Annonse
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helse Nord har gjort en grundig jobb. Tiden er overmoden for PCI-senter i Bodø

Mye av argumentasjonen som har vert fremsatt har vært udokumenterte påstander, som har bidratt til å skape frykt og uro i befolkningen.

I den siste tiden har man kunnet lese mange (udokumenterte) påstander fra både politikere, sykehusdirektører og enkelt leger ved UNN og Finnmarkssykehuset. Noen av påstandene har vært av såpass grov karakter at de har falt på sin egen urimelighet. Bla har vi kunnet lese at etableringen av et PCI senter i Bodø vil gå på bekostning av Finnmarks innbyggeres tilgang til PCI, samt ramme kreftsyke og psykiatriske pasienter ved UNN.

I dag leste jeg med forundring innlegget til Jan Norum  i Nordnorsk debatt. I innlegget forsøker Norum en analogi mellom den pågående PCI lokaliseringsdebatt og en mors krangel med to krevende barn, der moren ender med å kjøpe nye kler og leker til den ene ungen fordi den andre har fått.

Det overrasker meg at Norum med sin medisinske kompetanse velger å sammenligne akuttmedisinsk ø-hjelps behandling ved hjerteinfarkt med det å få «nye klær og leker». 

Som Norum vet fra sitt mangeårige virke som fagdirektør i Helse Nord, er saken om etablering av PCI tilbud i Bodø bygget på en meget grundig og omfattende utredning i Helse Nords fagavdeling som Norum i sin tid ledet..

Bekymringen fra hjertemiljøet i Bodø og Luftambulansetjenesten er basert på både STEMI pasienter og NSTEMI pasienter. Når Norum henviser til at «beregninger viser at et dagtilbud i Bodø kan gi bedre resultater for 9  pasienter årlig», fremstiller han data fra Helse Nords utredning meget selektivt og på en feil måte.

Når han videre beregner kostnaden ved etablering av et angiografi laboratorium med PCI kapasitet på disse ni pasienter og kommer til en kostnad på 1,3 millioner kroner pr pasient, er det behov for å kommentere og korrigere denne påstanden: 

1. Som Norum vet, er primær PCI dagens «gullstandard» ved STEMI. Dette er pr i dag kun et tilbud til pasienter bosittende i umiddelbar nærhet av UNN.

2. Norum unnlater å omtale alle de pasienter med NSTEMI som også skal ha rask revaskularisering. Noe UNN med dagens logistikk ikke klare å innfri hos nesten 30% av pasientene innen 72 timer.

3. Norum nevner heller ikke i innlegget sitt at et PCI senter i Bodø også betyr mulighet for å lage rutine angiografier samt forsinket revaskulariseringer. Dette vil redusere pasientreiseutgiftene betydelig. og det vil avlaste både luftambulansetjenesten og PCI senteret i Tromsø. Noe som vil bety økt kapasitet til å transportere Finnmarks pasienter til UNN og utrede dem invasivt.

4. Norum viser til hjerteinfarktregistrets overlevelsestall og hevder at Nordlandssykehuset ligger på toppen – også over UNN i overlevelse og at dette taler imot PCI senter i Bodø. Det Norum glemmer å omtale, er at Hjerteinfarktregisteret ekskluderer pasienter over 80 år. Overlevelsestall fra Folkehelseinstituttet viser i motsetning til det Norum påstår, at pasienter over 68 år har en betydelig høyere sjanse til å overleve hjerteinfarkt om de blir innlagt ved UNN i forhold til ved Nordlandssykehuset. Og som Norum også viser til, så ser man i Eldreatlass fra SKDE, at eldre som innlegges ved UNN har betydelig bedre tilgang til PCI enn pasienter innlagt ved Nordlandssykehuset. Nordland har for øvrig en voksende eldre befolkning, noe som vil bety økt press på både flytjenesten og PCI sentere(ne) i fremtiden.

5. Sluttelig hevder Norum at «en eventuell livskvaltitetsgevinst kan i dag ikke avklares» og mener med dette at investeringer i et pasientnært senter i Bodø vil være feil prioritering. Det å uttale seg såpass bastant, er vanskelig uten ordentlig tallgrunnlag. Her kunne det vert interessant om Norum hadde vist oss noen tall på forekomsten av hjertesvikt i etterkant av hjerteinfarkt hos pasienter fra Nordland/Troms/Finnmark. I mangel på egne data, kan man se til data fra Sveriges hjerteinfarktregister, det tidlig PCI ser ut til å være forbundet med mindre hjertesvikt.

6. I innlegget sitt omtaler Norum ikke at for halvparten av pasientene fra Saltenområdet med hjerteinfarkt tar det ni timer eller mer før de lander på flyplassen i Tromsø. Ei heller omtaler han at ca 30% av STEMI pasientene ikke kan få trombolyse (kontraindikasjoner) eller at regionens ambulanseflykapasitet allerede er sprengt og at det på vinterstid ofte er såpass dårlig vær, at flyene ikke kan fly. Alle disse momenter medfører at pasientene får betydelig forsinket behandling. Hvert minutt med tette blodkar i hjertet, døde hjertemuskelceller og PCI så tidlig som mulig er derfor et selvsagt ø-hjelps tilbud. Halvparten av Helse Nords innbyggere bor i Nordlandssykehusets opptaksområde og disse har i dag ikke et slikt tilbud.

7. Norum avrunder innlegget sitt med en forventning om at et PCI senter i Bodø vil utløse krav om stråleterapi i Finnmark. Som Norum vet, er umiddelbar PCI ved hjerteinfarkt en ø-hjelps tilbud. Det er stråleterapi (med få unntak) ikke. Således blir det ganske urimelig å komme med slike påstander.

Helse Nord har gjort en grundig jobb med å utrede behovet og man har kommet til en konklusjon, som vi i Nordland Legeforening stiller oss helt bak. Vi i Nordland legeforening er opptatt av gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere i Nord. Tiden er overmoden for etablering av et PCI senter i Bodø.

Vi ser med stigende bekymring på debatten rundt og argumentasjonen imot opprettelsen av et PCI senter i Bodø. Mye av argumentasjonen som har vert fremsatt har vært udokumenterte påstander, som har bidratt til å skape frykt og uro i befolkningen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse