Annonse
Polariseringen mellom sykehusmiljøene, Helse Nord, Bodø og Nordlandssykehuset på den ene siden versus UNN på den andre siden, uttrykker en kamp om virkelighetsforståelse og definisjonsmakt og om hvilken fortelling eller hvilket narrativ som skal fremstå som mest troverdig og sannferdig, skriver Einar Rebni. Foto: Nordlys

Ytringsfrihet som forutsetning for åpenhetskultur

Skal den skakkjørte tilliten kunne bygges opp igjen, vil det være på sin plass å ha en ekstern kompetent aktør, et tredje blikk utenfra, som er uavhengig og derfor har en reell mulighet til å kunne distansere seg fra de ulike posisjonene og frontene.

Det er innlysende at Tor Ingebrigtsens avgang som UNN-direktør, måten det skjedde på og Helse Nord sin håndtering av Telle/trussel-saken, har påvirket ledere, ansatte og arbeidsmiljøet på UNN. I hvor stor grad og hvilket omfang ansatte og arbeidsmiljøet er preget av det som har skjedd, er det vanskelig å ha noen eksakt formening om. Inntrykket så langt er at dette er noe svært mange naturlig nok er opptatt av og har klare meninger om, både innenfor og utenfor sykehusets fire vegger.

Jeg registrerer at det i den offentlige debatten er ulike posisjoner og markante meninger og at frontene til dels er skarpe og noen vil sågar hevde at de nærmest er uforsonlige. Men tiden leger som kjent alle sår, også etter hvert i denne saken vil jeg tro. At temperaturen i debatten har vært høy, er høyst forståelig på bakgrunn av sakens innhold og håndteringen av den.

Polariseringen mellom sykehusmiljøene, Helse Nord, Bodø og Nordlandssykehuset på den ene siden versus UNN på den andre siden, uttrykker en kamp om virkelighetsforståelse og definisjonsmakt og om hvilken fortelling eller hvilket narrativ som skal fremstå som mest troverdig og sannferdig. Derfor vil det være høyst nødvendig med en god og uhildet evaluering av saksgang og prosess i håndtering av Telle/trussel-saken. En grundig og uavhengig evaluering av hva som egentlig har skjedd i denne saken, vil dessuten gi et viktig læringsmessig utbytte og være av pedagogisk verdi for ettertiden. Det holder imidlertid ikke med at Helse Nord evaluerer seg selv. Skal den skakkjørte tilliten kunne bygges opp igjen, vil det være på sin plass å ha en ekstern kompetent aktør, et tredje blikk utenfra, som er uavhengig og derfor har en reell mulighet til å kunne distansere seg fra de ulike posisjonene og frontene.

I tillegg til nødvendigheten av en ekstern evaluering, tilfører den pågående offentlige debatt viktige momenter til å belyse saksforholdet ytterligere. Ytringsfriheten er et grunnleggende vilkår og en nødvendig forutsetning for åpenhetskultur i arbeidslivet generelt og i den enkelte virksomhet, slik jeg ser det. Ikke minst er det å kunne ytre seg et sentralt anliggende for virksomheter i offentlig sektor som forvalter fellesskapets økonomi og ressurser.

Det er på sin plass å minne om at helseminister Bernt Høie selv har uttalt at de ansattes ”engasjement, ytringer og kritikk er helt nødvendig for at pasientene skal få gode og trygge tjenester.” (”Helsepersonell har reell ytringsfrihet. Det må det ikke være tvil om” - Aftenposten 08.02.2016). Sivilombudsmannen har på sin side tidligere understreket at offentlige ansatte ”har et vidt spillerom – både i form og innhold – for offentlig å gi uttrykk for sine meninger også om forhold på eget arbeidsområde og endog på egen arbeidsplass.” (Sivilombudsmannen, sak 2006/1632).

Jeg er innforstått med og har fått visse signaler om at ikke alle i Helse Nord er bekvem med debatten og dens innhold, men meningsytringer gir god merverdi også i den framtidige evalueringen av hvordan den aktuelle saken har vært håndtert. Ytringer i offentligheten, det være seg fra ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud, er med på å styrke den interne åpenhetskulturen i virksomheten. Engasjerte ansatte som våger å gå inn i den offentlige debatten vil, etter mitt syn, gagne virksomhetens interne ytringsklima som grunnlag for et godt arbeidsmiljø. Spesielt gjelder dette i den kritiske og turbulente fasen som UNN nå er inne i etter Helse Nord sin omdiskuterte håndtering av Telle/trussel-saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse