Annonse

Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene i Tromsø

I dag onsdag skal kutt i store deler av helse- og omsorgstjenestene og administrasjonen behandles i Tromsø kommunestyre. Dette oppleves av mange som hjerterått, helt uforsvarlig og umulig. Det er kommet tydelig frem at det blir dårligere kvalitet i tjenestene, men at det ikke skal medføre alvorlige hendelser og lovbrudd. Likevel viser konsekvensvurderinger at nettopp dette kan skje. I denne sammenheng vil jeg belyse stillingen Kvalitetsrådgiver og dens funksjoner som foreslås fjernet fra Avdelingsdirektør for helse og omsorg sin fagstab. Rådgiverstillinger og funksjoner i staben er vurdert etter kriterier som gjennomføring av lovpålagte oppgaver og bærekraftighet.  

Kvalitetsrådgiver har vært ansvarlig for utarbeidelse av «Overordnet kvalitetsplan for helse og omsorg». Planen ble vedtatt i kommunestyret i juni 2016 med god mottakelse av politikerne. kvalitetsplanen er retningsgivende for hvordan vi skal arbeide med gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Den belyser hvilke systemer vi skal ha for å sikre at helsepersonell utøver forsvarlige tjenester etter lovverk og retningslinjer som avviksmeldingssystem, systemer for brukermedvirkning, rekruttering og kompetanseheving, opplæring og bemanning, kvalitetsutvalg på alle nivå, og satsningsområder. Satsningsområder basert på kunnskap om hvilke områder det ofte skjer feil og alvorlige hendelser i våre tjenester til eldre, de med nedsatt funksjonsevne, og med rus- og psykiske lidelser. Områder som gjelder legemiddelhåndtering, fall, vold og trusler, ernæring, smittevern, brukermedvirkning og i tjenesteoverganger særlig mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. For flere av disse områdene er det utarbeidet planer som «kvalitetsplan for ernæring 2019» hvor kvalitetsrådgiver har vært prosjektleder. 

Kvalitetsrådgiver har ansvar for forvaltning og utvikling av kvalitetssystemer. Blant annet gjennom å innhente informasjon fra statistikk, avviksmeldingssystemer, tilsynsmyndighetene, og brukerundersøkelser. Videre å formidle denne informasjonen i utvikling og forbedringsarbeid i og på tvers av tjenester og seksjoner. Dette er også informasjon som kvalitetsrådgiver har rapportert på i «Årsrapport for kvalitet 2016» og rapporten «Brukerundersøkelser i avdeling for helse og omsorg 2016»  

Andre funksjoner i stillingen er knyttet til at det er et  sterkere dokumentasjonskrav for å avdekke risiko for feil og alvorlige hendelser. Dette innebærer å rapportere til media, brukerorganisasjoner, og andre som ønsker offentlig innsyn i tjenestene. Informere om våre systemer i høringer hvor kvalitet er relevant, som NOU 2015:11 «Med åpne kort» forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Videre delta i nettverk, kvalitetsutvalg og nasjonale prosjekter hvor kvalitet, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid er tema. Dette er viktige arenaer for formidling av kvalitet i tjenestene.  

Gjennom strategisk kvalitetsarbeid, formidling og dialog som arbeid med «Trygghetsstandard i sykehjem» i regi av Helsedirektoratet, og videreføringen gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet», og nettverkssamlinger «gode pasientforløp» i regi av KS, bidrar min stilling til at kunnskap og erfaringer om kvalitet videreføres på tvers av avdelinger, seksjoner, enheter. Gjennom samhandling og samarbeid med ledere og fagansvarlige søker jeg å bidra til bedre oversikt, kontroll og utvikling av helsetjenestene, for å forebygge feil og alvorlige hendelser. 

Vi er godt i gang med å arbeide med kvalitet, standarder og indikatorer for å kunne forbedre våre tjenester. Dette krever kulturendring og at vi «jobber på» systemene. Min stilling og funksjoner skal bidra til dette blant annet gjennom forankring i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene. På sikt vil stillingen også kunne bidra til bedre økonomiske vilkår for helse og omsorg da kvalitetsarbeid er relevant både for rekruttering, stabilitet, kompetanseheving, og kan forebygging sykefravær.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse