfordringer.

Siden fremleggelsens av Langtidsplanen 17. juni 2016 har vi ført en lang kamp for å belyse utfordringene ved å flytte basen for de maritime overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes. Det vi oppfatter som fornuft har så langt ikke seiret, og det politiske spillet i denne saken synes komplett uforståelig for oss som befinner oss utenfor maktens korridorer.

Ethvert produkt som utvikles for å dekke viktige operative oppgaver må stress-testes for å dokumentere at det vil fungere i utfordrende situasjoner. Evenes Flystasjon skal etter 2023 fungere som fremskutt QRA-base for F-35 og som base for P8 etter at Andøya Flystasjon er nedlagt. Jeg legger til grunn at mange og omfattende stress-tester er utført for Evenes Flystasjon, og ber Forsvarsministeren redegjøre for resultatene for spesielt to av disse.

Stresstest 1: Evenes flystasjon under øvelse

Umiddelbart kan man tenke at en krigssituasjon vil være den ultimate stresstesten for Evenes Flystasjon hva gjelder arealbehov.  Men siden det luftvern Norge vil utstyre denne basen med ikke vil være i stand til å stoppe fiendens ballistiske missiler kan vi rett og slett se bort fra dette scenarioet.  Enebasen Evenes vil enkelt være satt ut av spill før en krig i det hele tatt er en realitet.

En av de viktigste og mest reelle stresstestene for Evenes er derfor etter mitt syn øvelsessituasjonen hvor norske og allierte styrker trener samhandling.

NATO-øvelsen «Trident Juncture» pågår nå. Blv.no refererer pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, major Brynjar Stordal, som forteller at alle de maritime patruljeflyene (MPA) som deltar i øvelsen skal operere fra en felles flybase, - flybasen på Andøya. I følge Stordal vil ca. ti MPA-fly fra hhv. USA, Canada, Frankrike og Tyskland delta.

Forsvarsministeren, som allerede har besøkt Andøya Flystasjon flere ganger, er sikkert klar over at Andøya med sine enorme utbygde områder sikker kunne tatt imot ytterligere 30-40 større fly om det var behov.

Når MPA-basen etter 2023 er flyttet fra Andøya til Evenes er det altså Evenes som må stå som vertsbase under tilsvarende øvelser. I et tilsvarende tilfelle snakker vi altså om en øvelse med ca. 10 fremmede MPA i tillegg til våre egne 5 P8-fly. I tillegg kommer diverse større støttefly som våre allierte gjerne har med seg i forbindelse med slike øvelser.

I tillegg til å være base for QRA og MPA er Evenes Flystasjon mottaksbase for allierte bakkestyrker med behov for parkering av mange og store fly under øvelser (luftbrotrening etc.). I følge KVU-en blir Evenes vertskap for U. S. Marine Corps (USMC) (fly- og helikopterstyrker fra USMC) og vertskap for U. S. Air Forces in Europe (USAFE) (hvor COB-lagrene til USAFE vil kunne flyttes over til COB-lagrene på Evenes). Det er i tillegg beskrevet at «Amerikanske flystyrker alternativt vil kunne fremdeployeres meget hurtig til Evenes flystasjon i en krise sammen med norsk høyluftmilitær beredskap, hvis dette er ønskelig». Endelig nevnes det også at NATOs hurtigutrykningsstyrker vil kunne nytte Evenes flystasjon som base for både øvelser og fremdeployering av styrker for å stabilisere, samt for å utføre eventuelle NATO-operasjoner i Norge. Hvor mange fly det må avsettes plass til relatert til alle disse nevnte vertsoppgavene/aktivitetene er ukjent for undertegnede. Dersom tallet heller ikke er kjent for Forsvarsministeren kan vi jo anta at det minimum bør dimensjoneres for en samtidighet på 10 større militære fly, så har man i hvert fall ikke tatt for hardt i.

Oppsummert snakker vi kanskje om minst 25-30 større militære fly som må kunne parkeres på flystasjonen samtidig i øvelsessituasjoner, i tillegg til de sivile flyene som trafikkerer flyplassen.

Vedlagt følger et kart over Evenes flystasjon slik den ble presentert i KVU1 i februar i år. Kartet beskriver hvordan Forsvarsdepartementet mener at basen skal bygges ut innenfor de vedtatte kostnadsrammer.

Jeg ber Forsvarsministeren vise hvordan det planlegges at 25-30 større militære flyene kan parkeres med de gjeldende sikkerhetsavstander, samtidig som øvrige militære og sivile sikkerhetsbestemmelser ivaretas, uten å gå på akkord med sikkerheten for militært og sivilt personell.

Jeg minner i den sammenheng om at det er gjort kjent at flere av våre alliertes MPA-fly alltid har mange tonn våpen om bord, og at plasseringen av flyene selvsagt også må hensynta militære og sivile sikkerhetsbestemmelser som gjelder for armerte fly (våpen montert på flyet).

Dersom Forsvarsministeren er uenig i det antall større fly jeg oppsummerer parkeringsbehovet for er det for så vidt greit om han i stedet vil vise hvor mange fly av P8-størrelse og større det er plass til på flyplassen etter at utbygging innenfor Stortingets vedtatte kostnadsrammer er gjennomført.  

Stresstest 2: Evenes flystasjon ved daglig bruk, ved behov for armering av P8

Når f.eks. en ubåt observeres i en av våre fjorder armeres (våpen monteres på flyet) normalt minst to MPA-fly for å kunne gjennomføre helkontinuerlig søk. Det innebærer oftest at ett fly armeres umiddelbart og sendes ut for å søke, hvoretter fly nummer to armeres for å kunne avløse det første når det må etterfylle fuel og/eller bytte mannskap. Armering av MPA er operasjoner som gjerne tar fra to til fire timer pr fly. Etter avblåst aksjon desarmeres oftest flyene igjen. Denne operasjonen tar like lang tid som armeringen.

Kan Forsvarsministeren redegjøre for hvor slik armering/desarmering skal skje på Evenes, samt redegjøre for hvilke driftsmessige konsekvenser det vil medfører for militær og sivil lufttrafikk samt for militært personell og sivile (reisende passasjerer og ansatte) på flyplassen?   

Det er viktig å understreke at tilfellene jeg beskriver for de to nevnte stress-testene ikke er fiktive situasjoner, men situasjoner som vi vet vil inntreffe jevnlig. Det er derfor forhold som garantert må være analysert og vurdert gjennom de allerede gjennomførte prosessene. Svarene bør derfor være lett tilgjengelig for Forsvarsministeren.

Personlig mistenker jeg at stresstestene avslører store arealunderskudd samt at valgte løsninger vil gi flyplassen store og kostbare driftsutfordringer.

Imøteser Forsvarsministerens snarlige og utfyllende svar. På forhånd takk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse